Drets durant l'avaluació

Molts estudiants tenim dubtes sobre l'avaluació i no sabem com resoldre'ls... Si és el teu cas, has vingut al lloc adequat! Aquí, els representants d'estudiants t'expliquem quins drets tens respecte a l'avaluació a partir de la Normativa vigent a la Universitat de Barcelona (Normativa reguladora de l'avaluació i qualificació dels aprenentatges, aprovada pel Consell de Govern de 27 de febrer de 2020). 

La nostra recomanació, en tot cas, és que contactis també amb el Cap d'Estudis del teu grau o el Coordinador de Màster i li expliquis la problemàtica. Si la informació aquí explicada no t'és suficient o tens algun problema concret, contacta'ns a través de la bústia de contacte i t'assessorarem. Exerceix els teus drets!

D'acord amb la Normativa, el pla docent d’una assignatura és un document públic en què es concreta l’oferta docent prevista i planificada. Cada assignatura ha de tenir un únic pla docent, que es pot concretar en un o en diversos programes específics per a cada grup d’estudiants, que, en tot cas, han de mantenir sempre la coherència amb el pla docent.

El pla docent ha de contenir obligatòriament:

 1. Nom o denominació oficial de l’assignatura.
 2. Codi de l’assignatura.
 3. Titulació o ensenyament del qual forma part.
 4. Curs acadèmic en el qual s’imparteix.
 5. Tipus d’assignatura.
 6. Periodicitat de l’assignatura (anual, semestral o trimestral); en el cas de les assignatures semestrals i trimestrals, cal fer constar el període concret.
 7. Nombre de crèdits de l’assignatura.
 8. Hores de dedicació de l’estudiant a l’assignatura, considerant que són el resultat de multiplicar el nombre de crèdits per 25 hores/crèdit. Cal indicar el total d’hores presencials, el temps d’elaboració de treballs dirigits així com el total d’hores destinades a aprenentatge autònom.
 9. Departament responsable d’impartir l’assignatura.
 10. Coordinador/a o persona responsable de l’assignatura.
 11. Requisits establerts entre assignatures.
 12. Recomanacions respecte als coneixements que l’estudiant ha de tenir per garantir l’assoliment dels objectius de l’assignatura.
 13. Competències que s’han d’assolir.
 14. Objectius de l’aprenentatge.
 15. Blocs temàtics de l’assignatura.
 16. Metodologia i activitats formatives.
 17. Avaluació acreditativa dels aprenentatges.
 18. Fonts d’informació bàsica.

Segons l'art. 9.1 de la Normativa, s'ha de donar publicitat als plans docents almenys abans que s’iniciï el període de matriculació dels estudiants. La Comissió Acadèmica de Consell de Govern estableix el calendari marc d’elaboració i difusió dels plans docents.

Pel que fa als programes de les assignatures, s'han de fer públics com a màxim 15 dies abans de l’inici de les activitats lectives, és a dir, de l'inici de les classes.

D'acord amb l'art. 9.1 de la Normativa, a partir de la seva publicació no es poden modificar durant el període acadèmic en què s’imparteix l’assignatura. Només es poden modificar en casos excepcionals a instància de la Comissió Acadèmica del centre, tot i que no és gens habitual i us haurien d'avisar. 

Segons l'art. 2.2 de la Normativa, el pla docent és unic per assignatura, tot i que es pot concretar en un o en diversos programes per a cada grup. En tot cas, els programes han de mantenir sempre la coherència amb el pla docent. Per tant, en cas de dubte o de divergències, ha de prevaldre el pla docent.

, és un dels continguts obligatoris dels plans docents que disposa la Normativa (art. 3.17). Segons l'art. 7.1, al pla docent s’incorpora la informació relativa al model d’avaluació utilitzat per valorar el grau d’assoliment dels aprenentatges, i s’identifiquen els mecanismes i els períodes establerts.

El contingut mínim d’aquest apartat inclou els requisits per acollir‐se a l’avaluació, les seves característiques, el període temporal en què es duen a terme les diverses activitats, les evidències que configuren el sistema d’avaluació i la ponderació de cadascuna d’elles, i el seu caràcter individual o grupal.

Segons l'art. 6 de la Normativa, l pla docent es detallen els diferents tipus d’activitats que es duen a terme al llarg de l’assignatura tenint en compte les competències generals i específiques establertes: estudi de casos, classes magistrals, simulacions, seminaris, treballs no presencials, pràctiques de laboratori, tutories per grups, etc.

A més de les activitats que es desenvolupen, en el pla docent o en el programa de l’assignatura s’especifica la seqüència de les activitats presencials, així com les orientacions bàsiques de les activitats dirigides i les de treball autònom de l’estudiant. 

Aquesta qüestió ha d'estar especificada en el pla docent, tot i que també existeixen normatives pròpies de les Facultats. En tot cas, no hi ha una norma general obligatòria a tota la Universitat que obligui a presentar-te a la prova final per a poder ser reavaluat. El millor és que, en cas de dubte, consultis al o la Cap d'Estudis o Coordinador/a de Màster.