Comissió Acadèmica

 • Funcions

  1. proposar al Consell de Govern les directrius per a l’organització docent dels ensenyaments i resoldre les qüestions que sorgeixin en aplicar-les, en coordinació amb les comissions acadèmiques dels centres i els consells d’estudis,
  2. informar sobre les propostes d’impartició de nous ensenyaments,
  3. proposar al Consell de Govern els criteris i els procediments generals per elaborar i reformar els plans d’estudis, com també els plans docents de les assignatures, i vetllar perquè siguin aplicats correctament,
  4. proposar al Consell de Govern la normativa d’avaluació dels coneixements, les habilitats i les competències adquirits per l’alumnat,
  5. fixar els criteris pels quals les facultats o escoles universitàries determinen el nombre de consells d’estudis i els ensenyaments adscrits a cadascun d’ells,
  6. conèixer els informes dels consells d’estudis sobre les incidències relatives a l’aplicació de la normativa reguladora de l’avaluació i la planificació docents,
  7. fixar el model per a la presentació formal dels plans d’ordenació acadèmica dels ensenyaments i dels departaments,
  8. conèixer els plans d’ordenació acadèmica dels ensenyaments,
  9. proposar al Consell de Govern mesures per facilitar la mobilitat d’estudiants en el marc dels sistemes universitaris català i espanyol i de l’espai europeu d’ensenyament superior,
  10. proposar el procediment i els criteris d’admissió d’alumnat,
  11. vetllar per la qualitat docent, establir-ne les mesures de millora i innovació i proposar la incoació dels expedients corresponents,
  12. vetllar pel correcte desenvolupament dels plans d’acció tutorial,
  13. proposar al Consell de Govern els criteris i els procediments per als canvis de titulació, els trasllats, les convalidacions i les adaptacions d’estudis, i resoldre’n les apel·lacions, n) proposar al Consell de Govern la normativa de lliure elecció i de reconeixement de crèdits i regular-ne l’aplicació,
  14. proposar al Consell de Govern la normativa per realitzar complements de formació per a l’accés a segons cicles des dels primers cicles,
  15. proposar al Consell de Govern la normativa reguladora de pràctiques en empreses i institucions i regular-ne l’aplicació,
  16. proposar al Consell de Govern les normatives que requereixi l’adaptació a l’espai europeu d’ensenyament superior,
  17. resoldre sobre les peticions de revocació d’acords presos per les comissions acadèmiques dels centres a proposta de qualsevol dels seus membres, i establir per reglament el procediment que cal seguir,
  18. proposar al Consell de Govern les normes d’avaluació de l’activitat acadèmica del professorat i els criteris i els procediments per realitzar-la, i
  19. totes les que el present Estatut li atribueixi.
 • Membres

  Sra. Júlia Montserrat Ruiz: Facultat d'Educació (Fem-la Pública)

  Sr. Jaume Boada Ramon: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Clínic (Fem-la Pública)

  Sr. David Olivart Rius: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Bellvitge (Fem-la Pública)

  Sra. Neus Matamoros López: Facultat de Dret (Som Universitaris)

  Sr. Joan Carles Zorzanello i Robles: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut - Campus Clínic (Som Universitaris)

Comparteix-ho: