Audiovisuals

Per la compra d'equips d'audiovisuals, la UB disposa d'un acord marc (Expedient 19/46).

 • Aquestes compres estan subjectes a la següent regulació:

Instrucció del gerent de la Universitat de Barcelona, de data 29 de novembre de 2019, de contractes basats derivats de l'acord marc CSUC d'equips informàtics i audiovisuals

 

 

 

 • LOT 1
CODI CPV
EQUIPAMENTS AULES 32321200-1 EQUIP AUDIOVISUAL
   
 • LOT 2
CODI CPV
EQUIPAMENT D'ENREGISTRAMENT I GRAVACIÓ 32330000-5 APARELLS DE GRAVACIÓ I REPRODUCCIÓ D'IMATGES I SO
   
 • LOT 3
CODI CPV
EQUIPAMENT D'ÀUDIO 32300000-6 RECEPTORS DE TELEVISIÓ I RÀDIO, I APARELLS D'ENREGISTRAMENT O REPRODUCCIÓ DE SO I IMATGE

 

 

Descripció dels lots amb les característiques i dades de contacte dels licitadors.

  

 

 

 • LOT 1
 
PROVEÏDORS CODIS SAP
AUDIOVISUALES DATA, S.L. 101156
COMERCIAL DE ENTECNICA, S.L. 101912
NRD MULTIMEDIA, S.L. 111758
RICOH ESPAÑA, S.L.U. 100511
TEKNOSERVICE, S.L. 100478
TOWER TBA, S.L. 113030
   
 • LOT 2
 
PROVEÏDORS CODIS SAP
NRD MULTIMEDIA, S.L. 111758
RICOH ESPAÑA, S.L.U. 100511
   
 • LOT 3
 
PROVEÏDORS CODIS SAP
AUDIOVISUALES DATA, S.L. 101156
NRD MULTIMEDIA, S.L. 111758
RICOH ESPAÑA, S.L.U. 100511
TOWER TBA, S.L. 113030

 

 • AUDIOVISUALES DATA, S.L.

Codi SAP: 101156
Persona de contacte: Javier Marín / jmarin@avd-pro.com
Telèfon: 673895906 / 936382680


 


 • COMERCIAL DE ENTECNICA, S.L.

Codi SAP: 101912
Persona de contacte: Maribel Martínez / maribel.martinez@comensa.es
Telèfon: 936664301

 


 • RICOH ESPAÑA, S.L.U.
Codi SAP: 100511
Persona de contacte: Borja Riano / borja.riano@ricoh.es
Telèfon: 671770535

 
 • TEKNOSERVICE, S.L.

Codi SAP: 100478
Persona de contacte: Javier Garcia / javier.garcia@teknoservice.es
Telèfon: 608219297 / 954541212

 


 • TOWER TBA, S.L.

Codi SAP: 113030
Persona de contacte: Roger Viladecans / rviladecans@towertba.com
Telèfon: 628691528 / 915153980

 


 • NRD MULTIMÈDIA, S.L.U.

Codi SAP: 111758
Persona de contacte: Lluis Torroella / lluistorroella@nrd.es
Telèfon: 687946378 / 932238000

 

 

La compra dependrà del valor de la Comanda.

 

 
Comandes  ≤ 3.000 € (IVA exclòs) Comanda menor UB-SAP (BAM) a qualsevol dels proveïdors homologats a cada LOT.
Comandes  > 3.000 € i < 15.000 € (IVA exclòs) Mitjançant un correu electrònic es sol·licitarà oferta a un mínim de tres licitadors homologats en el LOT corresponent (Formulari-Invitació) que hauran de respondre en un termini de 48h. Triar l’oferta amb millor qualitat-preu.Comanda menor UB-SAP (BAM).
Comandes ≥ 15.000 € (IVA exclòs) Cal contactar amb l'Oficina de Contractació Administrativa

 • Les Bases d'execució del pressupost, aprovades pel Consell de Govern i el Consell Social, determinen:

  ART. 28 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS D’ÚS GENERAL HOMOLOGATS

  1. Correspon a la Unitat de Compres establir negociacions, homologacions, acords i acords marcs propis amb els proveïdors de béns i serveis d’ús general com ara material d’oficina, consumibles d’informàtica, paper, viatges i altres d’utilització comuna, que puguin ser objecte d’homologació mitjançant els procediments establerts a la normativa legal de contractació pública, i impulsar l’adhesió i participació en altres acords amb organitzacions, consorcis o sistemes de compres. Aquests acords, quan tractin sobre serveis especialitzats d’ús general, seran impulsats i desenvolupats per les corresponents unitats especialitzades. 20

  2. Els continguts d’aquests acords són vinculants per a totes les unitats de la UB, les quals han d’adreçar les seves comandes als proveïdors seleccionats en els termes establerts als acords o contractes basats, a excepció de raons tècniques i d’exclusivitat degudament justificada pel responsable de l’expedient o que s’acrediti una millor relació qualitat-preu. Es faculta el/la Gerent/a per a aplicar reduccions, aplicables al pressupost actual o següent de la unitat i/o programa corresponent, de fins a un quíntuple de l’excés de despesa incorregut per incompliment d’aquesta norma.

  A aquests efectes i per a compres puntuals, es consideren de forma excepcional equivalents a proveïdors homologats les diferents botigues de la UB. Aquesta excepció només serà aplicable per a compres d’urgència justificada, i també en el cas que, un cop rebuda l’oferta del proveïdor homologat, s’obtingui d’una botiga de la UB una oferta més econòmica pel mateix producte, deixant constància documental a l’expedient informàtic d’ambdues ofertes. La Unitat de Compres podrà requerir directament de les diferents unitats de la UB una còpia de factures i altres documents per poder verificar el compliment dels acords i compromisos dels proveïdors, i també per poder fer anàlisis, una planificació i el seguiment dels diferents subministraments.

  3. La Unitat de Compres i les altres unitats a les quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article posaran en coneixement de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa els incompliments greus o reiteratius d’aquells acords per part d’unitats o membres de la UB.

  ART. 52 ACORDS MARC DE PRODUCTES I SERVEIS HOMOLOGATS

  Les adquisicions de béns i serveis recurrents que es gestionen de forma descentralitzada, s’han de cobrir preferentment mitjançant la formalització d’acords marc i sistemes dinàmics de contractació pública, que permetin la realització de comandes individualitzades de petit import o l’agregació per obtenir un millor preu.
  Per a l’exercici 2022, la Universitat ha de formalitzar, en funció dels recursos que s’assignin, el màxim nombre d’acords marc de proveïdors homologats, atenent prioritàriament aquells que donin cobertura a despeses que s’hagin de justificar amb fons afectats a entitats finançadores externes.

Qualsevol incidència i/o consulta relacionada amb possibles incompliments d'aquest acord marc, tant pel que fa als preus com a les condicions generals del servei, ha de ser comunicada a la unitat de Compres clicant el formulari d'incidències i consultes.