Programari

L'Àrea de Tecnologies gestiona el cicle de vida del catàleg de programari que ofereix la Universitat de Barcelona i cerca i assessora sobre el llicenciament de qualsevol necessitat de programari fóra del seu catàleg.

També dissenya i programa les principals aplicacions informàtiques corporatives.

Programari Àrea TIC

Catàleg de programari

Acord marc d'homologació de proveïdors per al subministrament de llicències del programari ORACLE, i serveis bàsics associats per a les entitats que integren el grup de compra (Expedient CSUC 20/17).

 

Data d'inici: 15/03/2021.

 

Durada del contracte: 2 anys.

 

Lot 1: Contracte Campus per a l'ús il·limitat de productes ORACLE.

Lot 2: Contracte Marc pel subministrament de Serveis Cloud Iaas+Paas.

Lot 3: Contracte Marc pel subministrament dels productes i serveis d'ORACLE: 1. Oracle tecnologia, 2. Oracle sistemes, 3. Oracle Linux i 4. Oracle Java.

 

Proveïdors homologats:

 

Lot 1:

 • UNIVERSITAS XXI Soluciones y Tecnología para la Universidad, S.A.

 

Lot 2:

 • ABAST SYSTEMS SOLUTIONS, S.L.
 • AVANTTIC CONSULTORIA TECNOLOGICA, S.L.
 • LOGICALIS SPAIN, S.L.U.

 

Lot 3:

 • AVANTTIC CONSULTORIA TECNOLOGICA, S.L.
 • UNIVERSITAS XXI Soluciones y Tecnología para la Universidad, S.A.
 • INETUM ESPAÑA, S.A.

Acord marc d'homologació de proveïdors per al subministrament de llicències del programari Microsoft, i serveis bàsics associats per a les entitats que integren el grup de compra (Expedient CSUC 20/18).

 

Data dinici: 25/03/2021.

 

Durada del contracte: 2 anys.

 

Lot 1: Inscripció de Solucions Educacionals (EES) de Microsoft en el Millor CASA (Campus Agreement).

 

Lot 2: Subministrament de productes i serveis Microsoft: inscripció MPSA Acadèmic per a Entitats Educacionals que no puguin utilitzar el campus EES del Lot 1.

 

Lot 3Subministrament de productes i serveis Microsoft: inscripció MPSA per a Entitats no Educacionals que no puguin utilitzar el campus EES del Lot 1 ni el MPSA Acadèmic del Lot 2.

 

Lot 4: Subministrament del contracte Premier de Microsoft directe de fabricant acordat amb l'entitat.

 

Proveïdors homologats:

 

Lot 1:

 • ACADEMIC SOFTWARE, B.V.
 • SEIDOR, S.A.
 • TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.

 

Lot 2:

 • ACADEMIC SOFTWARE, B.V.
 • SEIDOR, S.A.
 • SPECIALST COMPUTER CENTRES, S.L.

 

Lot 3:

 • ACADEMIC SOFTWARE, B.V.
 • INETUM ESPAÑA, S.A.
 • SEIDOR, S.A.

 

Lot 4:

 • ACADEMIC SOFTWARE, B.V.
 • SEIDOR, S.A.
 • TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.

Acord marc d'homologació de proveïdors de programari i serveis associats per a les entitats que formen el grup de compra (Expedient CSUC 19/04).

 

Estructurat en 11 lots. El lot 3 Sales Force i el lot 5 MatLab van quedar deserts. Pel Sales Force es va fer una nova licitació d'AM (Exp CSUC 18/31). Pel Matlab es fa fer una contractació conjunta fora d'AM.

L'homologació és de 36 mesos amb una possible pròrroga de 12 mesos més.

Les dates d'inici són diferents a cada lotEn negreta, els productes que habitualment es compren a la UB.

Des de l'Àrea TIC s'ofereix assessorament en la compra. Alguns ja els comprem centralitzadament.

 

Lot 1: Atlas.ti

 • Proveïdor homologat: Software Científico, S.L.

 

Lot  2: Nvivo

 • Proveïdor homologat: Software Científico, S.L.

 

Lot 4: SPSS

 • Proveïdor homologat: International Business Machines, S.A.

 

Lot 6: Liferay

Proveïdors homologats: 

 • GMV Soluciones Globales Internet, S.A.U.
 • ICA Informática y Comunicaciones Avanzadas, S.L.
 • INETUM ESPAÑA, S.A.
 • Ricoh Spain Services, S.L.U.

 

Lot 7: Alfresco Enterprise

Proveïdors homologats: 

 • INETUM ESPAÑA, S.A.
 • Ricoh Spain Services, S.L.U.
 • T-Systems ITC Iberia, S.A.

 

Lot 8: MicroStrategy

Proveïdors homologats: 

 • INETUM ESPAÑA, S.A.
 • Logicalis Spain, S.L.U.
 • Tecnología y Sistemas de Dirección, S.L.
 • Vector Software, S.L.

 

Lot 9: Mathematica

 • Proveïdor homologat: Wolfram Research

 

Lot 10: LabVIEW

 • Proveïdor homologat: I.R.S. S.R.L.

 

Lot 11: Red Hat

Proveïdors homologats: 

 • Algoritmos Procesos y Diseños, S.A.
 • Dominion Digital, S.L.
 • Essi Projects, S.A.
 • INETUM ESPAÑA, S.A.
 • Logicalis Spain, S.L.U.

Acord marc d'homologació de proveïdors per al subministrament de llicències del programari Salesforce i serveis associats per a les entitats que formen el grup de compra (Expedient CSUC 21/25).

 

Data d'inici: 31/03/2022

Durada del contracte: 3 anys. Prorrogable 12 mesos més.

 

LOT 1: Subministrament de llicències de Salesforce i serveis bàsics associats.

 • Navarra Tecnologia de Software, S.L.
 • VASS Consultoría de Sistemas, S.L.
 • Omega CRM Consulting, S.L

 

LOT 2: Solucions de còpia de seguretat de Salesforce i serveis bàsics associats

 • VASS Consultoría de Sistemas, S.L.
 • Prosol Iscat, S.L.
 • Logicalis Spain, S.L.U.
 • Saytel Servicios Informáticos, S.A.
 • Omega CRM Consulting, S.L

Acord Marc per a l'homologació d'un proveïdor que ofereixi una plataforma de gestió d'esdeveniments en la modalitat "Software as a Service" (SaaS), i serveis associats (Expedient CSUC 19/06).

 

No hi ha lots

Data d'inici: 30/07/2019.

Durada del contracte: 2 anys. Prorrogable fins a 24 mesos més.

Úníc adjudicatari:

 • SYMPOSIUM EVENTS, S.L.

 

 

A la UB ho gestiona el Xavier TUR de "Desenvolupament WEB".

 

Podeu adreçar les vostres consultes i comentaris a l'Àrea TIC.

 • Les Bases d'execució del pressupost, aprovades pel Consell de Govern i el Consell Social, determinen:

  ART. 28 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS D’ÚS GENERAL HOMOLOGATS

  1. Correspon a la Unitat de Compres establir negociacions, homologacions, acords i acords marcs propis amb els proveïdors de béns i serveis d’ús general com ara material d’oficina, consumibles d’informàtica, paper, viatges i altres d’utilització comuna, que puguin ser objecte d’homologació mitjançant els procediments establerts a la normativa legal de contractació pública, i impulsar l’adhesió i participació en altres acords amb organitzacions, consorcis o sistemes de compres. Aquests acords, quan tractin sobre serveis especialitzats d’ús general, seran impulsats i desenvolupats per les corresponents unitats especialitzades. 20

  2. Els continguts d’aquests acords són vinculants per a totes les unitats de la UB, les quals han d’adreçar les seves comandes als proveïdors seleccionats en els termes establerts als acords o contractes basats, a excepció de raons tècniques i d’exclusivitat degudament justificada pel responsable de l’expedient o que s’acrediti una millor relació qualitat-preu. Es faculta el/la Gerent/a per a aplicar reduccions, aplicables al pressupost actual o següent de la unitat i/o programa corresponent, de fins a un quíntuple de l’excés de despesa incorregut per incompliment d’aquesta norma.

  A aquests efectes i per a compres puntuals, es consideren de forma excepcional equivalents a proveïdors homologats les diferents botigues de la UB. Aquesta excepció només serà aplicable per a compres d’urgència justificada, i també en el cas que, un cop rebuda l’oferta del proveïdor homologat, s’obtingui d’una botiga de la UB una oferta més econòmica pel mateix producte, deixant constància documental a l’expedient informàtic d’ambdues ofertes. La Unitat de Compres podrà requerir directament de les diferents unitats de la UB una còpia de factures i altres documents per poder verificar el compliment dels acords i compromisos dels proveïdors, i també per poder fer anàlisis, una planificació i el seguiment dels diferents subministraments.

  3. La Unitat de Compres i les altres unitats a les quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article posaran en coneixement de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa els incompliments greus o reiteratius d’aquells acords per part d’unitats o membres de la UB.

  ART. 52 ACORDS MARC DE PRODUCTES I SERVEIS HOMOLOGATS

  Les adquisicions de béns i serveis recurrents que es gestionen de forma descentralitzada, s’han de cobrir preferentment mitjançant la formalització d’acords marc i sistemes dinàmics de contractació pública, que permetin la realització de comandes individualitzades de petit import o l’agregació per obtenir un millor preu.
  Per a l’exercici 2022, la Universitat ha de formalitzar, en funció dels recursos que s’assignin, el màxim nombre d’acords marc de proveïdors homologats, atenent prioritàriament aquells que donin cobertura a despeses que s’hagin de justificar amb fons afectats a entitats finançadores externes.