Universitat de Barcelona

Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu principal del màster de Geologia i Geofísica de Reservoris és completar la formació en el coneixement de les tècniques geològiques i geofísiques (d'us comú, noves o en desenvolupament) per aplicar-les en l'estudi i la caracterització eficaç de sistemes estructurals i reservoris sedimentaris. L'objectiu és que l'estudiant es familiaritzi amb la utilització de les tècniques i les eines més modernes que actualment desenvolupen i fan servir tant els equips d'investigació capdavanters com les principals empreses d'exploració de recursos naturals. En aquest sentit, amb el màster de Geologia i Geofísica de Reservoris es pretén:


 • Adquirir una preparació professional altament qualificada, capaç de satisfer les demandes més exigents de les empreses d'exploració i de gestió de reservoris sedimentaris.

 • Millorar la formació metodològica per adequar la capacitat investigadora en l'àmbit de l'anàlisi i la modelització de reservoris geològics i sistemes estructurals.

 • Complementar i consolidar el coneixement de la caracterització i modelització dels processos que controlen la gènesi i l'evolució posterior dels reservoris geològics sedimentaris.

 • Adquirir aquesta formació en un marc conceptual sòlid de coneixement geològic i geofísic, general i especialitzat, que permeti assolir un criteri general per aplicar aquestes tècniques en cada circumstància.

Per assolir aquests objectius generals, el màster busca completar la formació de l'estudiant en els aspectes conceptuals, metodològics i tècnics que els equips d'investigació implicats estan desenvolupant en l'àmbit de la caracterització geològica i geofísica de reservoris sedimentaris.

Competències

A més de les competències pròpies de qualsevol màster universitari, es pretén que, en acabar el màster de Geologia i Geofísica de Reservoris, l'alumnat sigui capaç de:

 • Conèixer i aplicar els recursos necessaris per caracteritzar un reservori sedimentari.
 • Classificar i analitzar els materials sedimentaris i les estructures tectòniques presents.
 • Conèixer els procediments per modelitzar els sistemes estructurals corticals.
 • Comprendre els sistemes geològics corticals per millorar la quantificació i la predicció dels fenòmens que intervenen tant en la gènesi com en l'evolució d'aquests sistemes.
 • Integrar en un model únic la informació obtinguda a partir de dades multidisciplinàries.
 • Comprendre els fonaments matemàtics, físics i geològics rellevants per a la geofísica.
 • Identificar els processos dominants i les escales temporals i espacials de cada situació geodinàmica.
 • Adquirir una visió crítica per utilitzar les diferents tècniques geofísiques i geològiques.
 • Preparar, processar, interpretar i presentar les dades geològiques i geofísiques amb les tècniques apropiades, i disposar de les destreses para resoldre problemes numèrics.
 • Entendre els sistemes petrolers, prospectar potencials reservoris i avaluar el comportament que tenen.
 • Integrar coneixements i metodologies per estudiar processos de gran i petita escala.


Veure llistat complet de competències.
Comparteix-ho: