Universitat de Barcelona

Grau de Geologia

Organització i metodologia docent

Organització docent

El pla d’estudis del grau presenta una elevada troncalitat amb l’objectiu de proporcionar als estudiants una visió àmplia de la Geologia que els permetrà la màxima adaptabilitat després de la graduació.

La majoria de les assignatures són anuals. El primer curs consta de 60 crèdits de matèries bàsiques i és selectiu, amb avaluació curricular

Existeix un sistema de requisits i prerequisits per tal d’ajudar l’estudiant a progressar per cursos.

El pla acadèmic del grau comporta un total de 80 dies de pràctiques camp (sortides d’1 o més dies i campaments) entre totes les assignatures obligatòries.

El Consell d’Estudis vetlla per la correcta coordinació docent (horitzontal i vertical) entre el professorat que imparteix docència al grau en Geologia. Per a cada curs nomena un professor coordinador, qui es responsabilitza del bon funcionament i organització de totes les activitats formatives, i en particular de les sessions de pràctiques (laboratori, gabinet, ordinadors i camp) i de les proves d’avaluació. Els equips docents de cada assignatura mantenen un contacte constant amb 

La docència del grau es reparteix entre classes de teoria, de pràctiques (laboratori, problemes, ordinadors, camp) i seminaris. Cada assignatura disposa del seu pla docent, aprovat anualment pel Departament que l’imparteix i pel Consell d’Estudis, que els publica. Els plans docents especifiquen la metodologia docent i els requisits d’avaluació en cada cas. A través del campus virtual el professorat ofereix les eines necessàries per progressar en l’assignatura.  

Comparteix-ho: