Equips Apple, portàtils ultralleugers, tauletes, discs durs

LOTS DESCRIPCIÓ CPV
Lots 1-2-3-4-5-6-7 Equipament i material informàtic. 30200000-1
Reparació i manteniment d’ordinadors. 50300000-8
Serveis d’instal·lació d’ordinadors. 51611000-8
Configuració de software. 72265000-0
Subministrament de software. 72268000-1
Serveis informàtics (migració de dades). 72500000-0

Característiques de cada lot

 

Lot 1:   

 • Equips Mac
 • Equips Ipad
 • Equips IPhone
 • Accessoris Apple
 • Fabricant: Apple

Lot 2:

 • Pantalla inferior a 14,5”.
 • Pes inferior a 1,8 Kg.
 • Disc dur de tecnologia SSD.
 • Sistema operatiu: Windows, Android, Chrome OS o Linux.
 • Fabricants: HP, LENOVO, TOSHIBA, FUJITSU, DELL, ACER, ASUS, MSI, BILOW, HUAWEI i     LG.

Lot 3:

 • Pantalla i teclat en un mateix equip inseparable.
 • La seva pantalla sigui tàctil.
 • Sistema operatiu: Windows, Android, Chrome OS o Linux.
 • Fabricants: HP, LENOVO, TOSHIBA, FUJITSU, DELL, ACER, ASUS, GETC i MICROSOFT

Lot 4:

 • Portàtils convertibles
 • La seva pantalla haurà de ser tàctil i es podrà separar del teclat o girar 360º.
 • Sistema operatiu: Windows, Android, Chrome OS o Linux.
 • Fabricants: MICROSOFT, HP, LENOVO, TOSHIBA, FUJITSU, DELL i ACER

Lot 5:

 • Pantalla superior a 15,4”
 • Targeta gràfica addicional amb 4 GB o més dedicats
 • Fabricants: MICROSOFT, HP, LENOVO, TOSHIBA, FUJITSU, DELL,               ACER, ASUS i   MSI

Lot 6:

 • Equips PC de mides reduïdes i sense pantalla
 • Sistema Operatiu: Windows, Android, Linux, Chrome OS, Arduino o Raspberry.
 • Components, accessoris i mòduls d’expansió i connectivitat exclusivament relacionats amb aquest tipus de dispositius
 • Fabricants: HP, LENOVO, FUJITSU, DELL, ACER i ASUS

Lot 7:

 • Equips amb un o varis discs durs d’alta capacitat: superiors a 1 TB
 • Connectivitat per Ethernet, WIFI, USB, SATA, eSATA o Thunderbolt
 • Fabricants: Samsung, Western Digital, Lacie, Synology, G-Technology, Promise, Toshiba, Seagate, Intenso, Buffalo, Maxtor, Qnap i Netgear

 

Informació més detallada (ÀREA TIC)

Informació detallada de contacte del proveïdors (ÀREA TIC)

NOM PROVEÏDORS LOT 1 CODI SAP
Asseco Spain S.A 110745
Inetum España S.A (antiga Iecisa) 102983
K-Tuin Sistemas Informáticos 102692
Servicios de Microinformática S.A 103178
   
NOM PROVEÏDORS LOT 2 CODI SAP
Abast Systems & Solutions, S.L. 110090
Servicios de Microinformática S.A 103178
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U 102170
Pista Cero S.L 101896
Pont Reyes Informática S.L 102120
   
NOM PROVEÏDORS LOT 3 CODI SAP
Abast Systems & Solutions, S.L. 110090
Servicios de Microinformática S.A 103178
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U 102170
Pista Cero S.L 101896
Bechtle Direct S.L.U 100777
   
NOM PROVEÏDORS LOT 4 CODI SAP
Abast Systems & Solutions, S.L. 110090
Servicios de Microinformática S.A 103178
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U 102170
Asseco Spain S.A 110745
Pista Cero S.L 101896
   
NOM PROVEÏDORS LOT 5 CODI SAP
Abast Systems & Solutions, S.L. 110090
Servicios de Microinformática S.A 103178
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U 102170
Asseco Spain S.A 110745
Pista Cero S.L 101896
   
NOM PROVEÏDORS LOT 6 CODI SAP
Abast Systems & Solutions, S.L. 110090
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U 102170
Pista Cero S.L 101896
Bechtle Direct S.L.U 100777
Pont Reyes Informática S.L 102120
   
NOM PROVEÏDORS LOT 7 CODI SAP
Pista Cero S.L 101896
Inetum España S.A (antiga Iecisa) 102983
Bechtle Direct S.L.U 100777
Microgestió, S.L ara és K-Tuin Sistemas Informáticos 103178

La compra dependrà del valor de la Comanda.

 

 
Comandes  ≤ 3.000 € (IVA exclòs) Comanda menor UB-SAP (BAM) a qualsevol dels proveïdors homologats a cada LOT.
Comandes  > 3.000 € i < 15.000 € (IVA exclòs) Mitjançant un correu electrònic es sol·licitarà oferta a un mínim de tres licitadors homologats en el LOT corresponent (Formulari-Invitació) que hauran de respondre en un termini de 48h. Triar l’oferta amb millor qualitat-preu.Comanda menor UB-SAP (BAM).
Comandes ≥ 15.000 € (IVA exclòs) Cal contactar amb l'Oficina de Contractació Administrativa.

 

1. Cal demanar autorització a Gerència per a la seva compra.

2. Realitzar la comanda al SAP i adjuntar l'autorització signada per Gerència al document comptable AD.

 • Les Bases d'execució del pressupost, aprovades pel Consell de Govern i el Consell Social, determinen:

  ART. 28 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS D’ÚS GENERAL HOMOLOGATS

  1. Correspon a la Unitat de Compres establir negociacions, homologacions, acords i acords marcs propis amb els proveïdors de béns i serveis d’ús general com ara material d’oficina, consumibles d’informàtica, paper, viatges i altres d’utilització comuna, que puguin ser objecte d’homologació mitjançant els procediments establerts a la normativa legal de contractació pública, i impulsar l’adhesió i participació en altres acords amb organitzacions, consorcis o sistemes de compres. Aquests acords, quan tractin sobre serveis especialitzats d’ús general, seran impulsats i desenvolupats per les corresponents unitats especialitzades. 20

  2. Els continguts d’aquests acords són vinculants per a totes les unitats de la UB, les quals han d’adreçar les seves comandes als proveïdors seleccionats en els termes establerts als acords o contractes basats, a excepció de raons tècniques i d’exclusivitat degudament justificada pel responsable de l’expedient o que s’acrediti una millor relació qualitat-preu. Es faculta el/la Gerent/a per a aplicar reduccions, aplicables al pressupost actual o següent de la unitat i/o programa corresponent, de fins a un quíntuple de l’excés de despesa incorregut per incompliment d’aquesta norma.

  A aquests efectes i per a compres puntuals, es consideren de forma excepcional equivalents a proveïdors homologats les diferents botigues de la UB. Aquesta excepció només serà aplicable per a compres d’urgència justificada, i també en el cas que, un cop rebuda l’oferta del proveïdor homologat, s’obtingui d’una botiga de la UB una oferta més econòmica pel mateix producte, deixant constància documental a l’expedient informàtic d’ambdues ofertes. La Unitat de Compres podrà requerir directament de les diferents unitats de la UB una còpia de factures i altres documents per poder verificar el compliment dels acords i compromisos dels proveïdors, i també per poder fer anàlisis, una planificació i el seguiment dels diferents subministraments.

  3. La Unitat de Compres i les altres unitats a les quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article posaran en coneixement de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa els incompliments greus o reiteratius d’aquells acords per part d’unitats o membres de la UB.

  ART. 52 ACORDS MARC DE PRODUCTES I SERVEIS HOMOLOGATS

  Les adquisicions de béns i serveis recurrents que es gestionen de forma descentralitzada, s’han de cobrir preferentment mitjançant la formalització d’acords marc i sistemes dinàmics de contractació pública, que permetin la realització de comandes individualitzades de petit import o l’agregació per obtenir un millor preu.
  Per a l’exercici 2022, la Universitat ha de formalitzar, en funció dels recursos que s’assignin, el màxim nombre d’acords marc de proveïdors homologats, atenent prioritàriament aquells que donin cobertura a despeses que s’hagin de justificar amb fons afectats a entitats finançadores externes.

Qualsevol incidència i/o consulta relacionada amb possibles incompliments d'aquest acord marc, tant pel que fa als preus com a les condicions generals del servei, ha de ser comunicada a la unitat de Compres clicant el formulari d'incidències i consultes.