Universitat de Barcelona

Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris

Treball final de màster

El Treball Fi de Màster (TFM) de 25 ECTS consisteix en el disseny i execució d’un treball de recerca relacionat amb la temàtica del màster que pot realitzar-se en les institucions participants en la docència del màster o bé en entitats col·laboradores externes. És un treball experimental (d’una durada de 5 a 6 mesos) que s’acaba amb la presentació d’una memòria escrita i la seva defensa oral davant d’un tribunal.

Les principals línies d’investigació contemplades són: Anàlisi i arquitectura de conques, Anàlisi de diagrafies i petrofísica, Diagènesi, Dinàmica litosfèrica, Geologia estructural, Geofísica litosfèrica i superficial, Geologia i Geofísica de reservoris, Monitorització de reservoris, Modelització geològica i geofísica, Sedimentologia, Sísmica de reflexió, Sistemes petrolers.

En els següents documents s'inclouen diferents annexos i plantilles per a informes relacionats amb el TFM.

 

La Normativa del TFM es desglosa en els desplegables de la part inferior d'aquesta pàgina, i també es pot descarregar aquí: Normativa TFM.

Lliurament i presentació del TFM

 • Primera presentació: 7 de febrer de 2022
 • Lliurament de la memòria escrita:
 1. Data: finals de juny 2022
 2. Lloc: en la secretaria de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Presentació final: Principis de juliol de 2022

Normativa

Característiques de l'assignatura

El Treball de Fi de Màster es defineix com un treball autònom i individual que permet a l'estudiant/a mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirits al llarg del màster.

 • Aplicar els coneixements i habilitats adquirides en la resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la caracterització geològica i/o geofísica de reservoris.
 • Desenvolupar habilitats d’aprenentatge que els permetin organitzar i gestionar el seu temps, treballar en equip o de forma autònoma, gestionar i sistematitzar la informació, i també extraure i estructurar aquella que sigui més rellevant.
 • Comunicar les seves conclusions i coneixements adquirits de forma ben argumentada.

Aquestes competències es pretenen assolir amb la realització d’un projecte de investigació a partir del qual els estudiants denotin la capacitat d’avaluar i analitzar críticament un problema relacionat amb la temàtica del màster i presentar, mitjançant una investigació original, una solució o contribució que ampliï les fronteres del coneixement. Aquesta contribució ha d’estar constituïda per un cos substancial que en la seva totalitat o parcialment pugui merèixer ser publicada en una publicació referenciada. En funció de les seves característiques, el Treball Final de Màster podrà ser:

 • Treball experimental: definició d’una problemàtica, disseny de l’obtenció de dades i discussió dels resultats.
 • Treball de anàlisis de dades experimentals procedents d’anteriors experiments, recopilació de treballs, dades públiques, etc.

Ambos tipus de treballs podran realitzar-se en les institucions participants en la docència del màster o bé en qualsevol altre centre d’investigació públic o empresa relacionada amb l’exploració, caracterització i monitorització geològica i geofísica de conques i/o sistemes de reservoris sedimentaris.

L’organització, coordinació i elaboració del pla docent de l’assignatura Treball Final de Màster recau sota la responsabilitat d’un/a professor/a doctor/a docent assignat/da per la Comissió Coordinadora del Màster de Geologia i Geofísica de Reservoris. Aquest/a professor/a responsable de l’assignatura també és l’encarregat/a de:

 • Nombrar els tribunals que valoren els projectes d’investigació proposats i realitzats per cada estudiant.
 • Assegurar-se que tots els estudiants tenen un tema i tutor/a assignat/da.
 • Publicar els temes i tutors/es assignats/des pels canals informatius adequats.

Aquest tribunal serà diferent per als estudiants que cursen un itinerari més geològic o geofísic i estarà constituït per tres professors/es doctors/es de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la Universitat de Barcelona (UB) o de qualsevol altre entitat investigadora participant en la docència del màster (per exemple, Institut de Ciències de la Terra “Jaume Almera”). Endemés d’aquests membres, la Comissió Coordinadora del Màster nombrarà altres 3 professors doctors que actuaran com a suplents.

El tribunal haurà de valorar la viabilitat i adequació dels projectes presentats en una primera presentació oral i, en els projectes acceptats, avaluar els resultats obtinguts que l’estudiant/a ha de presentar en la memòria escrita i en una segona (final) presentació oral. També haurà d’avaluar el grau de consecució per part de l’estudiant/a de les competències definides per a la matèria “Treball Final de Màster”.

Pel que fa a la valoració, adequació i avaluació dels projectes presentats, els tribunals podran sol·licitar, si ho consideren convenient, l’ajuda d’un especialista extern que haurà d’emetre un informe confidencial sobre aquests aspectes. Aquest informe, no vinculant, també serà remès al/a la professor/a responsable del Treball Final de Màster.

Els membres dels tribunals dels Treballs Final de Màster no podran participar en la valoració i qualificació dels projectes/treballs tutoritzats per ells mateixos. En aquests casos, dita valoració i qualificació serà realitzada pel resta de membres del tribunal.

L’adscripció dels estudiants a un dels dos tribunals proposats (geologia i geofísica) en cada curs acadèmic la realitzarà el/la professor/a responsable de l’assignatura en funció del projecte d’investigació proposat i de les assignatures cursades per l’estudiant/a en el primer semestre.

El Treball Final de Màster haurà realitzar-se sota l’orientació d'un professor tutor/a que ha d’actuar com a dinamitzador i facilitador del procés d’aprenentatge. Aquest professor tutor pot ser qualsevol doctor/a d’un centre de ensenyament superior o d’organismes públics d’investigació. En el cas que el tutor assignat no sigui doctor o no pertanyi a l’equip docent del màster, aquest haurà de compartir la tutoria amb un doctor d’aquest equip docent. Les responsabilitats dels tutors queden reflectides en el document Funcions del Tutor en el Treball Final de Màster.

L’assignació i elecció del tema i tutor del Treball Final de Màster es realitzarà en el primer semestre de cada curs acadèmic. En aquest període, l’estudiant haurà de buscar un tutor (i en el seu cas, un cotutor) i dissenyar, conjuntament amb ell, el projecte d’investigació a realitzar. Tots els professors que participen en la docència de qualsevol de les assignatures del Màster estan obligats a presentar almenys una oferta de tutoria o projecte, que serà recollida en un llistat a distribuir entre els estudiants. En el cas que l’estudiant no trobi un tutor, aquest haurà de dirigir-se al coordinador de l’assignatura “Treball Final de Màster” qui li assignarà un tutor i tema.

Al finalitzar el primer semestre el coordinador publicarà la relació de treballs admesos, amb el nom de l’estudiant, del tutor, i si és el cas, del cotutor corresponen

L’avaluació acreditativa del projecte de investigació del Treball Final de Màster es durà a terme a partir d’una memòria escrita i de dos presentacions orals públiques:

 • Una primera a realitzar al inici del segon semestre (començaments de febrer) en la qual l’estudiant presenta els objectius, metodologia i interès del treball a realitzar, i es valora la seva viabilitat i adequació als objectius de la assignatura.
 • Una segona, final, en la qual l’estudiant exposa i defèn el projecte d’investigació realitzat.

 

També es podrà tenir en compte un breu informe sobre el treball realitzat emès per part del/els tutor/es acadèmics; i, en el seu cas, l’informe emès per un especialista extern.

La memòria escrita haurà de dur-se a terme en anglès i format d’article científic amb una extensió de 15-25 pàgines impreses. És un document que s’haurà de redactar amb un interlineat de 1.5 i tipus de lletra Arial (mínim 10 pt.), i que haurà d’incloure:

 1.  Portada amb el títol del treball, autor, nom del tutor i títol del màster cursat.
 2. Resum o abstract amb una extensió màxima de 300 paraules. Aquest resum s’haurà de lliurar com un arxiu separat en format pdf al professor responsable de l’assignatura, i serà publicat a la pàgina web oficial del màster cursat. Si es considera pertinent, aquest arxiu podrà anar acompanyat d’una figura representativa del treball realitzat.
 3. Introducció i objectius, que reculli la justificació del treball, els objectius i/o hipòtesis de treball.
 4. Metodologia utilitzada (en funció del tipus de treball).
 5. Resultats més significatius reforçats per gràfics, taules, etc.
 6. Discussió dels resultats en relació als objectius i/o hipòtesis plantejades.
 7. Conclusions.
 8. Agraïments (si es considera pertinent).
 9. Bibliografia.
 10. En cas que el treball ho requereixi, annex en format digital (i.e., CD) on s’adjuntin les dades utilitzades per a realitzar el projecte.

 

Abans de la defensa pública, el tutor acadèmic de cada projecte haurà d’emetre un informe escrit confidencial (existeix un imprès disponible) valorant de manera no quantitativa el desenvolupament del treball i les competències adquirides per l’estudiant. En aquest informe, lliurat en sobre tancat, s’haurà  d’indicar si el treball realitzat està sotmès a processos de protecció i/o transferència de tecnologia i/o coneixement.

La memòria haurà de presentar-se per quadruplicat i, conjuntament amb l’informe del tutor, se dipositarà en la secretaria del Departament de Geologia de la UAB. La data límit de lliurament d’aquesta documentació se situarà a finals de juny, entre 7 i 15 abans de la data prevista para la defensa pública oral. Tota documentació lliurada amb posterioritat a aquesta data no serà pressa en consideració excepte causes degudament justificades

El president del tribunal de cada itinerari, d’acord amb el coordinador, fixarà la data d’aquesta primera exposició pública que es farà a començaments del segon semestre entre el 1 i el 8 de febrer.

En aquesta primera presentació, cada estudiant disposarà d’un màxim de 10 minuts per a dur a terme la presentació dels objectius, metodologia i interès del treball a realitzar. L’exposició anirà seguida d’un torn de preguntes dels membres del tribunal amb l’objectiu de valorar la viabilitat i adequació del projecte d’investigació proposat i suggerir o indicar canvis o modificacions que l’estudiant haurà de tenir en compte en la seva posterior realització. Aquesta primera presentació oral podrà ser realitzada en anglès, català o castellà, encara que es recomana l’ús de la primera d’aquestes llengües.

La defensa oral del projecte proposat es recolzarà amb una presentació en suport informàtic (per exemple, en format powerpoint) escrita en llengua anglesa. Aquesta presentació haurà de lliurar-se en paper a cadascun dels membres del tribunal just abans de fer l’exposició.

Realitzades totes les exposicions dels projectes d’investigació proposats pels estudiants, el tribunal atorgarà a cadascun d’ells la qualificació de: Apte o No apte.

En el cas que l’estudiant rebi la qualificació de No apte, tindrà 15 dies per a presentar per escrit un nou projecte d’investigació que lliurarà al president del tribunal. El tribunal avaluarà la nova proposta i atorgarà una nova qualificació abans de finalitzar el mes de febrer.

L’estudiant que no obtingui la qualificació d’Apte en aquesta prova, no podrà dur a terme el treball i, en conseqüència, no podrà superar l’assignatura

La data de la segona exposició també serà fixada pel president de cada tribunal, d’acord amb el coordinador, i se situarà entre el 29 de juny i el 6 de juliol de cada any, d’acord amb el calendari acadèmic vigent.

Prèviament a l’exposició pública, el tribunal haurà de disposar de la següent documentació:

 • Quatre exemplars de la memòria del treball d’investigació (un per a cada membre del tribunal, i el quart exemplar per l’arxiu de la Universitat).
 • Informe confidencial del tutor acadèmic del treball d’investigació.
 • Tres còpies en paper de la presentació utilitzada en suport informàtic durant aquesta segona presentació oral.
   
NOTA IMPORTANT
Les còpies en paper de totes les presentacions hauran de ser lliurades amb anterioritat al començament de l’exposició oral del primer treball. No s’acceptaran canvis posteriors en les presentacions dels candidats successius.
Tots els Treballs Fi de Màster hauran de defensar-se en sessió pública, excepte que el treball estigui sotmès a processos de protecció i/o transferència de tecnologia i/o coneixement. En aquests casos, per acord unànime dels membres del tribunal, el tutor o tutores i l’estudiant, la defensa podrà realitzar-se a porta tancada. Els membres del tribunal tenen l’obligació de mantenir secret i confidencialitat absoluta sobre el contingut d’aquests projectes, firmant un compromís de confidencialitat pel període de temps necessari per fer la protecció.
Per la defensa pública del seu projecte d’investigació, cada estudiant disposarà d’un màxim de 20 minuts per presentar en anglès no tan sols el contingut i principals resultats del projecte sinó també justificar els canvis introduïts respecte a la proposta inicial. Amb l’objectiu de completar la valoració del treball d’investigació, seguidament s’obrirà un torn de discussió i preguntes per part dels membres del tribunal que no serà superior als 10 minuts.
La presentació oral dels treballs es realitzarà en ordre alfabètic, començant a partir d’una lletra escollida a sorts. Qualsevol canvi en l’ordre així establert haurà d’estar degudament justificat, i posteriorment avaluat i acceptat pel president del tribunal.

Acabada la defensa pública de tots els projectes presentats, el tribunal atorgarà una qualificació numèrica global al Treball de Fi de Màster, que anirà del 0 al 10. Aquesta qualificació serà de 3.5 en aquells projectes que no compleixin totes les directrius indicades en aquesta normativa, tant pel que es refereix al redactat de la memòria escrita com a la defensa pública del projecte. En els altres casos, la qualificació es basarà en la valoració per part del tribunal de la memòria escrita, i la presentació i defensa oral del projecte. La ponderació de aquestes dues evidències que configuren el sistema de avaluació del Treball de Fi de Màster serà: memòria escrita 50% i defensa oral del projecte 50%. En aquest procés d’avaluació, el tribunal també podrà tenir en compte l’informe del tutor amb una ponderació que mai superarà el 10%. Finalment, una qualificació global inferior a 5 suposarà la no superació del Treball Final de Màster.

 • Valoració global de la recerca
 1. EXCEL·LENT: Coherència perfecta i total claredat entre l’exposició d’objectius, dels problemes i de la posterior utilitat dels resultats. Originalitat i innovació molt acceptables.
 2. NOTABLE: Significativa coherència interna entre objectius, plantejament dels problemes i utilitat del treball. Originalitat, innovació i propostes aplicades prou acceptables.
 3. APROVAT: Acceptable coherència entre objectius, innovació, originalitat i propostes pràctiques. Originalitat i propostes innovadores, correctes. Aplicacions pràctiques poc realistes.
 4. SUSPÈS: Indefinició dels objectius, explicacions poc coherents, nul·la rellevància. Escasses originalitat i innovació. Insuficients idees per a la posada en pràctica dels resultats del treball.

 

 • Ús de les teories
 1. EXT: Convincent explicació de les teories fonamentadores. Integració perfecta dels fonaments amb els objectius del treball. Clara exposició dels avenços que s’assoleixen amb la recerca. 
 2. NT: Teories fonamentadores exposades amb correcció. Esforç remarcable per sintetitzar teories i objectius. Arguments al voltant del progrés de la recerca, prou acceptables.
 3. AP: Utilització correcta de les teories sense que s’acabi de veure la seva interrelació amb els objectius. Poca informació al voltant del l’avenç teòric que s’assoliria amb el treball complert.
 4. SP: Irregular exposició dels fonaments teòrics. Confusionisme d’idees i manca d’aprofundiment en les teories. No sembla que el treball contribueixi al progrés científic i del coneixement.

 

 • Aspectes metodològics
 1. EXT: Total adequació de la metodologia a la temàtica i objectius proposats. Instruments de recerca ben utilitzats i perfectament raonats i descrits. Impecable interpretació de dades i de resultats. Perfecta coherència entre la recerca i les conclusions.
 2. NT: Notable adequació entre mètodes i temàtica proposada. Instruments i eines ben seleccionats. Interpretació raonada i justificada dels resultats. Conclusions prou coherents amb la metodologia i els instruments. 
 3. AP: Correcta connexió entre metodologia i instruments. Admissible argumentació sobre els mètodes utilitzats. Dades obtingudes correctament, però no analitzades exhaustivament. Conclusions correctes però en alguns casos incompletes.
 4. SP: Escassa o nul·la adequació entre la temàtica investigada i la metodologia i instruments seleccionats. Recollida de dades insuficient i de vegades errònia. Interpretació de les dades, parcial. Conclusions pobres.

 

 • Aspectes formals de la memoria
 1. EXT: Claredat, precisió i ordre totalment adequats en l’estructura del treball. Redacció molt correcta. Qualitat dels gràfics molt bona. Bibliografia completament adequada i actualitzada.
 2. NT: Claredat i ordre en l’estructura del treball. Redacció prou correcta segons les normatives gramaticals. Qualitat dels gràfics bona.  Bibliografia adequada i actualitzada.
 3. AP: Estructura del treball i redacció acceptables. Qualitat dels gràfics acceptable. Bibliografia acceptable.
 4. SP: Imprecisió en l’estructura del treball. Gràfics de mala qualitat o il·legibles. Referències i bibliografia inadequades i no actualitzades.

 

 • Presentació oral
 1. EXT: Molt bona habilitat comunicativa i de debat. Excel·lent quant a l’aportació d’arguments, i defensa de les idees. Claretat en l'exposició. Ús de les tecnologies molt ajustat a la necessitat de l’exposició. S’ajusta perfectament al temps assignat.
 2. NT: Bona habilitat comunicativa i de debat . Acceptable pel que fa a l’aportació d’arguments i defensa de les idees. Ús de les noves tecnologies ajustat a la necessitat de l’exposició. S’ajusta bastant al temps assignat.
 3. AP: Correcta habilitat comunicativa, divulgativa i de debat . Ús escassament pertinent de les noves tecnologies. S’ajusta mitjanament al temps assignat.
 4. SP: Escassa habilitat comunicativa i de debat. Confusió en l’argumentació conceptual i en la defensa de les idees. Ús inadequat de les noves tecnologies a l’hora d’ exposar. Dificultats per ajustar-se al temps assignat.

Finalitzada la publicació de les qualificacions finals, s’obrirà un període de re-avaluació per aquells estudiants que: a) no hagin superat el Treball Final de Màster, i b) s’hagin presentat a tots els instruments d’avaluació i que en cap d’ells hagin obtingut una nota de 0. Aquesta re-avaluació es durà a terme entre 10-15 dies desprès de la publicació de les qualificacions finals i consistirà:

 • En presentar una nova memòria escrita que incorpori els comentaris, modificacions i correccions indicades pel tribunal en la segona presentació oral.
 • En el cas que el tribunal ho consideri pertinent, en realitzar una nova presentació oral en la que defensarà de nou el seu projecte d’investigació.

Els Treballs Final de Màster que es consideri que estan sotmesos a processos de protecció o transferència de tecnologia i coneixement hauran de posar-se en coneixement per escrit al coordinador de l’assignatura de Treball Final de Màster abans de dur-se a terme la primera presentació.
 
Tots els Treballs Final de Màster hauran de defensar-se en sessió pública, excepte que el treball estigui sotmès a processos de protecció i/o transferència de tecnologia i/o coneixement. En aquests casos, per acord unànime del coordinador de l’assignatura, el tutor o tutors/es i l’estudiant, les presentacions podran realitzar-se a porta tancada. 
 
Els membres del tribunal, el coordinador de l’assignatura i el tutor tenen l’obligació de mantenir confidencialitat absoluta sobre el contingut d’aquests projectes, firmant un compromís de confidencialitat pel període de temps necessari per la protecció. Els compromisos de confidencialitat signats els custodia l’administració de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona o del Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i se’n lliurarà una còpia a l’estudiant i tutor/s, si la sol·liciten. Els compromisos s’han de lliurar a les administracions esmentades abans de la primera presentació del Treball.  
 
Els membres del tribunal han de tenir accés a la versió completa del Treball Final de Màster amb tota la informació i dades necessàries per a jutjar les interpretacions i conclusions del treball, alhora que tenen l’obligació de mantenir el secret i la confidencialitat absoluta sobre el contingut.
 
En el cas de Treballs Final de Màster sotmesos als processos de protecció o transferència, només es publica en el repositori institucional un exemplar xifrat o resumit. Quan hagi culminat el procés de protecció o transferència de tecnologia i/o coneixement, circumstància que l’estudiant haurà de comunicar degudament a la Universitat de Barcelona, es pot substituir per la versió completa.

Comparteix-ho: