Serveis de programari

L'Àrea de Tecnologies gestiona el cicle de vida del catàleg de programari que ofereix la Universitat de Barcelona i cerca i assessora sobre el llicenciament de qualsevol necessitat de programari fóra del seu catàleg.

També dissenya i programa les principals aplicacions informàtiques corporatives.

Programari Àrea TIC

Catàleg de programari

Acord Marc per a l'homologació de proveïdors per a la prestació de serveis d'IaaS (Infrastructure as a Service) i serveis addicionals (Expedient CSUC 17/33).

 

No hi ha lots.

Data d'inici: 23/11/2018.

Durada del contracte: 2 anys. Prorrogable fins a 24 mesos més

 

Les solucions d'IaaS homologades han estat:

 

AWS (Amazon Web Services), amb els proveïdors:

 • EQUINIX (SPAIN) ENTERPRISES S.L.U.
 • EVERIS SPAIN, S.L.U.
 • GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA, S.A.
 • TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.

 

- Google Cloud Platform, amb el proveïdor:

 • EQUINIX (SPAIN) ENTERPRISES S.L.U.

 

Microsoft Azure, amb els proveïdors:

 • GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA, S.A.
 • TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.

 

Open Telekom Cloud, amb els proveïdors:

 • T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.

 

Oracle Cloud, amb els proveïdors:

 • Avanttic Consultoría Tecnológica, S.L.
 • T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.

 

A la UB si es contracten serveis IaaS, des de l'Àrea TIC s'ofereix assessorament en la compra.

Acord Marc per a l'homologació de proveïdors per a la prestació de serveis de desenvolupament, manteniment, evolució de programari i suport a la posada en producció de les aplicacions resultants, per a les entitats inicials participants (Expedient 18/11).

 

S'estructura en 6 lots. Fins a 5 proveïdors per LOT i amb una durada de 36 mesos prorrogable a 24 mesos més

 

• Lot 1: Perfils amb capacitats per prestar serveis de desenvolupaments a mida que inclouen les tecnologies Java, PHP, JavaScrip i .NET


• Lot 2: Perfils amb capacitats per prestar serveis de desenvolupaments d’aplicacions per a dispositius mòbils que inclouen les tecnologies ANDROID i iOS
 

 Lot 3: Perfils amb capacitats per prestar serveis propis a la Plataforma ORACLE
 

• Lot 4: Perfils amb capacitats per prestar serveis de desenvolupament de gestors de continguts que incloent les tecnologies Liferay, WordPress, Drupal i OpenCMS
 

• Lot 5: Perfils amb capacitats per prestar serveis de consultoria i desenvolupament de solucions d’intel·ligència de negoci que inclouen les tecnologies PowerBI, QlikView, PENTAHO i Tableau
 

• Lot 6: Perfils amb capacitats per prestar serveis de direcció interina de projectes i consultoria per a acompanyar en processos de canvi tecnològic i definició de governança tecnològica.

 

Proveïdors homologats en cada lot (amb data d'inici diferent per lot):

 

Lot 1:

Data d'inici: 15/01/2019.

Proveïdors homologats:

 • MEMORANDUM MULTIMEDIA, S.L.
 • IBERMÁTICA S.A.
 • OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES, S.L.
 • BAHÍA SOFTWARE, S.L.U.
 • NEXTRET, S.L.

 

Lot 2:

Data d'inici: 27/06/2019.

Proveïdors homologats:

 • DOONAMIS, S.L.
 • IBERMÁTICA S.A.
 • MEMORANDUM MULTIMEDIA, S.L.
 • OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES, S.L.
 • IZERTIS, S.L.

 

Lot 3:

Data d'inici: 16/01/2019 .

Proveïdors homologats:

 • IBERMÁTICA, S.A.
 • GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A.
 • ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.
 • AVANTTIC CONSULTORIA TECNOLOGICA S.L.

 

Lot 4:

Data d'inici:16/01/2019.

Proveïdors homologats:

 • MEMORANDUM MULTIMEDIA, S.L.
 • IBERMÁTICA, S.A.
 • OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES, S.L.
 • NEXTRET, S.L.
 • IZERTIS, S.L.

 

Lot 5:

Data d'inici: 16/01/2019.

Proveïdors homologats:

 • GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A.
 • BAHÍA SOFTWARE, S.L.U.
 • IZERTIS, S.L.
 • COMPUTER SCIENCES BRAND, S.L

 

Lot 6:

Data d'inici: 16/01/2019.

Proveïdors homologats:

 • NEXTRET, S.A.
 • ALTRAN INNOVACION, S.L.
 • OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES S.L.
 • IBERMÁTICA, S.A.
 • ALTEN SOLUCIONS, PRODUCTES, AUDITORIA I INGENIERIA, S.A.U.

 

A la UB si es contracten serveis IaaS, des de l'Àrea TIC s'ofereix assessorament en la compra.

 • Les Bases d'execució del pressupost, aprovades pel Consell de Govern i el Consell Social, determinen:

  ART. 28 COMPRA DE BÉNS I SERVEIS D’ÚS GENERAL HOMOLOGATS

  1. Correspon a la Unitat de Compres establir negociacions, homologacions, acords i acords marcs propis amb els proveïdors de béns i serveis d’ús general com ara material d’oficina, consumibles d’informàtica, paper, viatges i altres d’utilització comuna, que puguin ser objecte d’homologació mitjançant els procediments establerts a la normativa legal de contractació pública, i impulsar l’adhesió i participació en altres acords amb organitzacions, consorcis o sistemes de compres. Aquests acords, quan tractin sobre serveis especialitzats d’ús general, seran impulsats i desenvolupats per les corresponents unitats especialitzades. 20

  2. Els continguts d’aquests acords són vinculants per a totes les unitats de la UB, les quals han d’adreçar les seves comandes als proveïdors seleccionats en els termes establerts als acords o contractes basats, a excepció de raons tècniques i d’exclusivitat degudament justificada pel responsable de l’expedient o que s’acrediti una millor relació qualitat-preu. Es faculta el/la Gerent/a per a aplicar reduccions, aplicables al pressupost actual o següent de la unitat i/o programa corresponent, de fins a un quíntuple de l’excés de despesa incorregut per incompliment d’aquesta norma.

  A aquests efectes i per a compres puntuals, es consideren de forma excepcional equivalents a proveïdors homologats les diferents botigues de la UB. Aquesta excepció només serà aplicable per a compres d’urgència justificada, i també en el cas que, un cop rebuda l’oferta del proveïdor homologat, s’obtingui d’una botiga de la UB una oferta més econòmica pel mateix producte, deixant constància documental a l’expedient informàtic d’ambdues ofertes. La Unitat de Compres podrà requerir directament de les diferents unitats de la UB una còpia de factures i altres documents per poder verificar el compliment dels acords i compromisos dels proveïdors, i també per poder fer anàlisis, una planificació i el seguiment dels diferents subministraments.

  3. La Unitat de Compres i les altres unitats a les quals es refereix l’apartat 1 d’aquest article posaran en coneixement de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa els incompliments greus o reiteratius d’aquells acords per part d’unitats o membres de la UB.

  ART. 52 ACORDS MARC DE PRODUCTES I SERVEIS HOMOLOGATS

  Les adquisicions de béns i serveis recurrents que es gestionen de forma descentralitzada, s’han de cobrir preferentment mitjançant la formalització d’acords marc i sistemes dinàmics de contractació pública, que permetin la realització de comandes individualitzades de petit import o l’agregació per obtenir un millor preu.
  Per a l’exercici 2022, la Universitat ha de formalitzar, en funció dels recursos que s’assignin, el màxim nombre d’acords marc de proveïdors homologats, atenent prioritàriament aquells que donin cobertura a despeses que s’hagin de justificar amb fons afectats a entitats finançadores externes.