Consell de Govern

 • Funcions

  El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat i les directrius i els procediments per aplicar-les en els àmbits d’organització dels ensenyaments i la docència, de la recerca, dels recursos humans i econòmics i d’elaboració dels pressupostos.

  Està compost pel rector, que el presideix, el secretari general, el gerent, quinze membres designats pel rector, preferentment entre els diversos sectors de la comunitat universitària, vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus membres, en funció de la composició dels diferents sectors que hi estan representats, deu membres elegits pels degans i deganes, els directors i directores d’escoles universitàries, cinc membres elegits pels directors i directores de departament i dels instituts universitaris de recerca i tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària.

 • Membres

  Sra. Marta Amat Sivill (Fem-la Pública)

  Sra. Laura Maldonado Murciano (Fem-la Pública)

  Sr. Genís Vives Cantero (Fem-la Pública)

  Sr. Francesc Almendros Viladerrams (Som Universitaris)

  Sra. Neus Matamoros López (Som Universitaris)

  Sr. Jordi Martín i Pons (FNEC)

   
Comparteix-ho: