Publicacions

Acord marc d'ús exclusiu de la Unitat de Publicacions i Edicions UB

 

Per als serveis de correcció, compaginació i disseny de llibres, així com el servei de disseny i manteniment de sistemes i plataformes informàtiques de gestió editorial, la UB disposa d'un acord marc (expedient 2022/7).

Per a qualsevol dubte o consulta heu de contactar amb:

Publicacions i Edicions.

 

Comprèn tant la correcció d’original i ortotipogràfica en format digital (Word) i en format imprès (proves compaginades) de textos redactats en català i en castellà; la compaginació i el disseny d’interiors (inclosa l’elaboració de gràfics, taules i il·lustracions) i de cobertes de llibres o revistes (inclosa l’elaboració d’il·lustracions), de díptics, cartells, invitacions, fullets, carpetes, diplomes i altres materials en format digital i imprès; i el disseny i el manteniment de sistemes i plataformes informàtiques de gestió editorial.

Aquest acord marc es divideixen en els lots següents:

 • Lot 1: Correcció d’original i ortotipogràfica de textos redactats en català en format digital (Word) i en format imprès (proves compaginades).

Els serveis inclosos en aquest lot són, principalment:

Correcció d’original de textos redactats en català en format digital amb l’eina del control de canvis del Word o en format imprès en proves compaginades.

Correcció ortotipogràfica de textos redactats en català en format imprès en proves compaginades.

 

 • Lot 2: Correcció d’original i ortotipogràfica de textos redactats en castellà en format digital (Word) i en format imprès (proves compaginades).

Els serveis inclosos en aquest lot són, principalment:

Correcció d’original de textos redactats en castellà en format digital amb l’eina del control de canvis del Word o en format imprès en proves compaginades.

Correcció ortotipogràfica de textos redactats en castellà en format imprès en proves compaginades.

 

 • Lot 3: Compaginació i disseny d’interiors (inclosa l’elaboració de gràfics, taules i il·lustracions) i de cobertes de llibres o revistes (inclosa l’elaboració d’il·lustracions), de díptics, cartells, invitacions, fullets, diplomes i altres materials en format digital i imprès; així com l’escàner de publicacions i fotografies (inclòs el retoc), l’escàner de textos 2 mitjançant els programes d’OCR, el picatge de textos en format digital, i el marcatge i la paginació d’índexs onomàstics en format digital i imprès.

 

 • Lot 4: Disseny i manteniment de sistemes i plataformes informàtiques de gestió editorial. Disseny d’informes de producció i estadístiques editorials de la gestió de llibres, revistes, eBooks i altres materials en format imprès. Administració de servidors NAS, integració amb servidors amb Active Directory i Domain Server. Desenvolupament d’una interfície .net dins dels sistemes editorials amb el sistema SAP per a Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.  

 

 • ROSA PILAR PÉREZ PÉREZ

NIF: 40887972K
LOT: 2
catuscata@gmail.com
Telèfon: 680680524

 

 • QUIM DURAN LLINAS

NIF: 40305354Q
LOT: 3
estudi@quimduran.com 
Telèfon:  659463124

 

 • MERCÈ ROIG SANSEGUNDO

NIF:  39033371W
LOT: 3
vilanrosa@gmail.com
Telèfon:  627689958

 

 • MOELMO SCP

NIF:  J65707952
LOT: 3
maltayo@moelmo.com 
Telèfon:  647501758

http://www.moelmo.com

 

 • MONTSERRAT MARÈS TORRAS

NIF:  77301475Q
LOT: 1
muntseta123@gmail.com
Telèfon:  619463257

 

 • MARÍA CARMEN CASCAJOSA CÁNOVAS

NIF:  48489389F
LOT: 2
cascajosa_c@yahoo.es
Telèfon:  660277124

 

 • MARÍA ÁNGELES OLIVERA CABEZÓN

NIF:  46567325F
LOT: 2
maoliverac@yahoo.es
Telèfon:  677207861

 

 • LAIA FONT MATEU

NIF:  46701886H
LOT: 1
laia.font.mateu@gmail.com
Telèfon:  657912348

 

 • GEMMA MEDINA ESTELLA

NIF:  47781215A
LOT: 1
gmedinaestella@gmail.com
Telèfon:  600673169

 

 • GEMMA DOMINGO CARVAJAL

NIF:  44189079F
LOT: 2
gemma.marz@gmail.com; gdominca@yahoo.es
Telèfon:  650584315

 

 • FRANCESC BONET MELENDRES

NIF:  46751205W
LOT: 3
cesc@lacontragrafica.com
Telèfon:  695344558

lacontragrafica.com

 

 • DIEGO DANIEL GONZÁLEZ MAGNANINI

NIF:  39987245C
LOT: 4
ddgsystem@gmail.com
Telèfon:  686220964

 • Les Bases d'execució del pressupost, aprovades pel Consell de Govern i el Consell Social, determinen:

  ART. 28 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS D’ÚS GENERAL HOMOLOGATS

  1. Correspon a la Unitat de Compres establir negociacions, homologacions, acords i acords marcs propis amb els proveïdors de béns i serveis d’ús general com ara material d’oficina, consumibles d’informàtica, paper, viatges i altres d’utilització comuna, que puguin ser objecte d’homologació mitjançant els procediments establerts a la normativa legal de contractació pública, i impulsar l’adhesió i participació en altres acords amb organitzacions, consorcis o sistemes de compres. Aquests acords, quan tractin sobre serveis especialitzats d’ús general, seran impulsats i desenvolupats per les corresponents unitats especialitzades. 20

  2. Els continguts d’aquests acords són vinculants per a totes les unitats de la UB, les quals han d’adreçar les seves comandes als proveïdors seleccionats en els termes establerts als acords o contractes basats, a excepció de raons tècniques i d’exclusivitat degudament justificada pel responsable de l’expedient o que s’acrediti una millor relació qualitat-preu. Es faculta el/la Gerent/a per a aplicar reduccions, aplicables al pressupost actual o següent de la unitat i/o programa corresponent, de fins a un quíntuple de l’excés de despesa incorregut per incompliment d’aquesta norma.

  A aquests efectes i per a compres puntuals, es consideren de forma excepcional equivalents a proveïdors homologats les diferents botigues de la UB. Aquesta excepció només serà aplicable per a compres d’urgència justificada, i també en el cas que, un cop rebuda l’oferta del proveïdor homologat, s’obtingui d’una botiga de la UB una oferta més econòmica pel mateix producte, deixant constància documental a l’expedient informàtic d’ambdues ofertes. La Unitat de Compres podrà requerir directament de les diferents unitats de la UB una còpia de factures i altres documents per poder verificar el compliment dels acords i compromisos dels proveïdors, i també per poder fer anàlisis, una planificació i el seguiment dels diferents subministraments.

  3. La Unitat de Compres i les altres unitats a les quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article posaran en coneixement de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa els incompliments greus o reiteratius d’aquells acords per part d’unitats o membres de la UB.

  ART. 52 ACORDS MARC DE PRODUCTES I SERVEIS HOMOLOGATS

  Les adquisicions de béns i serveis recurrents que es gestionen de forma descentralitzada, s’han de cobrir preferentment mitjançant la formalització d’acords marc i sistemes dinàmics de contractació pública, que permetin la realització de comandes individualitzades de petit import o l’agregació per obtenir un millor preu.
  Per a l’exercici 2022, la Universitat ha de formalitzar, en funció dels recursos que s’assignin, el màxim nombre d’acords marc de proveïdors homologats, atenent prioritàriament aquells que donin cobertura a despeses que s’hagin de justificar amb fons afectats a entitats finançadores externes.

Qualsevol incidència i/o consulta relacionada amb possibles incompliments d'aquest acord marc, tant pel que fa als preus com a les condicions generals del servei, ha de ser comunicada a la unitat de Compres clicant el formulari d'incidències i consultes.