Universitat de Barcelona

Grau de Geologia

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general del grau de Geologia és formar professionals amb un coneixement bàsic i ampli de la geologia i els camps d'aplicació, amb capacitat d'adaptar-se a un entorn laboral en evolució constant. Els graduats podran incorporar-se a empreses privades i públiques, serveis geològics de les diverses administracions, centres de recerca, ensenyament, etc.

L'especialització dels graduats es fa en els centres de treball i a través de màsters que ofereixen les universitats.

Competències

Bàsiques i generals

 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se.
 • Capacitat de planificar i administrar el temps.
 • Capacitat de prendre decisions argumentades i d'adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat crítica i autocrítica.
 • Capacitat d'avaluar i mantenir la qualitat de la feina feta.
 • Capacitat de cercar, usar i integrar la informació amb l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Capacitat d'identificar, plantejar i resoldre problemes, i d'emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes socials, científics o ètics.
 • Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes.
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de cercar, usar i integrar la informació).
 • Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.  
 • Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en l'àmbit professional.
 • Capacitat per emprar bones pràctiques professionals i actuar amb responsabilitat social i consciència cívica.  

 

Específiques

 • Capacitat per observar i comprendre el medi ambient.
 • Coneixement ampli del sistema de la Terra i comprensió de les seves característiques, processos, història i materials.
 • Capacitat de percebre i comprendre les dimensions espaciotemporals dels processos geològics i l'efecte que tenen en el planeta.
 • Coneixement de les aplicacions de la geologia i del paper que té en la societat.
 • Coneixement adequat d'altres disciplines importants per a la geologia.
 • Experiència pràctica a l'hora de treballar amb diversos tipus de roques, estructures, paisatges i altres processos naturals.  
 • Capacitat per recollir, processar i interpretar dades de camp i d'altres fonts de manera rigorosa, analitzar-les en el laboratori o gabinet, i documentar els resultats en un informe.  
 • Capacitat per aplicar mètodes quantitatius senzills, incloent-hi els geoespacials, a l'estudi dels sistemes de la Terra.
 • Capacitat per definir, determinar i implementar una estratègia per resoldre un problema geològic i fer-ne l'informe corresponent.
 • Habilitat per portar a terme de manera independent investigació en el camp de la Geologia.
 • Capacitat per adquirir les destreses relacionades amb els sectors principals d'ocupació de la geologia.

 

Llistat complet de competències

Comparteix-ho: