Reactius de laboratori

Per a la compra de reactius i productes químics, bio-reactius (microbiologia, biologia i cultiu cel·lular) i reactius i material de cromatografia, per a totes les unitats de la Universitat de Barcelona i del Grup UB, la UB disposa d'un acord marc. (exp. 2021/36)

S'acordant la pròrroga de l’acord marc, per un període d’un (1) any, des del 13 de setembre de 2022 fins al 12 de setembre de 2023 (expedient de pròrroga 2022/106).

Aquest acord marc es divideix en tres lots.

 

 • LOT 1 - Reactius i Productes Químics

CPV- 24000000-4 - PRODUCTES QUÍMICS

CPV- 33696500-0 - REACTIUS DE LABORATORI

 • LOT 2 - Bio-Reactius (Microbiologia, Biologia i Cultiu Cel·lular)

CPV- 33696500-0 - REACTIUS DE LABORATORI

 • LOT 3 - Reactius i material de Cromatografia

CPV- 33696500-0 - REACTIUS DE LABORATORI

COV- 38000000-5 - EQUIP DE LABORATORI,ÒPTIC I DE PRECISIÓ (EXC.ULLERES)

 

En aquest AM s'han seleccionat en cada lot, 5 proveïdors de referència per realitzar comandes directes inferiors a 3.000€.

Trobareu les dades de la resta de proveïdors homologats en cada Lot en els desplegables de sota ( dins la pestanya  "Dades comercials i condicions de comanda dels proveïdors" ) .

 • LOT 1
EMPRESES NIF SAP LOTS QUE PARTICIPA
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U B08362089 102025 1, 2, 3
MERCK LIFE SCIENCE, S.L B79184115 105866 1, 2, 3
FISHER SCIENTIFIC, S.L. B84498955 100769 1, 2, 3
CYMIT QUIMICA, S.L. B62744099 101174 1, 2, 3
PANREAC QUÍMICA, SLU B08010118 104256 1, 2, 3
       
 • LOT 2
EMPRESES NIF SAP LOTS QUE PARTICIPA
FISHER SCIENTIFIC, S.L. B84498955 100769 1, 2, 3
MERCK LIFE SCIENCE, S.L B79184115 105866 1, 2, 3
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U B08362089 102025 1, 2, 3
CULTEK, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL B28442135 102395 2
TEBU-BIO SPAIN SL B63818629 101055 2
       
 • LOT 3
EMPRESES NIF SAP LOTS QUE PARTICIPA
WATERS CROMATOGRAFÍA, S.A. A60631835 102521 3
FISHER SCIENTIFIC, S.L. B84498955 100769 1, 2, 3
MERCK LIFE SCIENCE, S.L B79184115 105866 1, 2, 3
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U B08362089 102025 1, 2, 3
SCHARLAB,S.L. B63048540 101414 1, 2, 3

La contractació dependrà de tres variants, el valor del producte o comanda, el material i el creditor seleccionat.

Segons clàusula tercera del plec de prescripcions tècniques, s'entendrà a tots els efectes que totes les despeses que es puguin produir fins el lliurament dels productes estan incloses en aquells preus unitaris, en particular les despeses de transport, embalatge, neu carbònica i altres d'equivalents.

 
QUADRE RESUM - PROCEDIMENT DELS CONTRACTES BASATS
1. Comandes de productes i serveis d’import fins a 2.999 € (IVA exclòs)
Si el producte a adquirir està a la relació final de la llista de productes recurrents i/o d’ús més Freqüent/productes equivalents. Compra directa (a un dels 3 millors preus)
Si el proveïdor és un dels cinc de referència del lot corresponent. Compra directa (a un d’aquest proveïdors de referència).
S’ha realitzat prèviament una consulta a 6 proveïdors inclosos els 5 de referència.

Compra directa (a qualsevol proveïdor dels 6 consultats)

Tant la consulta prèvia com la justificació ha de servir per tota
la durada de l’Acord Marc, inclosa la pròrroga.

 

Si és una compra puntual de productes no recurrents. Demanar un mínim de 6 pressupostos inclosos els proveïdors de referència. Si l'elecció no és la més econòmica, cal justificació (millor relació qualitat-preu)
2. Comandes d’import entre 3.000 i 14.999 € (IVA exclòs)
Cal demanar un mínim de 6 pressupostos (inclosos els proveïdors de referència del lot)
Els pressupostos s’han de demanar en format electrònic i el termini de resposta no pot ser inferior a 48 hores
Si l’elecció no és la més econòmica o no és un proveïdor de referència, cal justificació (millor relació qualitat-preu).
3. Comandes a partir 15.000 € (IVA exclòs)
Cal demanar pressupostos a tots els proveïdors homologats del LOT
 Es realitzarà una segona licitació amb tots els proveïdors del lot corresponent que es tramitarà des de l’Oficina de Contractació Administrativa.

 

Els productes la qualitat o característiques dels quals siguin necessàries per obtenir els criteris de continuïtat o repetibilitat exigits per un sistema de qualitat, podran adquirir-se directament dels seus fabricants o distribuïdors principals, acreditant a l’expedient alguna
de les següents circumstàncies:

- La necessitat de reproduir un experiment publicat en una revista científica.
- La necessitat d’utilitzar un material que ha estat validat amb un mètode determinat.
- La continuïtat d’una sèrie experimental iniciada amb un producte o material determinat
- Altres circumstàncies anàlogues, que s’han de fer constar a l’expedient

 

Per tal d’evitar que les diferents unitats destinatàries facin només contractes basats d’acord amb el primer procediment dels descrits limitant així la concurrència, es recomana que cada unitat faci una previsió de totes les necessitats dels següents 12 mesos, procedint a efectuar un únic contracte basat a l’any.


En cas que la previsió hagi estat insuficient i calgui fer més contractes basats, amb independència de la seva quantia, seria recomanable fer-ho d’acord amb el tercer procediments dels descrits

 • Eina de cerca dels tres millors preus (ÀGORA)
 • Excel tres millors preus (Enllaç)


 • ACEFE, S.A.
NIF: A58135831
SAP: 102614
LOTS: 1, 2, 3
pedidos@acefesa.com
Comanda mínima: NO
 
 • CYMIT QUIMICA, S.L.
NIF: B62744099
SAP: 101174
LOTS: 1, 2, 3
info@cymitquimica.com
Comanda mínima: NO
 
 • DIAGComanda mínima: NO
  STICA LONGWOOD, S.L.
NIF: B50487164
SAP: 106350
LOT; 1
martin.arcas@dlongwood.com
Comanda mínima: NO
 
 • FISHER SCIENTIFIC, S.L.
NIF: B84498955
SAP: 100769
LOTS: 1, 2, 3
pedidos.fisher@thermofisher.com
Comanda mínima: NO
 
 • MERCK LIFE SCIENCE, S.L
NIF: B79184115
SAP: 105866
LOTS: 1, 2, 3
spcustomerrelations@merckgroup.com
Comanda mínima: NO
 
 • PANREAC QUÍMICA, SLU
NIF: B08010118
SAP: 104256
LOTS: 1, 2, 3
divina.alcocer@itwreagents.com
Comanda mínima: NO
 
 • PROQUINORTE S.A.
NIF: A48202451
SAP: 102851
LOTS: 1, 3
pedidos@proquinorte.com
Comanda mínima: NO
 
 • QUIMIVITA, S.A.

NIF: A08153991
SAP: 103202
LOT: 1
quimivita@quimivita.com
Comanda mínima: NO
 

 • SCHARLAB,S.L.
NIF: B63048540
SAP: 101414
LOTS: 1, 2, 3
pedidos@scharlab.com
Comanda mínima: NO
 
 • SG SERVICIOS HOSPITALARIOS, SL
NIF: B59076828
SAP: 101979
LOTS: 1, 2
pedidos@sgsh.es
Comanda mínima: NO
Descompte: >1.000€ = 2%
 • SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L.
NIF: B63479752
SAP: 100910
LOTS: 1, 2, 3
sglab@sglab.net
Comanda mínima: NO
 
 • TEKNOKROMA ANALITICA SA
NIF: A08541468
SAP: 105954
LOT: 1, 3
comercial@teknokroma.es
Comanda mínima: NO
Descompte >1.000€ = 2%
 • UVAT BIO
NIF: B40524670
SAP: 111978
LOTS: 1, 2
compras@uvat.es
Comanda mínima: SI
 
 • VIDRA FOC S.A.
NIF: A08677841
SAP: 102665
LOT: 1
ventas@vidrafoc.com
Comanda mínima: NO
Descompte: >150€ i <=300€ = 0,5% - >300€ i <=500€ = 1% - >500€ i <=1.000€ = 1,5% - >1.000€ = 2%
 • VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U
NIF: B08362089
SAP: 102025
LOTS: 1, 2, 3
pedidos@vwr.com
Comanda mínima: NO
 
 • ABCAM (NETHERLANDS) B.V
NIF: NL859153885B01
SAP: 203927
LOT: 2
orders@abcam.com
Comanda mínima: NO
 
 • AGILENT TECHNLOGIES SPAIN, S.L.
NIF: B86907128
SAP: 107695
LOTS: 2, 3
order.es@agilent.com
Comanda mínima: NO
>150€ i <=300€ = 10% - >300€ i <=500€ = 10% - >500€ i <=1.000€ = 10% - >1.000€ = 10%
 • BECTON DICKINSON S.A.U.
NIF: A50140706
SAP: 102709
LOT; 2
orders.es@bd.com
Comanda mínima: NO
 
 • BIOGEN CIENTIFICA, S.L

NIF: B79539441
SAP: 100906
LOT: 2 pedidos@biogen.es
Comanda mínima: NO
Descompte: >150€ i <=300€ = 2% - >300€ i <=500€ = 4% - >500€ i <=1.000€ = 6% - >1.000€ = 10%


 • BIONOVA CIENTÍFICA, S.L.
NIF: B78541182
SAP: 100796
LOT: 2
pedidos@bionova.es
Comanda mínima: NO
Descompte: >150€ i <=300€ = 6% - >300€ i <=500€ = 6% - >500€ i <=1.000€ = 6% - >1.000€ = 6%
 • BIO-RAD LABORATORIES S.A.
NIF: A79389920
SAP: 102481
LOTS: 2
customerservice_spain@bio-rad.com
Comanda mínima: NO
 
 • CULTEK, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL
NIF: B28442135
SAP: 102395
LOT: 2
cultekbarna@cultek.com
Comanda mínima: NO
 
 • CYTIVA EUROPE GMBH SUC. ESPAÑA
NIF: W0041692E
SAP: 101981
LOTS: 2, 3
orderses@cytiva.com
Comanda mínima: NO
 
 • DDBIOLAB, SLU
NIF: B66238197
SAP: 107424
LOTS: 2, 3
sibanez@ddbiolab.com
Comanda mínima: NO
Descompte: >150€ i <=300€ = 1% - >300€ i <=500€ = 1% - >500€ i <=1.000€ = 1% - >1.000€ = 1,5%
 • DELTACLON, S.L.
NIF: B81380370
SAP: 100877
LOT: 2
info@deltaclon.com
Comanda mínima: NO
 
 • DIAGNOSTICA STAGO
NIF: B86141009
SAP: 113870
LOTS: 1, 2
info@es.stago.com
Comanda mínima: SI
 
 • INTEGRATED DNA TECHNLOGIES SPAIN S.L.
NIF: B87472387
SAP: 109401
LOTS: 2
eutechsupport@idtdna.com
Comanda mínima: NO
 
 • IZASA SCIENTIFIC, S.L.U
NIF: B66350281
SAP: 108000
LOTS: 2, 3
izasa@izasascientific.com
Comanda mínima: NO
 
 • LABCLINICS, S.A.
NIF: A58118928
SAP: 102412
LOT: 2
pedidos@labclinics.com
Comanda mínima: NO
 
 • LABNET BIOTECNICA, S.L.
NIF: B82509852
SAP: 100465
LOT: 2
labnet@labnet.es
Comanda mínima: NO
Descompte: >150€ i <=300€ = 2% - >300€ i <=500€ = 4% - >500€ i <=1.000€ = 6% - >1.000€ =
SAP: 10%
 • LABORATORIOS CONDA
NIF: A28090819
SAP: 102868
LOT: 2
comercial@condalab.com
Comanda mínima: NO
Descompte >500€ i <=1.000€ = 0,5% - >1.000€ = 1%
 • LIFE TECHNOLOGIES S.A
NIF: A28139434
SAP: 102708
LOTS: 2
pedidosinternet@lifetech.com
Comanda mínima: NO
 
 • PERKINELMER ESPAÑA S.L.
NIF: B82338757
SAP: 100475
LOTS: 1, 2, 3
atencionalcliente@perkinelmer.com
Comanda mínima: NO
Descompte >1.000€ = 3%
 • PROMEGA BIOTECH IBERICA S.L
NIF: B63699631
SAP: 101440
LOT: 2
esp_custserv@promega.com
Comanda mínima: NO
 
 • ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.
NIF: B61503355
SAP: 101704
LOTS: 2
pedidos.rde@roche.com
Comanda mínima: NO
 
 • STEMCELL TECHNOLOGIES
NIF: FR13417977139
SAP: 200896
LOTS: 2
orders.eu@stemcell.com
Comanda mínima: NO
Descomptes: >150€ i <=300€ = 7,5% - >300€ i <=500€ = 7,5% - >500€ i <=1.000€ = 7,5% - >1.000€ = 10%
 • TEBU-BIO SPAIN SL
NIF: B63818629
SAP: 101055
LOT: 2
spain@tebu-bio.com
Comanda mínima: NO
Descomptes >150€ i <=300€ = 8% - >300€ i <=500€ = 8% - >500€ i <=1.000€ = 8% - >1.000€ = 8%
 • ALFAQUIMIA, S.L.
NIF: B81397390
SAP: 100810
LOTS: 3
alfaquimia@grupobiomaster.com
Comanda mínima: NO
Descomptes: >1.000€ = 1%
 • CROMLAB, S.L.
NIF: B58019050
SAP: 101910
LOT: 3
gestioncomercial@cromlab.es
Comanda mínima: NO
 
 • PHENOMENEX ESPAÑA SLU

NIF: B87155065
SAP: 108231
LOT: 3
noemif@phenomenex.com
Comanda mínima: SI
Descomptes: >150€ i <=300€ = 10% - >300€ i <=500€ = 10% - >500€ i <=1.000€ = 10% - >1.000€ = 10%


 • THERMO FISHER SCIENTIFIC
NIF: B28954170
SAP: 102370
LOT: 3
cs.spain@thermofisher.com
Comanda mínima: NO
Descomptes: >150€ i <=300€ = 1% - >300€ i <=500€ = 2% - >500€ i <=1.000€ = 4% - >1.000€ = 5%
 • WATERS CROMATOGRAFÍA, S.A.
NIF: A60631835
SAP: 102521
LOT: 3
pedidos@waters.com
Comanda mínima: NO
Descomptes: >150€ i <=300€ = 12% - >300€ i <=500€ = 12% - >500€ i <=1.000€ = 12% - >1.000€ = 12%

 


 • ABCAM (NETHERLANDS) B.V

NIF: NL859153885B01

SAP: 203927
LOT: 2
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:48h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: NO

 • ACEFE, S.A.

NIF: A58135831
SAP: 102614
LOTS: 1, 2, 3
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:24h
Millora incidències: 12h
Embalatge ecològic: SÍ


 • AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.

NIF: B86907128
SAP: 107695
LOTS: 2, 3
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:72h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: SÍ


 • ALFAQUIMIA, S.L.

NIF: B81397390
SAP: 100810
LOT: 3
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:72h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: SÍ


 • BECTON DICKINSON S.A.U.

NIF: A50140706
SAP: 102709
LOT: 2
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:72h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: NO


 • BIOGEN CIENTIFICA, S.L

NIF: B79539441
SAP: 100906
LOT: 2
Comanda mínima: 0,00 €
Embalatge ecològic: SÍ


 • BIONOVA CIENTÍFICA, S.L.

NIF: B78541182
SAP: 100796
LOT: 2
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:  24h
Embalatge ecològic: NO


 • BIO-RAD LABORATORIES S.A.

NIF: A79389920
SAP: 102481
LOT: 2
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda: 72h  
Embalatge ecològic: NO


 • CROMLAB, S.L.

NIF: B58019050
SAP: 101910
LOT: 3
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:24h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: SÍ


 • CULTEK, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL

NIF: B28442135
SAP: 102395
LOT: 2
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:48h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: SÍ


 • CYMIT QUIMICA, S.L.

NIF: B62744099
SAP: 101174
LOTS: 1, 2, 3
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:48h
Millora incidències: 12h
Embalatge ecològic: SÍ


 • CYTIVA EUROPE GMBH SUC. ESPAÑA

NIF: W0041692E
SAP: 10198
LOT: 1 2, 3
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:72h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: NO


 • DDBIOLAB, SLU

NIF: B66238197
SAP: 107424
LOT: 2, 3
Comanda mínima: 0,00 €
Embalatge ecològic: SÍ


 • DELTACLON, S.L.

NIF: B81380370
SAP: 100877
LOT: 2
Comanda mínima: 0,00 €
Embalatge ecològic: SÍ


 • DIAGNOSTICA LONGWOOD, S.L.

NIF: B50487164
SAP: 106350
LOT: 1
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:48h  
Embalatge ecològic: NO


 • DIAGNOSTICA STAGO

NIF: B86141009
SAP: -
LOTS: 1, 2
Comanda mínima: 150 €
Millora temps comanda:24h
Millora incidències: 12h
Embalatge ecològic: SÍ


 • FISHER SCIENTIFIC, S.L.

NIF: B84498955
SAP: 100769
LOTS: 1, 2, 3
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:72h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: SÍ


 • INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN S.L.

NIF: B87472387
SAP: 109401 2
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:48h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: SÍ


 • IZASA SCIENTIFIC, S.L.U

NIF: B66350281
SAP: 108000
LOTS: 2, 3
Comanda mínima: 0,00 €
Embalatge ecològic: NO


 • LABCLINICS, S.A.

NIF: A58118928
SAP: 102412
LOTS: 2
Comanda mínima: 0,00 €


 • LABNET BIOTECNICA, S.L.

NIF: B82509852
SAP: 100465
LOT: 2
Comanda mínima: 0,00 €
Embalatge ecològic: SÍ


 • LABORATORIOS CONDA

NIF: A28090819
SAP: 102868
LOT: 2
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:72h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: SÍ


 • LIFE TECHNOLOGIES S.A

NIF: A28139434
SAP: 102708
LOTS; 2
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:72h  
Embalatge ecològic: SÍ


 • MERCK LIFE SCIENCE, S.L

NIF: B79184115
SAP: 105866
LOTS: 1, 2, 3
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:48h
Millora incidències: 12h
Embalatge ecològic: SÍ


 • PANREAC QUÍMICA, SLU

NIF: B08010118
SAP: 104256
LOTS: 1, 2, 3
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:24h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: NO


 • PERKINELMER ESPAÑA S.L.

NIF: B82338757
SAP: 100475
LOTS: 1, 2, 3
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:72h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: SÍ


 • PHENOMENEX ESPAÑA SLU

NIF: B87155065
SAP: 108231
LOT: 3
Comanda mínima: 150,00 €
Millora temps comanda:48h
Millora incidències: 12h
Embalatge ecològic: SÍ


 • PROMEGA BIOTECH IBERICA S.L

NIF: B63699631
SAP: 101440
LOT: 2
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:24h
Millora incidències: 12h
Embalatge ecològic: NO


 • PROQUINORTE S.A.

NIF: A48202451
SAP: 102851
LOTS; 1, 3
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:24h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: NO


 • QUIMIVITA, S.A.

NIF: A08153991
SAP: 103202
LOT: 1
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:72h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: NO


 • ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.

NIF: B61503355
SAP: 101704
LOT: 2
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:72h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: SÍ


 • SCHARLAB,S.L.

NIF: B63048540
SAP: 101414
LOTS: 1, 2, 3
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:24h
Millora incidències: 12h
Embalatge ecològic: SÍ


 • SG SERVICIOS HOSPITALARIOS, SL

NIF: B59076828
SAP: 101979 1, 2
Comanda mínima: 0,00 €
Embalatge ecològic: NO


 • STEMCELL TECHNOLOGIES

NIF: FR13417977139
SAP: 200896
2
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:72h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: SÍ


 • SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L.

NIF: B63479752
SAP: 100910
LOTS: 1, 2, 3
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:24h
Millora incidències: 12h
Embalatge ecològic: SÍ


 • TEBU-BIO SPAIN SL

NIF: B63818629
SAP: 101055 2
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:48h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: SÍ


 • TEKNOKROMA ANALITICA SA

NIF: A08541468
SAP: 105954
LOTS: 1, 3
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:72h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: SÍ


 • THERMO FISHER SCIENTIFIC

NIF: B28954170
SAP: 102370 3
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:48h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: SÍ


 • UVAT BIO

NIF: B40524670
SAP: 111978
LOTS: 1, 2
Comanda mínima: 60,00 €
Millora temps comanda:72h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: NO


 • VIDRA FOC S.A.

NIF: A08677841
SAP: 102665
LOT; 1
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:24h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: SÍ


 • VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U

NIF: B08362089
SAP: 102025
LOTS: 1, 2, 3
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:72h  
Embalatge ecològic: SÍ


 • WATERS CROMATOGRAFÍA, S.A.

NIF: A60631835
SAP: 102521 3
Comanda mínima: 0,00 €
Millora temps comanda:72h
Millora incidències: 24h
Embalatge ecològic: NO

Excel amb les tres millors ofertes dels productes d'ús més freqüent

 

LOT 1
15 LICITADORS HOMOLOGATS NIF SAP CATÀLEG
ACEFE, S.A. A58135831 102614 Excell
CYMIT QUIMICA, S.L. B62744099 101174 Excell 1-2
DIAGNOSTICA LONGWOOD, S.L. B50487164 106350 Excell
FISHER SCIENTIFIC, S.L. B84498955 100769 Excell
MERCK LIFE SCIENCE, S.L B79184115 105866 Excell
PANREAC QUÍMICA, SLU B08010118 104256 Excell
PROQUINORTE S.A. A48202451 102851 Excell
QUIMIVITA, S.A. A08153991 103202 Excell
SCHARLAB,S.L. B63048540 101414 Excell
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS, SL B59076828 101979 Excell
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L. B63479752 100910 Excell
TEKNOKROMA ANALITICA SA A08541468 105954 Excell
UVAT BIO B40524670 111978 Excell
VIDRA FOC S.A. A08677841 102665 Excell
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U B08362089 102025 Excell

Excel amb les tres millors ofertes dels productes d´ús més freqüent.

 

LOT 2
32 LICITADORS HOMOLOGATS NIF SAP CATÀLEG
ABCAM (NETHERLANDS) B.V NL859153885B01 203927 Excell
ACEFE, S.A. A58135831 102614 Excell
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. B86907128 107695 Excell
BECTON DICKINSON S.A.U. A50140706 102709 Excell
BIOGEN CIENTIFICA, S.L B79539441 100906 Excell
BIONOVA CIENTÍFICA, S.L. B78541182 100796 Excell 1-2-3-4-5-6-7
BIO-RAD LABORATORIES S.A. A79389920 102481 Excell
CULTEK, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL B28442135 102395 Excell
CYMIT QUIMICA, S.L. B62744099 101174 Excell
CYTIVA EUROPE GMBH SUC. ESPAÑA W0041692E 101981 Excell
DDBIOLAB, SLU B66238197 107424 Excell
DELTACLON, S.L. B81380370 100877 Excell
DIAGNOSTICA STAGO B86141009 113870 Excell
FISHER SCIENTIFIC, S.L. B84498955 100769 Excell
INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES SPAIN S.L. B87472387 109401 Excell
IZASA SCIENTIFIC, S.L.U B66350281 108000 Excell
LABCLINICS, S.A. A58118928 102412 Excell
LABNET BIOTECNICA, S.L. B82509852 100465 Excell
LABORATORIOS CONDA A28090819 102868 Excell
LIFE TECHNOLOGIES S.A A28139434 102708 Excell
MERCK LIFE SCIENCE, S.L B79184115 105866 Excell
PANREAC QUÍMICA, SLU B08010118 104256 Excell
PERKINELMER ESPAÑA S.L. B82338757 100475 Excell
PROMEGA BIOTECH IBERICA S.L B63699631 101440 Excell
ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. B61503355 101704 Excell
SCHARLAB,S.L. B63048540 101414 Excell
SG SERVICIOS HOSPITALARIOS, SL B59076828 101979 Excell
STEMCELL TECHNOLOGIES FR13417977139 200896 Excell
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L. B63479752 100910 Excell
TEBU-BIO SPAIN SL B63818629 101055 Excell 1-2-3-4-5
UVAT BIO B40524670 111978 Excell
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U B08362089 102025 Excell

Excel amb les tres millors ofertes dels productes d'ús més freqüent.

 

LOT 3
20 LICITADORS HOMOLOGATS NIF SAP CATÀLEG
ACEFE, S.A. A58135831 102614 Excell
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L. B86907128 107695 Excell
ALFAQUIMIA, S.L. B81397390 100810 Excell
CROMLAB, S.L. B58019050 101910 Excell
CYMIT QUIMICA, S.L. B62744099 101174 Excell
CYTIVA EUROPE GMBH SUC. ESPAÑA W0041692E 101981 Excell
DDBIOLAB, SLU B66238197 107424 Excell
FISHER SCIENTIFIC, S.L. B84498955 100769 Excell
IZASA SCIENTIFIC, S.L.U B66350281 108000 Excell
MERCK LIFE SCIENCE, S.L B79184115 105866 Excell
PANREAC QUÍMICA, SLU B08010118 104256 Excell
PERKINELMER ESPAÑA S.L. B82338757 100475 Excell
PHENOMENEX ESPAÑA SLU B87155065 108231 Excell
PROQUINORTE S.A. A48202451 102851 Excell
SCHARLAB,S.L. B63048540 101414 Excell
SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO, S.L. B63479752 100910 Excell
TEKNOKROMA ANALITICA SA A08541468 105954 Excell
THERMO FISHER SCIENTIFIC B28954170 102370 Excell
VWR INTERNATIONAL EUROLAB, S.L.U B08362089 102025 Excell
WATERS CROMATOGRAFÍA, S.A. A60631835 102521 Excell

 • Les Bases d'execució del pressupost, aprovades pel Consell de Govern i el Consell Social, determinen:

  ART. 28 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS D’ÚS GENERAL HOMOLOGATS

  1. Correspon a la Unitat de Compres establir negociacions, homologacions, acords i acords marcs propis amb els proveïdors de béns i serveis d’ús general com ara material d’oficina, consumibles d’informàtica, paper, viatges i altres d’utilització comuna, que puguin ser objecte d’homologació mitjançant els procediments establerts a la normativa legal de contractació pública, i impulsar l’adhesió i participació en altres acords amb organitzacions, consorcis o sistemes de compres. Aquests acords, quan tractin sobre serveis especialitzats d’ús general, seran impulsats i desenvolupats per les corresponents unitats especialitzades. 20

  2. Els continguts d’aquests acords són vinculants per a totes les unitats de la UB, les quals han d’adreçar les seves comandes als proveïdors seleccionats en els termes establerts als acords o contractes basats, a excepció de raons tècniques i d’exclusivitat degudament justificada pel responsable de l’expedient o que s’acrediti una millor relació qualitat-preu. Es faculta el/la Gerent/a per a aplicar reduccions, aplicables al pressupost actual o següent de la unitat i/o programa corresponent, de fins a un quíntuple de l’excés de despesa incorregut per incompliment d’aquesta norma.

  A aquests efectes i per a compres puntuals, es consideren de forma excepcional equivalents a proveïdors homologats les diferents botigues de la UB. Aquesta excepció només serà aplicable per a compres d’urgència justificada, i també en el cas que, un cop rebuda l’oferta del proveïdor homologat, s’obtingui d’una botiga de la UB una oferta més econòmica pel mateix producte, deixant constància documental a l’expedient informàtic d’ambdues ofertes. La Unitat de Compres podrà requerir directament de les diferents unitats de la UB una còpia de factures i altres documents per poder verificar el compliment dels acords i compromisos dels proveïdors, i també per poder fer anàlisis, una planificació i el seguiment dels diferents subministraments.

  3. La Unitat de Compres i les altres unitats a les quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article posaran en coneixement de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa els incompliments greus o reiteratius d’aquells acords per part d’unitats o membres de la UB.

  ART. 52 ACORDS MARC DE PRODUCTES I SERVEIS HOMOLOGATS

  Les adquisicions de béns i serveis recurrents que es gestionen de forma descentralitzada, s’han de cobrir preferentment mitjançant la formalització d’acords marc i sistemes dinàmics de contractació pública, que permetin la realització de comandes individualitzades de petit import o l’agregació per obtenir un millor preu.
  Per a l’exercici 2022, la Universitat ha de formalitzar, en funció dels recursos que s’assignin, el màxim nombre d’acords marc de proveïdors homologats, atenent prioritàriament aquells que donin cobertura a despeses que s’hagin de justificar amb fons afectats a entitats finançadores externes.

Qualsevol incidència i/o consulta relacionada amb possibles incompliments d'aquest acord marc, tant pel que fa als preus com a les condicions generals del servei, ha de ser comunicada a la unitat de Compres clicant el formulari d'incidències i consultes.