Universitat de Barcelona

Grau de Geologia

Treball final de grau

El Treball Final de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria de quart curs, comú a tots els ensenyaments. En el Grau en Geologia correspon a 12 crèdits ECTS, que per l’estudiant representen 300 hores de dedicació. Consisteix en un treball individual, de recerca o de caire professional. Amb el TFG l’alumne realitza un estudi basat en les diferents competències i els coneixements adquirits a l’ensenyament, però amb un cert grau d’especialització en algun camp concret de la Geologia. Un docent vinculat al Grau en Geologia tutela l’estudiant durant el desenvolupament del treball. 

Coordinador del TFG: Zain Belaústegui

Normativa

El TFG del Grau en Geologia es regeix per les següents normatives:

 • Universitat
 • Facultat
 • Consell d’Estudis

Cada docent del grau proposa anualment tres temes de treball que el coordinador publica a final de curs. Els estudiants trien tema i contacten amb el professor, o bé en proposen ells mateixos un al tutor del seu interès. Quan el treball es realitzi fora de l’àmbit de la Facultat caldrà establir un conveni educatiu amb l’empresa o centre que acollirà l’alumne, i alhora es nomenarà un tutor extern. Amb la proposta de treball acceptada, el procediment es duu a terme des de la SED de la Facultat. En tots els casos, estudiant i el-s tutor-s signen un document d’acord que es fa a mans del coordinador abans de la matrícula.

Al Campus Virtual UB de l’assignatura es troba tota la informació pràctica sobre el treball i és d’accés limitat als alumnes matriculats.

Els alumnes només es poden matricular a l’assignatura del TFG si tenen aprovat un mínim de 48 crèdits de 3er curs, però per presentar-lo cal tenir aprovades totes les assignatures fins a 3er curs.

L’avaluació del TFG té lloc mitjançant una comissió formada per professorat relacionat amb el Grau que vetlla alhora pel compliment de les normatives. Els membres de la Comissió formen els diferents tribunals d’avaluació dels treballs. Cada tribunal és format per dos professors i el coordinador del TFG. A meitat de curs té lloc una entrevista entre l’alumne i el tribunal corresponent per tal de conèixer com es desenvolupa la feina i recomanar millores, si cal.  A final de curs es presenta la memòria escrita i té lloc l’exposició i defensa oral del TFG en sessió oberta davant el tribunal.

El tribunal utilitza rúbriques per a cada estadi de l’avaluació per tal d’assegurar un seguiment equivalent en tots els treballs:

 • Rúbrica per l’entrevista de meitat de curs
 • Rúbrica per la memòria escrita final
 • Rúbrica per la presentació i defensa orals

 • Publicació de les propostes de treballs: en el mes de juny del curs anterior a la matrícula.
 • Data límit per a l’elecció de treball, contacte amb el professorat i signatura de l’acord: durant el  mes de setembre.
 • Automatrícula: en el mes de setembre.
 • Entrevista de meitat de curs amb el tribunal: en el mes de març.
 • Lliurament de la memòria al coordinador: en el mes de juny.
 • Presentació oral: en el mes de juliol.

 

Les presentacions de PowerPoint, tant de l’entrevista del març com de les presentacions finals del mes de juliol, s’han de penjar al Campus Virtual el dia abans de començar la primera presentació.

Comparteix-ho: