Universitat de Barcelona

Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris

Mobilitat

ERASMUS+

El Màster de Geologia i Geofísica de Reservoris està obert a la mobilitat d’estudiants, concretament dins del programa ERASMUS+ (http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm).

Aquest programa d’intercanvi universitari europeu permet tant que estudiants de màster impartits en altres universitats europees puguin realitzar part dels seus estudis en el Màster de Geologia i Geofísica de Reservoris (INCOMING), com que estudiants matriculats en aquest màster puguin cursar parts del seus crèdits ECTS en una altra universitat europea (OUTGOING) amb la qual la Facultat de Geologia de la UB o el departament de Geologia de la UAB tingui establert un conveni d’intercanvi.

Per autoritzar aquests intercanvis, des de la Coordinació del màster, s’han establert una sèrie de regulacions específiques a part de les ja establertes en el programa ERASMUS+. Aquestes regulacions, llistades a continuació, pretenen que aquests intercanvis es realitzin dins de la normativa vigent de la UB, siguin compatibles amb el Pla d’Estudis del màster i no interfereixin amb el seu bon funcionament.

Regulacions per a estudiants INCOMING

  • Disposar d’un coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al nivell B1 (veure guia independent de l’usuari, quadre 1 del capítol 3 en Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar) ja que aquesta llengua és la vehicular del màster.

 

  • Matricular-se fins a 15 crèdits ECTS en assignatures obligatòries i optatives del màster (amb un màxim d’optatives de 10 ECTS), o bé dels 25 ECTS que consta el Treball Final de Màster.

 

  • En el cas que es vulgui cursar una assignatura optativa del màster, cursar i matricular-se també a les assignatures obligatòries de 5 crèdits ECTS de “Geologia i Geofísica avançada” i “Sísmica de reflexió: Processat i interpretació” (*).

 

* Poden quedar exempts de cursar una o ambdues d’aquestes dues assignatures obligatòries aquells candidats que acreditin documentalment (expedient acadèmic) que ja disposen de les competències que es pretenen assolir en l’ensenyament d’aquestes assignatures.

 

  • En el cas que es vulgui cursar el Treball Final de Màster, seguir la normativa vigent d’aquesta matèria i demostrar que es disposen d’unes competències formatives en el camp de la Geologia i Geofísica equivalents a les que haurien d’assolir al finalitzar el primer semestre d’aquests estudis.

  • D’acord amb la normativa vigent, realitzar la mobilitat durant el segon semestre del curs acadèmic (semestre de primavera). Això vol dir que només es contempla que els estudiants del Màster de Geologia i Geofísica de Reservoris de la UB-UAB poden cursar fora del Pla d’estudis d’aquest màster la matèria de Treball Final de Màster i, addicionalment, una o dues assignatures equivalents en continguts als de l’assignatura obligatòria de “Anàlisi integrat d’un anàleg real de conca i reservori”.

 

  • Cursar una matèria equivalent al Treball Final de Màster que s’imparteix en el Màster de Geologia i Geofísica de Reservoris de la UB-UAB, i que, a la universitat de destí, tingui una càrrega docent per l’estudiant d’un mínim de 25 crèdits ECTS i sigui avaluada amb una memòria escrita i una presentació oral.

 

  • Abans de dur a terme l’estada en la universitat estrangera, fer la primera presentació oral estipulada en la Normativa d’aquesta matèria del Màster de Geologia i Geofísica de Reservoris de la UB-UAB, presentació que es realitza en la segona quinzena del mes de gener.

 

  • Al finalitzar l’estada en la universitat estrangera, lliurar al coordinador de la matèria Treball Final de Màster del Màster de Geologia i Geofísica de Reservoris de la UB-UAB una còpia de la memòria del treball de recerca avaluat en aquella universitat en format paper i pdf i una certificació d’haver superat els crèdits corresponents.

Estudiants INCOMING

Semestre en què es vol realitzar l’estada

Data límit Presentació sol·licituds

Data límit Resolució sol·licituds

Primer semestre (tardor)

15 de juny

31 de juliol

Segon semestre (primavera)

15 de novembre

15 de desembre

 

Estudiants OUTGOING

Semestre en què es pot realitzar l’estada

Data límit Presentació sol·licituds

Data límit Resolució sol·licituds

Segon semestre (primavera)

15 d’octubre

31 d’octubre

 

Notes sobre els tràmits administratius

  • Al fer la sol·licitud de cursar part del estudis del Màster de Geologia i Geofísica de Reservoris en una universitat estrangera, els estudiants OUTGOING hauran d’enviar-ne una còpia al coordinador d’aquest màster.
  • El document d’equivalència acadèmica serà signat pel Responsable de Relacions Internacionals de la Facultat i pel Coordinador del Màster interuniversitari UB-UAB de Geologia i Geofísica de Reservoris.

Comparteix-ho: