Consell d'estudis de Geologia

Consell d'estudis de Geologia

El Consell d'Estudis de l'ensenyament de Geologia està format per 10 professors que representen tots els departaments que tenen assignada docència a l'ensenyament, una representació de l'alumnat matriculat en nombre igual a la representació dels professors membres del consell i, amb veu i sense vot, un membre del personal d'administració i serveis vinculat a la gestió acadèmica de l'ensenyament

El consell elegeix d'entre els seus membres, un professor funcionari o contractat permanent com a cap d'estudis. El cap d'estudis designa un secretari entre els membres del consell d'estudis, designació que ha de fer pública el candidat a cap d'estudis abans de l'acte d'elecció.

Són funcions del Consell d'estudis:

a) Vetllar per la coherència i la interrelació de les matèries de cada ensenyament en el marc del pla d'estudis

b) Informar i fer el seguiment dels plans docents de les assignatures de l'ensenyament

c) Organitzar anualment l'ensenyament

d) Fer el seguiment i control de la docència

e) Organitzar i supervisar les tutories acadèmiques

f) Informar sobre la modificació de plans d'estudis

Es funció del cap d'estudis resoldre les sol·licituds de convalidació i reconeixement de crèdits, d'acord amb els criteris establerts per la Comissió acadèmica de la Facultat i el Consell d'estudis.

Cap d'Estudis i Secretari/a

Jaume Bordonau Ibern. Cap d'estudis i president del Consell (Dept. DTO)

Mª Teresa Calvet Pallàs. Secretària del Consell (coordinadora de primer i Dept. MPGA)

Professorat

  • Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada (MPGA)

Clàudia Abancó Martínez de Arenzana

Meritxell Aulinas Juncà

Cristina Domènech Ortí (coordinadora del PAT)

Joaquín Proenza Fernández

  •  Dept. Dinàmica de la Terra i l’Oceà (DTO)

Sietske Batenburg

Zain Belaústegui Barahona

Marta Guinau Sellés

Pablo Martínez Granado

  •  Dept. Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències ambientals

Andrea Butturini

  •  Dept. Genètica, Microbiologia i Estadística

Diego Garrido Martín

 

Secretaria d'Estudiants i Docència 

Simón Campos Celada - Cap de Secretaria

Representants dels alumnes

Mirko Costanzi

Claudia Jove Amor

Eva Levshakova

Francesc Rodrigo Meneses Erazo

Membres convidats

Teresa Calvet Pallàs (coordinadora de primer)

Raimon Pallàs Serra (coordinador de segon)

Elisabet Playà Pous (coordinadora de tercer)

Patricia Cabello López (coordinadora de quart)

Dimarts i dimecres de 11:30 a 13:00 h. al despatx del Cap d'estudis (planta baixa).

Per a altres horaris, concerteu cita a:

jaume.bordonau@ub.edu

cap-estudis-geologia@ub.edu

Comparteix-ho: