Màster d'Atenció Emocional a l'Infant Hospitalitzat, segons el Model Child Life

Treball final de màster

Treball final de màster

A partir de la normativa http://ub.edu/agenciaqualitat/normativaespecifica/, el TFM consistirà en un treball autònom i individual orientat a l’articulació integrada dels continguts teòrics, les habilitats i les competències adquirides durant el màster, a través d’una proposta d’investigació, d’estudi o d’innovació i millora institucional de cara a l’atenció als infants, a partir de les temàtiques abordades al màster. L’estructura bàsica del TFM queda reflectida en els següents punts:

  • Identificació del tema a tractar i justificació del marc de treball.
  • Coneixement i aplicació d’un marc teòric pertinent.
  • Selecció de les tècniques d’investigació/anàlisi institucional.
  • Desenvolupament de l’estudi: anàlisi i tractament de les dades.
  • Conclusions i/o desenvolupament de propostes.
  • Redacció final i defensa pública del TFM.

 

El Campus Docent Sant Joan de Déu disposa d’una Guia Docent específica per a l’elaboració del Treball Final de Màster.

Cada estudiant tindrà assignat un tutor/a. Les funcions del tutor del TFM són:

  • Assessorar l'estudiant sobre el tema escollit i la documentació necessària per a la seva elaboració.
  • Orientar l'estudiant i revisar el TFM durant el període de realització.
  • Donar el vistiplau per a la presentació del TFM, a la seva finalització.

La presentació i defensa del TFM es realitzarà al final del curs davant un tribunal constituït per dos professors/es del Màster. La informació sobre el calendari de tribunals es farà pública amb 15 dies d’antelació.

Comparteix-ho: