Universitat de Barcelona

Màster de Ciència i Gestió Integral de l'Aigua (nou)

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster s'adreça a llicenciats, graduats, diplomats o enginyers que vulguin aconseguir una formació integral, transversal i holística en el camp de l'aigua.
És aconsellable que els destinataris del màster tinguin formació en l'àmbit de les ciències o bé que hagin treballat o col.laborat en temes relacionats amb el camp de l'aigua.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Les titulacions oficials d'accés és qualsevol llicenciatura, enginyeria, enginyeria tècnica, arquitectura, diplomatura o grau de l'àmbit de les ciències.
Tanmateix, de manera excepcional, la Comissió d'Admissió i Convalidació pot valorar l'accés directe al màster d'estudiants que, sense procedir de l'àmbit de les ciències, acreditin una trajectòria professional relacionada amb el títol.
No es requereixen complements formatius, ja que els alumnes que poden accedir al màster ja tenen els coneixements científics de base suficients per poder cursar les diferents assignatures. A la primera matèria hi ha una sèrie d'assignatures bàsiques homogeneïtzadores per a les diferents titulacions d'accés, però específicament enfocades a la temàtica de l'aigua, cosa que fa innecessari cap més requisit previ a l'inici del màster.
Comparteix-ho: