Llibres

Acord marc destinat al subministrament de llibres per a la Universitat de Barcelona i entitats del grup UB

La Universitat de Barcelona ha realitzat un Acord Marc amb l'objecte de fixar els criteris i condicions pels quals s’han de regir els contractes de subministrament de llibres, tant si són en suport físic paper com en qualsevol altre suport físic (audiovisual, electrònic, etc.) a la Universitat de Barcelona i entitats del Grup UB, en les condicions i criteris que s’estableixen en els plec administratiu i el plec de prescripcions tècniques. Exp 2020/51

L’objectiu d’aquest acord marc és, simultàniament, seleccionar proveïdors i productes, així com establir com es realitzaran els posteriors contractes basats.

S'estructura en un únic lot.

 

Import (IVA exclòs)

Procediment

Formalització

Menys o igual a 3.000 euros 

Comanda directa a qualsevol dels proveïdors homologats

Comanda

Superior a 3.000 i fins a 15.000 euros

Sol·licitud de tres pressupostos entre els proveïdors homologats

Comanda

Superior a 15.000 euros

Segona licitació tramitada per l’Oficina de Contractació Administrativa de la UB, entre tots els proveïdors homologats

 

Resolució d’adjudicació 

 

Els contractes basats d'aquest acord marc només es podran efectuar amb les empreses adjudicataries. Ara bé, cal tenir en compte que l'acord marc no és en exclusivitat i que haurà de permetre la compra de forma excepcional a altres editors o proveïdors en determinades situacions: quan els !libres només es puguin adquirir en condicions molt concretes o fora deis circuits comercials habituals (per exemple, autor-editor, exclusivitat editorial, ofertes especials, catàlegs d'exposicions, etc.) 

 

 

 • ABACUS SCCL
 • Codi SAP: 100119
 • Telèfon: 932178166 / correu: comandes @abacus.coop
 • Persona de contacte: Jordi Martínez

 

 • ALIBIRI LIBRERIA
 • Codi SAP: 505245
 • Telèfon: 933170578 / correu: humanidades@alibri.cat
 • Persona de contacte: Rafael Tarifa Giménez

 

 • AMALIBRE
 • Codi SAP: 200679
 • Telèfon: +33145671838 / correu: ama@amalivre.fr

 

 

 • CASALINI LIBRI S.P.A.
 • Codi SAP: 200780
 • Telèfon: 3905550181 / correu: orders@casalini.it

 

 • COMPANYIA CENTRAL LLIBRETERA, S.L.
 • Codi SAP: 101221
 • Telèfon: 935504615 / correu: institucions@lacentral.com
 • Persona de contacte: Laia Gómez

 

 

 

 

 

 

 • FREIXANET LLIBRES, S.A.
 • Codi SAP: 103145
 • Telèfon: 934547901 / correu: freixanet@freixanet.com
 • Persona de contacte: Silvia Moreno

 

 

 • GARCÍA MAROTO EDITORES, S.L.
 • Codi SAP: 110431
 • Telèfon: 916318174 / correu: alejandro.gmaroto@problemauti.com
 • Persona de contacte: Alejandro García-Maroto Fuentsanta

 

 • IBEROAMERICANA EDITORIAL VERVUERT, S.L.
 • Codi SAP: 100540 
 • Telèfon: 913601229 / correu: libreria@iberoamericanalibros.com
 • Persona de contacto: Isabel Ballesteros / Daniel Mencía

 

 

 • INSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIÓ PER A LA FORMACIÓ, S.L.
 • Codi SAP: 505252
 • Telèfon: 934080465 / correu: revista@grao.com / amacias@grao.com
 • Persona de contacte: Anna Macías

 

 

 

 

 • LIBROS TLB SL
 • Codi SAP: 505207
 • Telèfon: 3610048 / correu: rvivas@tirant.com
 • Persona de contacte: Rafael Vivas Consuelo

 

 • LLIBRERIA HERRERO
 • Codi SAP: 102810 
 • Telèfon: 934514393 / correu: david@libreriaherrero.es 
 • Persona de contacte: David Martinez Murael

 

 • LLIBRERIA MEDIOS, S.L.
 • Codi SAP: 113112
 • Telèfon: 934123388 / correu: lmedios@lmedios.com
 • Persona de contacte: Enrique Moreno

 

 • MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.
 • Codi SAP: 504879
 • Telèfon: 934873999 / correu: clientes@marcialpons.es
 • Persona de contacte: Nelson Harrignton

 

 

 

 • PROQUEST LLC
 • Codi SAP: 302548
 • Telèfon: 8005210600

 

 • PUBLICACIONES DE ARQUITECTURA Y ARTE, S.L.
 • Codi SAP: 106220
 • Telèfon: 915546106 / correu: publiarq@publiarq.com
 • Persona de contacte: Juan José Martínez Cofiño

 

 • PUVILL LIBROS
 • Codi SAP: 102740
 • Telèfon: 93288960 / correu: info@puvill.com
 • Persona de contacte: Òscar

 

 • STARKMANN BOOKS LIMITED
 • Codi SAP: 200802
 • Telèfon: 442077245335

 

 • SUMINISTROS GENERALES DE OFICINA REY CENTER SL
 • Codi SAP: 100864
 • Telèfon: 932804250 / correu: reycenters@yahoo.com
 • Persona de contacte: Verónica Gómez

 

 

 • Les Bases d'execució del pressupost, aprovades pel Consell de Govern i el Consell Social, determinen:

  ART. 28 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS D’ÚS GENERAL HOMOLOGATS

  1. Correspon a la Unitat de Compres establir negociacions, homologacions, acords i acords marcs propis amb els proveïdors de béns i serveis d’ús general com ara material d’oficina, consumibles d’informàtica, paper, viatges i altres d’utilització comuna, que puguin ser objecte d’homologació mitjançant els procediments establerts a la normativa legal de contractació pública, i impulsar l’adhesió i participació en altres acords amb organitzacions, consorcis o sistemes de compres. Aquests acords, quan tractin sobre serveis especialitzats d’ús general, seran impulsats i desenvolupats per les corresponents unitats especialitzades. 20

  2. Els continguts d’aquests acords són vinculants per a totes les unitats de la UB, les quals han d’adreçar les seves comandes als proveïdors seleccionats en els termes establerts als acords o contractes basats, a excepció de raons tècniques i d’exclusivitat degudament justificada pel responsable de l’expedient o que s’acrediti una millor relació qualitat-preu. Es faculta el/la Gerent/a per a aplicar reduccions, aplicables al pressupost actual o següent de la unitat i/o programa corresponent, de fins a un quíntuple de l’excés de despesa incorregut per incompliment d’aquesta norma.

  A aquests efectes i per a compres puntuals, es consideren de forma excepcional equivalents a proveïdors homologats les diferents botigues de la UB. Aquesta excepció només serà aplicable per a compres d’urgència justificada, i també en el cas que, un cop rebuda l’oferta del proveïdor homologat, s’obtingui d’una botiga de la UB una oferta més econòmica pel mateix producte, deixant constància documental a l’expedient informàtic d’ambdues ofertes. La Unitat de Compres podrà requerir directament de les diferents unitats de la UB una còpia de factures i altres documents per poder verificar el compliment dels acords i compromisos dels proveïdors, i també per poder fer anàlisis, una planificació i el seguiment dels diferents subministraments.

  3. La Unitat de Compres i les altres unitats a les quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article posaran en coneixement de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa els incompliments greus o reiteratius d’aquells acords per part d’unitats o membres de la UB.

  ART. 52 ACORDS MARC DE PRODUCTES I SERVEIS HOMOLOGATS

  Les adquisicions de béns i serveis recurrents que es gestionen de forma descentralitzada, s’han de cobrir preferentment mitjançant la formalització d’acords marc i sistemes dinàmics de contractació pública, que permetin la realització de comandes individualitzades de petit import o l’agregació per obtenir un millor preu.
  Per a l’exercici 2022, la Universitat ha de formalitzar, en funció dels recursos que s’assignin, el màxim nombre d’acords marc de proveïdors homologats, atenent prioritàriament aquells que donin cobertura a despeses que s’hagin de justificar amb fons afectats a entitats finançadores externes.

Qualsevol incidència i/o consulta relacionada amb possibles incompliments d'aquest acord marc, tant pel que fa als preus com a les condicions generals del servei, ha de ser comunicada a la unitat de Compres clicant el formulari d'incidències i consultes.