Material d'escriptori

Per a la compra de material d'escriptori, la UB disposa d'un contracte basat en l’acord marc per al subministrament de material d’oficina del Sistema centralitzat d’Adquisicions de la Generalitat de Catalunya (CCS) (Expedient. 2021-1).

 

 

LOTS DESCRIPCIÓ CPV
1 Material de classificació i d'arxiu, d'enquadernació i etiquetes ( 88 productes) 30190000-7 
2 Material d'escriptura i correcció, articles de sobretaula i altre material fungible i no fungible (218 productes)
 
30190000-7 

 

Els productes inclosos en aquests dos lots seran els productes homologats de compra preferent (306 referències + 98 referències per les variants de colors). Si és necessari, es podran fer compres d’altres materials, que estiguin inclosos en el catàleg de Lyreco.

 
 

 

 • LYRECO ESPAÑA, S.A. - NIF: A79206223
 • Codi SAP: 102543
 • Persona de contacte: Francesc Juan - Mòbil: 619 754 327 - francesc.juan@lyreco.com
 • IMPORTANT: El concepte material d'escriptori NO inclou el Paper d'escriptura i impressió.

Les compres de material d'escriptori s'han de fer mitjançant comanda homologada per als productes de compra preferent (306 referències dividides en 2 lots més 98 variants de colors).Aquests materials estan carregats al SAP.

1r. Escollir el producte en el llistat Excel (404 referències)

2n. Buscar aquest producte en el "Match Code" del SAP. Des de la pestanya "Ayuda de búsqueda materiales con acord d'homologació" posar a la casella de "Text Ampliat" la referència entre asteriscos.

3r. A més dels productes homologats, si és necessari, es podran fer compres d’altres materials, tant d’escriptori, com del seu entorn, que estiguin inclosos en el catàleg de Lyreco. Aquestes referències NO estaran carregades al SAP. Podeu fer la consulta d’aquests materials als enllaços següents:

- Tarifa Lyreco en Excel.

- Web Lyreco personalitzada amb el preus UB

Per consultar la web de Lyreco cal donar-se d’alta com usuari personal o utilitzar el genèric Compres UB.

Usuari: COMPRESUB

Contrasenya: compresUB1

4t. En el cas que hagueu  d'afegir a la comanda homologada aquests productes “no preferents” que no estan en el SAP, utilitzeu el material genèric "99999 MAT OFICINA CATÀLEG LYRECO" i a continuació substituïu manualment la descripció, referència (pestanya dades de material) i preu, pels obtinguts en el catàleg.

Per finalitzar la comanda, seguir amb el procediment habitual (marcar els materials, seleccionar la font d'aprovisionament, crear comanda,...)

 

5è. Si hi ha necessitat de comprar només productes del catàleg Lyreco, es fará mitjançant "Comanda Menor"

El material de referència SAP a utilitzar:

F4412160000000 SUBMINISTRAMENTS D'ESCRIPTORI

Haureu de complimentar el preu unitari, la referència i descripció del catàleg Lyreco.

 

En tots els casos:

AD = BAM. Triar sempre el lot 2, excepte per material de classificació, d'arxiu, d'enquadernació i etiquetes lot 1.

En el cas de comandes mixtes, triar el lot que inclogui els productes de major import.

 

 • Per comprar agendes i calendaris de l'any 2023 heu de fer una comanda menor (NO homologada) a Lyreco amb les dades que trobareu a continuació:
 •  AGENDES 2023

 

 • D'acord amb els plecs del concurs, els lliuraments s'han de realitzar, generalment, en un termini de 48h.
 • Es recomana agrupar comandes per estalvi de costos i mesures ambientals.

 • Les Bases d'execució del pressupost, aprovades pel Consell de Govern i el Consell Social, determinen:

  ART. 28 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS D’ÚS GENERAL HOMOLOGATS

  1. Correspon a la Unitat de Compres establir negociacions, homologacions, acords i acords marcs propis amb els proveïdors de béns i serveis d’ús general com ara material d’oficina, consumibles d’informàtica, paper, viatges i altres d’utilització comuna, que puguin ser objecte d’homologació mitjançant els procediments establerts a la normativa legal de contractació pública, i impulsar l’adhesió i participació en altres acords amb organitzacions, consorcis o sistemes de compres. Aquests acords, quan tractin sobre serveis especialitzats d’ús general, seran impulsats i desenvolupats per les corresponents unitats especialitzades. 20

  2. Els continguts d’aquests acords són vinculants per a totes les unitats de la UB, les quals han d’adreçar les seves comandes als proveïdors seleccionats en els termes establerts als acords o contractes basats, a excepció de raons tècniques i d’exclusivitat degudament justificada pel responsable de l’expedient o que s’acrediti una millor relació qualitat-preu. Es faculta el/la Gerent/a per a aplicar reduccions, aplicables al pressupost actual o següent de la unitat i/o programa corresponent, de fins a un quíntuple de l’excés de despesa incorregut per incompliment d’aquesta norma.

  A aquests efectes i per a compres puntuals, es consideren de forma excepcional equivalents a proveïdors homologats les diferents botigues de la UB. Aquesta excepció només serà aplicable per a compres d’urgència justificada, i també en el cas que, un cop rebuda l’oferta del proveïdor homologat, s’obtingui d’una botiga de la UB una oferta més econòmica pel mateix producte, deixant constància documental a l’expedient informàtic d’ambdues ofertes. La Unitat de Compres podrà requerir directament de les diferents unitats de la UB una còpia de factures i altres documents per poder verificar el compliment dels acords i compromisos dels proveïdors, i també per poder fer anàlisis, una planificació i el seguiment dels diferents subministraments.

  3. La Unitat de Compres i les altres unitats a les quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article posaran en coneixement de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa els incompliments greus o reiteratius d’aquells acords per part d’unitats o membres de la UB.

  ART. 52 ACORDS MARC DE PRODUCTES I SERVEIS HOMOLOGATS

  Les adquisicions de béns i serveis recurrents que es gestionen de forma descentralitzada, s’han de cobrir preferentment mitjançant la formalització d’acords marc i sistemes dinàmics de contractació pública, que permetin la realització de comandes individualitzades de petit import o l’agregació per obtenir un millor preu.
  Per a l’exercici 2022, la Universitat ha de formalitzar, en funció dels recursos que s’assignin, el màxim nombre d’acords marc de proveïdors homologats, atenent prioritàriament aquells que donin cobertura a despeses que s’hagin de justificar amb fons afectats a entitats finançadores externes.

Qualsevol incidència i/o consulta relacionada amb possibles incompliments d'aquest acord marc, tant pel que fa als preus com a les condicions generals del servei, ha de ser comunicada a la unitat de Compres clicant el formulari d'incidències i consultes.