Universitat de Barcelona

Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster de Geologia i Geofísica de Reservoris és una titulació interdisciplinària que integra i desenvolupa coneixements previs que els estudiants hagin adquirit en disciplines geofísiques i geològiques des d'una escala regional de tectònica de plaques fins a una escala de reservori. Per tant, és un màster adreçat i recomanat essencialment a estudiants amb una formació àmplia en ciències de la terra que inclogui coneixements previs en aquestes disciplines. A més a més, per les característiques del màster, es requereix que els estudiants que el cursin siguin rigorosos i autònoms, motivats per treballar tant sobre el terreny com en laboratoris, que tinguin un nivell relativament bo en matemàtiques i bones aptituds per utilitzar eines i tecnologies modernes.

D'altra banda, tenint en compte que l'anglès es considera la llengua vehicular i d'aprenentatge en la impartició del màster, també es recomana que els futurs estudiants en tinguin coneixements previs.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster de Geologia i Geofísica de Reservoris, els estudiants han de tenir una titulació oficial de grau, llicenciatura o titulació superior en Geologia, Física, Enginyeria Geològica o Enginyeria de Mines. En el cas d'estudiants procedents d'altres països, també s'admeten els que tinguin titulacions no previstes a Espanya i que desenvolupin, englobin o incloguin en els seus plans d'estudis la geologia i la geofísica, per exemple, titulacions de geociències, geofísica, enginyeria geofísica o enginyeria del petroli.

A banda d'aquestes titulacions preferents, també es considera la possibilitat d'accedir al màster venint d'altres carreres.

Complements de formació

Els estudiants que hi accedeixin amb les titulacions de Geologia, Física, Enginyeria Geològica o Enginyeria de Mines obtingudes a l'espai europeu en principi no han de cursar complements de formació.
La resta d'estudiants han de cursar fins a un màxim de trenta crèdits de complements de formació, segons els plans d'estudis de les titulacions cursades anteriorment.

Comparteix-ho: