Comissió Econòmica

 • Funcions

  La Comissió Econòmica del Consell de Govern ha de vetllar per la transparència i publicitat de totes les operacions d’ingrés i despesa, com també per l’adequada assignació dels fons pressupostaris, amb l’objectiu d’assolir la màxima eficàcia, eficiència i racionalització dels recursos disponibles.

  Es compon del o la gerent, vuit representants del professorat, quatre estudiants, dos membres del personal d’administració i serveis. És presidida pel rector o la rectora, o per la persona que delegui i assisteixen a les reunions, amb veu i sense vot, el o la responsable d’economia i finances de la Universitat i un funcionari o una funcionària que designi la Gerència, que exerceix les funcions de secretari o secretària de la Comissió.

 • Membres

  Sra. Irene Agudo Zamora: Facultat de Física (Fem-la Pública)

  Sr. Juan Felipe Guevara Lozada: Facultat de Geografia i Història (Som Universitaris)

  Sra. Maria Maroto Amigó: Facultat d'Educació (Som Universitaris)

  Sr. Roc Costa Morera: Facultat d'Economia i Empresa (FNEC)

Comparteix-ho: