Granit amb megacristalls de feldspat rosa

Roca ígnia plutònica, de composició àcida (rica en sílice, amb abundant quars lliure), de textura granular (holocristal·lina, amb tots els components ben cristal·litzats, i fanerítica, amb els grans minerals visibles a ull nu).

 

Destaca la presència de cristalls de feldspat de color rosa, alguns poden arribar a 2-3 cm. Hi abunden els cristalls de quars, incolors o grisos i d’aspecte vitri. També són ben visibles els cristalls negres i lluents de mica. Com les altres granítiques, aquesta roca s’origina per refredament lent a l’interior de l’escorça d’un magma de composició àcida.

GRANIT AMB MEGACRISTALLS DE FELDSPAT ROSA
  • Roca ígnia plutònica
  • Paleozoic
  • I. p 2