Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua

Organització i metodologia docent

El màster consta d’unes activitats de tipus presencial entre les quals hi ha classes de caràcter teòric o teorico-pràctiques, classes de caràcter pràctic com classes de problemes, amb ordinador, amb documents, orals comunicatives, de laboratori i de camp i sortides de camp o visites. A més hi ha activitats tutelades i activitats de treball autònom. A més, el màster incentivarà l’assistència i participació dels alumnes en seminaris i conferències organitzades per l’Institut de recerca de l’Aigua de la UB així com en congressos relacionats amb la temàtica del màster.

En general les activitats de caràcter presencial tindran lloc de dilluns a divendres de 15 a 19.15 hores amb l’excepció de les sortides de camp o visites que poden ocupar tota la jornada.

Els alumnes poden optar per realitzar el màster a temps complert el que implica que els alumnes es matriculen entre 49 i 60 crèdits l’any o a temps parcial el que implica que l’alumne es matricula entre 20 i 48 crèdits l’any.

Els grups de pràctiques poden ser de com a màxim 15 persones tot i que en les activitats de camp els grups de treball poden arribar a ser de 8 persones.

Les classes de teoria i teorico-pràctiques majoritàriament tindran lloc a la Facultat de Ciències de la Terra tot i que si es fa necessari es poden dur a terme parcialment a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació . Les pràctiques de laboratori i amb ordinador es desenvoluparan entre les Facultats de Biologia, Ciències de la Terra, Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, i Química.

Cada assignatura disposarà d’un campus virtual que servirà de repositori per accedir al material de treball de l’assignatura així com a mitjà de comunicació entre els professors i els alumnes a través del fórum.

Aigua en l'Agricultura, Ramaderia i Aqüicultura
Aigua i Energia
Aigües Marines
Anàlisis Fisicoquímiques, Biològiques i Toxicològiques de l'Aigua per a l'Estudi d'una Problemàtica Plantejada
Aspectes Socioeconòmics i Fiscalitat de l'Aigua
Biologia i Geologia per a l'Estudi dels Hidrosistemes
Cicle de l'Aigua i la seva Gestió
Climatologia i Aigua Atmosfèrica
Comunicació i Divulgació en l'Àmbit de l'Aigua
Contaminació d'Aigües Subterrànies i Superficials
Descontaminació de Cossos d'Aigua Continentals
Economia i Dret de l'Aigua
Escola de Camp
Funcionament dels Ecosistemes Aquàtics i Aigües Epicontinentals en l'Àmbit Mediterrani
Geoestratègia de l'Aigua: Supranacionalitat, Globalitat, Cooperació i Impacte Sanitari
Gestió de Projectes i Impacte Ambiental sobre el Vector Aigua
Gestió Pública i Privada de l'Aigua
Hidrogeofísica i Disseny de Captacions
Hidrogeologia
Hidrologia Superficial
Mètodes d'Anàlisi Físics i Químics de l'Aigua i Principals Contaminants
Pràctiques Externes I
Pràctiques Externes II
Proveïment i Aigua en la Indústria. Subministrament d'Aigües i Xarxes
Sistemes d'Informació Geogràfica i Anàlisi Estadística
Treball Final de Màster
Variabilitat, Canvi Climàtic i Riscos d'Inundació
Comparteix-ho: