Impressió en el lloc de treball

Per a la contractació de serveis d'impressió, copiat i escaneig en el lloc de treball, la UB disposa d'un acord marc (Expedient 2017-04)

Gestió Econòmica -ATENEA-ECOFIN- Notícies

 

Amb data 28/10/2019es dona per finalitzat el desplegament del nou model d'impressió a la UB.

Aquest model es basa en la facturació per còpies/impressions realitzades en les 900 màquines instal·lades en els diferents espais.

Això comporta la no autorització d'adquisicions de qualsevol consumible informàtic (tinta i tòner), a excepció de les impressores considerades especials (etiquetes, CD, gran format, ubicacions especials..)

Aquestes impressores necessiten d'una autorització per part de la Unitat de Compres, que compartirà aquesta informació amb l'Àrea TIC per tal de donar suport i manteniment i amb SEMIC per subministar-los.

 • La instal·lació dels equips necessaris.
 • Els consumibles.
 • El manteniment.

 • SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA (SEMIC)
 • NIF: A25027145
 • CODI SAP: 103178
 • CONTACTE: service@justprint.es
 • INCIDÈNCIES: PAU

Com es factura:

 

 • El servei d'impressió està basat en el pagament de  preu per còpia.
 • SEMIC facturarà mensualment les còpies i impressions fetes a cada un dels centres de gestió (CEGE).

 

S'emetran dues factures mensuals per CEGE. Una factura agruparà les còpies fetes a les impressores amb impressió directa, amb el detall de còpies per cada una de les impressores associades al CEGE. L'altra factura correspondrà a les còpies alliberades  des de les impressores amb impressió retinguda pels usuaris pertanyents al CEGE.

A les factures de les  impressions retingudes s’adjuntarà un document amb el detall de les còpies fetes per cada usuari.

 

Els serveis d'impressió i de copiat tenen un cost de preu per pàgina:

 • Còpia monocrom DIN A4: 0,0087€ (IVA no inclòs)
 • Còpia color DIN A4: 0,0590€ (IVA no inclòs)
 • Les còpies en DIN A3 tindran el cost de 2 còpies en DIN A4
 • El servei d'escaneig no té cost.

Impressió directa.

És el servei d'impressió tradicional on els treballs enviats a imprimir surten automàticament per la impressora.

El nom de les cues des d'on es pot imprimir directament segueix el següent patró:

ZONA_EDIFICI_PLANTA_IDPAU

Les impressores que estan configurades per a imprimir directament sense retenció de treball són:

 • T1A

HP LaserJet E50045dw

Làser Monocrom i A4

 • T1B

HP Pagewide P57750dw

Injecció de tinta Monocrom i Color i A4

 

Impressió retinguda.

La impressió retinguda permet enviar a imprimir qualsevol classe de documents a una única cua d'impressió general i es pot recollir en qualsevol impressora de passadís del centre concret de l'usuari.

El treball  es guardarà durant 24h, si no s’allibera un cop superat aquest temps serà eliminat automàticament.

El nom que identifica la cua és: GENERAL_NOM_EDIFICI

Les impressores que estan configurades per a retenir els treballs són:

 • T2

HP Pagewide E58650dn

Injecció de tinta Monocrom i Color i A4

 • T3

HP Pagewide E77650dn

Injecció de tinta Monocrom i Color i A3

 • T4

HP LaserJet E82540dn

Làser Monocrom i A3

 

En aquest apartat informarem de la referència i preu dels diferents consumibles fora de contracte com poden ser les grapes.

Aquesta informació la utilitzarem per realitzar les compres mitjançant una comanda menor a SEMIC 103178.

 

Model

Consumible

Refèrencia

Preu

T3 MFP77650

Cartutx 5.000 grapes

J8J96A

25,00 €

T4 MFPE87640

Cartutx 5.000 grapes

Y1G14A

113,45 €

 • Les Bases d'execució del pressupost, aprovades pel Consell de Govern i el Consell Social, determinen:

  ART. 28 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS D’ÚS GENERAL HOMOLOGATS

  1. Correspon a la Unitat de Compres establir negociacions, homologacions, acords i acords marcs propis amb els proveïdors de béns i serveis d’ús general com ara material d’oficina, consumibles d’informàtica, paper, viatges i altres d’utilització comuna, que puguin ser objecte d’homologació mitjançant els procediments establerts a la normativa legal de contractació pública, i impulsar l’adhesió i participació en altres acords amb organitzacions, consorcis o sistemes de compres. Aquests acords, quan tractin sobre serveis especialitzats d’ús general, seran impulsats i desenvolupats per les corresponents unitats especialitzades. 20

  2. Els continguts d’aquests acords són vinculants per a totes les unitats de la UB, les quals han d’adreçar les seves comandes als proveïdors seleccionats en els termes establerts als acords o contractes basats, a excepció de raons tècniques i d’exclusivitat degudament justificada pel responsable de l’expedient o que s’acrediti una millor relació qualitat-preu. Es faculta el/la Gerent/a per a aplicar reduccions, aplicables al pressupost actual o següent de la unitat i/o programa corresponent, de fins a un quíntuple de l’excés de despesa incorregut per incompliment d’aquesta norma.

  A aquests efectes i per a compres puntuals, es consideren de forma excepcional equivalents a proveïdors homologats les diferents botigues de la UB. Aquesta excepció només serà aplicable per a compres d’urgència justificada, i també en el cas que, un cop rebuda l’oferta del proveïdor homologat, s’obtingui d’una botiga de la UB una oferta més econòmica pel mateix producte, deixant constància documental a l’expedient informàtic d’ambdues ofertes. La Unitat de Compres podrà requerir directament de les diferents unitats de la UB una còpia de factures i altres documents per poder verificar el compliment dels acords i compromisos dels proveïdors, i també per poder fer anàlisis, una planificació i el seguiment dels diferents subministraments.

  3. La Unitat de Compres i les altres unitats a les quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article posaran en coneixement de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa els incompliments greus o reiteratius d’aquells acords per part d’unitats o membres de la UB.

  ART. 52 ACORDS MARC DE PRODUCTES I SERVEIS HOMOLOGATS

  Les adquisicions de béns i serveis recurrents que es gestionen de forma descentralitzada, s’han de cobrir preferentment mitjançant la formalització d’acords marc i sistemes dinàmics de contractació pública, que permetin la realització de comandes individualitzades de petit import o l’agregació per obtenir un millor preu.
  Per a l’exercici 2022, la Universitat ha de formalitzar, en funció dels recursos que s’assignin, el màxim nombre d’acords marc de proveïdors homologats, atenent prioritàriament aquells que donin cobertura a despeses que s’hagin de justificar amb fons afectats a entitats finançadores externes.

Qualsevol incidència i/o consulta relacionada amb possibles incompliments d'aquest acord marc, tant pel que fa als preus com a les condicions generals del servei, ha de ser comunicada a la unitat de Compres clicant el formulari d'incidències i consultes.