Universitat de Barcelona

Grau de Geologia

Pla d'acció tutorial

Programa de Tutoria

Al començar el Grau, s’assigna un/a tutor/a a cada estudiant. El tutor informa a l'estudiant dels serveis i recursos que la Universitat posa a la seva disposició, l'orienta en la confecció del seu itinerari curricular i en fa el seguiment acadèmic. Si cal, l’ajuda a resoldre problemes concrets d'adaptació a la vida universitària i pot planificar activitats que sorgeixin a petició dels estudiants o que es creguin convenients segons les situacions. La tutoria és un servei a disposició de l’estudiant que no pretén en cap cas assumir funcions d’amistat, familiars o psicològiques.

 • Accions per alumnes de nou accés

L’inici dels estudis universitaris representa un canvi significatiu respecte de l’ensenyament secundari i l’estudiant ha de planificar el temps d’estudi, especialment si treballa o fa altres activitats. En aquest canvi és important la figura del tutor, que podrà:

 • Orientar o resoldre problemes derivats de l’entrada al sistema educatiu universitari.
 • Proporcionar la informació necessària a l’estudiant sobre la UB, el sistema educatiu universitari, la titulació escollida, o els serveis de què disposa.
 • Accions per alumnes de cursos superiors

Un cop l’estudiant ja s’ha adaptat a la dinàmica de l’ensenyament, l’ajut que prestarà el tutor tindrà una incidència en el futur personal, acadèmic i professional de cada tutorat. En concret podrà:

 • Facilitar l’orientació curricular lligada a les sortides professionals i a l’accés a altres estudis.
 • Contribuir a optimitzar el rendiment acadèmic.
 • Facilitar i orientar en les estades de estudi a l’estranger i en el posterior accés al món laboral.

L’estudiant de primer any és convocat a començament de curs obligatòriament, i quan calgui durant el curs. A part, pot sol·licitar tantes reunions personals o grupals com calgui. A proposta del tutor, es fan reunions en grup per tractar temes d’interès general. L’alumnat de cursos superiors manté el contacte a través dels diferents mecanismes que el PAT del grau posa a la seva disposició (reunions personals, correu electrònic, Campus Virtual del PAT). La bona relació entre tutors i estudiants permet, en definitiva, detectar disfuncions en l’ensenyament i contribueix a millorar-lo.

 • Qui és el meu tutor?
 • Assignació de tutors, curs 2018-19
 • Tutors assignats els cursos anteriors: Campus Virtual

Al començar el Grau, s’assigna un estudiant mentor a cada estudiant.  Els mentors són estudiants del Grau que voluntàriament ajuden els estudiants de nova entrada en la seva adaptació a la Facultat durant el primer any. Es tracta d’una figura de creació recent. La funció del mentor complementa la del tutor per les tasques del dia a dia a la Facultat, de manera que incideix en tots aquells aspectes no estrictament acadèmics, però que poden significar una preocupació afegida durant el primer any a la universitat. De pas, es fomenta la relació entre els alumnes de diferents cursos i millora la vinculació amb la facultat- A principi de curs el Coordinador del PAT assigna grups d’estudiants nous a cada mentor.

 • Qui és el meu mentor?
 • Assignació de mentors, curs 2018-19

L’estructura del PAT de Geologia està basada en les següents figures:

 • Coordinador del PAT

És nomenat pel Consell d'estudis i treballa en estreta col·laboració amb el Cap d'Estudis de l'ensenyament i el Vice-deganat de Docència de la Facultat. Les funcions del Coordinador es resumeixen en:

 • Dissenyar i gestionar el PAT de l’ensenyament.
 • Proposar el nomenament de tutors.
 • Assignar un tutor a cada alumne a l'inici del seu primer curs.
 • Assignar un mentor a cada alumne a l’inici del seu primer curs.
 • Proporcionar als tutors els recursos necessaris per desenvolupar les seves funcions.
 • Informar periòdicament al Consell d’Estudis sobre el funcionament del PAT.
 • Avaluar el PAT a partir de la informació proporcionada pels tutors, els mentors i els estudiants.
 • Col·laborar amb el SAE en el desenvolupament d’activitats del PAT  

Tutor d’ensenyament

És un professor que voluntàriament es fa càrrec de la tutorització d’un cert nombre d’alumnes des de l’inici dels seus estudis fins que acaba el grau. Les funcions del tutor d’ensenyament es resumeixen en: 

 • Ajudar a l’alumne en la seva formació acadèmica i proporcionar-li la informació i els recursos que l’ajudin a incrementar el seu rendiment acadèmic.
 • Orientar-lo durant el seu pas per la universitat i aconsellar-lo a l’hora d’establir el seu itinerari curricular.
 • Informar-lo dels recursos que la Facultat o la UB posen al seu abast per tal d’ajudar-lo durant la seva etapa acadèmica o en la seva inserció laboral.
 • Detectar l'estudiant que pugui tenir unes necessitats especials, per motius de salut, familiars o socials. En qualsevol dels casos ho comunica al Coordinador del PAT per tal de decidir si cal derivar l'estudiant al SAE o a altres serveis de suport de la UB, o prendre altre tipus de mesures. 

 

Estudiant mentor

Els mentors són estudiants del Grau en Geologia que ja han superat els dos primers cursos i que, de forma voluntària, ajuden els estudiants de nova entrada en la seva adaptació a la Facultat. Les seves funcions es resumeixen en:

 • Acompanyar l’alumne en el seu procés d’adaptació per tal solucionar el més aviat els problemes pràctics no acadèmics que poden interferri en el seu rendiment acadèmic.
Establir canals de comunicació i informació amb els estudiants mentorats

L’Estatut de la UB garanteix a l’alumnat un seguit de drets, entre els quals, i sobretot, el d’un ensenyament de qualitat, però també li requereix uns deures. En resum, li demana l’exercici de la responsabilitat envers la comunitat i els béns i recursos que la UB posa a la seva disposició. La realització responsable de les tasques d’estudi; el capteniment adequat dintre i fora de les instal·lacions universitàries, i el respecte a les normes de convivència són indicadors de la maduresa personal pròpia d’un universitari.

El PAT del grau en Geologia col·labora en aquests objectius, tot aportant els mitjans i l’experiència al servei de l’alumnat.

Comparteix-ho: