Paper d'escriptura i impressió

Per la compra de paper d'escriptura i impressió, la UB disposa d'un acord marc per al subministrament de paper blanc i reciclat (Exp 2019/135)

 

 

Paper d'escriptura i impressió DIN A4 i DIN A3 (reciclat i fibra verge)

 

LOT DESCRIPCIÓ CPV
135 LOT 1 PAPER DE FIBRA RECICLADA (PRO 2021/184) 30197630-1
135 LOT 2 PAPER DE FIBRA VERGE (PRO 2021/184) 30197630-1

 

 

 

 • LYRECO ESPAÑA, S.A. - NIF A79206223
 • Codi SAP: 102543
 • Persona de contacte: Francesc Juan - Mòbil: 619 754 327 - francesc.juan@lyreco.com

 

Totes les comandes s'han de fer mitjançant el SAP, fent servir l'opció de comanda homologada.

1. Des del menú inicial del SAP el camí a seguir és:

- Si feu AD: Gestió de Compres i Materials -- Gestió de Compres -- Comandes -- Creació Comanda  Menor i Doc. Pressupostari (en un pas) -- Crear comanda amb acord d'homologació i AD (omplint la casella Grup de compres)

- Si no feu AD: Gestió de Compres i Materials -- Gestió de Compres -- Comandes -- Creació de Comanda Derivada d'homologació (omplint la casella Grup de compres)

 

2. Per triar el material:

S'han carregat al SAP els 3 tipus diferents de paper tant de mida A4 com A3. La compra mínima ha de ser de 10 caixes, encara que com a petició especial poden admetre compres de 5 caixes. Es poden sumar els dos tipus de paper, reciclat i blanc, per arribar a aquesta quantitat.

La manera més senzilla per localitzar les referències és la següent:

- Des de la casella de "Material" utilitzem el "Match Code" i ens col·loquem a la pestanya "Ayuda  de búsqueda materiales con acord d'homologació". A continuació, a la casella "Text   Ampliat" escrivim *PAPER*A4* o *PAPER*A3*.

- En el resultat obtingut, triem el paper que volem comprar. La resta del procediment és el mateix que fem servir per totes les comandes (marcar els materials, seleccionar la font  d'aprovisionament, crear comanda,...)

 

 

 • Des d'una perspectiva general, el paper per a escriptura i impressió és un d'aquells materials necessaris pel normal funcionament de totes les unitats i de quasi totes les activitats. Per això, tot assegurant un subministrament i un servei adequat, el preu dels productes ha de tenir una rellevància especial.
 • D'acord amb aquests motius i, seguint els criteris d'economia d'escala, s'ha cregut convenient concentrar totes les compres de paper en un sol proveïdor. El proveïdor seleccionat, Lyreco España, S.A. és una de les empreses més importants a nivell mundial en la distribució de material d'oficina i, des de fa anys un dels proveïdors habituals amb més presència a la Universitat de Barcelona.

 • D'acord amb els plecs del concurs, els lliuraments s'han de realitzar en un termini de 48h. Per motius logístics, la comanda mínima a realitzar a l'empresa Lyreco España, S.A., serà de 10 caixes de paper, podent sumar diferents tipus de paper (reciclat i blanc) per arribar a aquesta quantitat. En el cas de fer comandes inferiors, l'empresa podrà cobrar un sobrecost en concepte de despeses de lliurament.

 

Paper

Mida

Refèrencia Lyreco

Preu s/iva/caixa

Reciclat - Stenbeiss Classic White 80gr.

A4

3917601

11,00 €

Reciclat - Stenbeiss Classic White 80gr.

A3

3917612

22,00 €

 

 

 

 

Blanc - Discovery 75gr. BCO

A4

3064751

12,40 €

Blanc - Discovery 75gr. BCO

A3

3358415

24,80 €

 

 • Comanda mínima: 10 caixes en total (sumant els diferents tipus de paper). Per la compra de 25 i 48 caixes hi ha un descompte de l'1% i 2%, respectivament.
 • IVA: Afegir l'iva corresponent
 • Procediment per a realitzar compres a títol particular: Contactar amb Francesc Juan (mòbil 619 754 327 - francesc.juan@lyreco.com) per acordar el lliurament i la forma de pagament.
 • Altres característiques de la seva oferta: Lliurament en 24h. de les comandes trameses abans de les 17h. Resolució d'incidències en 48h.

  • Les Bases d'execució del pressupost, aprovades pel Consell de Govern i el Consell Social, determinen:

  ART. 28 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS D’ÚS GENERAL HOMOLOGATS

  1. Correspon a la Unitat de Compres establir negociacions, homologacions, acords i acords marcs propis amb els proveïdors de béns i serveis d’ús general com ara material d’oficina, consumibles d’informàtica, paper, viatges i altres d’utilització comuna, que puguin ser objecte d’homologació mitjançant els procediments establerts a la normativa legal de contractació pública, i impulsar l’adhesió i participació en altres acords amb organitzacions, consorcis o sistemes de compres. Aquests acords, quan tractin sobre serveis especialitzats d’ús general, seran impulsats i desenvolupats per les corresponents unitats especialitzades. 20

  2. Els continguts d’aquests acords són vinculants per a totes les unitats de la UB, les quals han d’adreçar les seves comandes als proveïdors seleccionats en els termes establerts als acords o contractes basats, a excepció de raons tècniques i d’exclusivitat degudament justificada pel responsable de l’expedient o que s’acrediti una millor relació qualitat-preu. Es faculta el/la Gerent/a per a aplicar reduccions, aplicables al pressupost actual o següent de la unitat i/o programa corresponent, de fins a un quíntuple de l’excés de despesa incorregut per incompliment d’aquesta norma.

  A aquests efectes i per a compres puntuals, es consideren de forma excepcional equivalents a proveïdors homologats les diferents botigues de la UB. Aquesta excepció només serà aplicable per a compres d’urgència justificada, i també en el cas que, un cop rebuda l’oferta del proveïdor homologat, s’obtingui d’una botiga de la UB una oferta més econòmica pel mateix producte, deixant constància documental a l’expedient informàtic d’ambdues ofertes. La Unitat de Compres podrà requerir directament de les diferents unitats de la UB una còpia de factures i altres documents per poder verificar el compliment dels acords i compromisos dels proveïdors, i també per poder fer anàlisis, una planificació i el seguiment dels diferents subministraments.

  3. La Unitat de Compres i les altres unitats a les quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article posaran en coneixement de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa els incompliments greus o reiteratius d’aquells acords per part d’unitats o membres de la UB.

  ART. 52 ACORDS MARC DE PRODUCTES I SERVEIS HOMOLOGATS

  Les adquisicions de béns i serveis recurrents que es gestionen de forma descentralitzada, s’han de cobrir preferentment mitjançant la formalització d’acords marc i sistemes dinàmics de contractació pública, que permetin la realització de comandes individualitzades de petit import o l’agregació per obtenir un millor preu.
  Per a l’exercici 2022, la Universitat ha de formalitzar, en funció dels recursos que s’assignin, el màxim nombre d’acords marc de proveïdors homologats, atenent prioritàriament aquells que donin cobertura a despeses que s’hagin de justificar amb fons afectats a entitats finançadores externes.

Qualsevol incidència i/o consulta relacionada amb possibles incompliments d'aquest acord marc, tant pel que fa als preus com a les condicions generals del servei, ha de ser comunicada a la unitat de Compres clicant el formulari d'incidències i consultes.