Covid-19

Eines Covid

Els representants d'estudiants de la Universitat de Barcelona realitzem la nostra tasca de formula voluntària i sense cap contraprestació econòmica. Ho compaginem amb els nostres estudis i, malgrat ens agradaria, no sempre aconseguim arribar arreu.  Sovint hem de posar per davant la solució de problemes col·lectius per davant dels individuals, encara que tots són importants. Per això, aquí t'oferim tota una sèrie d'eines i recursos per fer valdre els teus drets i llibertats com a estudiant.

Preguntes freqüents      Suport psicològic a la comunitat UB    

Consultes i queixes

  • On adreço una consulta genèrica?

    El Servei d'Atenció a l'Estudiant segueix responent qualsevol consulta i donant informació únicament a través de la Bústia de consultes, que està activa i des de la qual antendran totes les preguntes que arribin.

Informes

La normativa d'avaluació vigent a la Universitat de Barcelona és la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges, aprovada per Consell de Govern el 8 de maig de 2012. Fes-hi un cop d'ull! Hi ha moltes mesures que ens afavoreixen com a estudiants.

No. Encara que els representants d'estudiants no hi estàvem d'acord, el professorat només podrà, si ho considera convenient i mitjançant videoconferència, visualitzar l’alumnat mentre fa els exàmens escrits corresponents. En cap cas es poden gravar les sessions. En aquest sentit, només es podrà utilitzar la plataforma institucional Campus Virtual, BB Collaborate o Skype Empresarial per a videoconferències.

La visualització de l’entorn s’ha de cenyir als espais de treball (principalment la taula i  l’ordinador) i al propi estudiant i no es pot fer extensiva a la resta de l’espai on es desenvolupa la prova.

En cas que sigui una prova oral, si es fa davant un únic professor, tal com estableix la Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB, es podrà gravar a l’efecte de garantir el dret de revisió de l’estudiant i el deure de conservació, com a evidència de l’avaluació.

En aquest cas, s’ha d’informar l’alumnat abans de l’inici de la prova del caràcter obligatori de la gravació i que la negativa a l’enregistrament determina no fer la prova i la qualificació de no presentat.

En cas que no es pugui resoldre en els primers quinze minuts, el professor contactarà a través del correu institucional amb tot l'estudiantat per informar de l’incident. Si es tracta d’una tasca que es pot trametre per correu electrònic, es pot proposar a l'estudiantat aquesta alternativa. En cas contrari, cal proposar un canvi d’hora o de dia i informar el vicedegà, el cap d’estudis o el coordinador de màster de la problemàtica generada, i del nou dia i hora proposats per a la prova.

Perquè quedi enregistrada la incidència amb el nom, el dia i l’hora de la comunicació, l’estudiant ha d’informar immediatament el professor, explicant-ne els motius i acreditant-los com sigui possible (mitjançant una foto de la pantalla de l’ordinador, per exemple). En aquest cas, si el professor accepta la justificació de la incidència, comunicarà a l’estudiant quan es repetirà la prova final (després d’haver consultat el cap d’estudis o coordinador de màster), que serà com més aviat millor, o proposarà una prova alternativa.

No. Enguany és més important que mai fer-les i els representants d'estudiants ho hem reclamat en tot moment. L'àrea acadèmica del Rectorat les està elaborant perquè s'adaptin a la situació actual i s'enviaran després de l'avaluació, per a conèixer també la valoració respecte d'aquesta. 

Ara mateix, i fins a nou avís, les Facultats resten tancades. El millor és que ho gestionis directament amb el Deganat de la teva per veure si hi poden trobar una solució. 

Una resolució del rector autoritza la represa de la formació presencial en les pràctiques acadèmiques externes, curriculars o extracurriculars, de grau o màster —inclosos TFG i TFM—, que es duen a terme en institucions externes i que no es puguin desenvolupar de manera no presencial.

Segons recull la resolució, el període de les pràctiques acadèmiques externes curriculars es pot estendre d’acord amb el termini final d’avaluació establert en les Directrius generals per a l’avaluació de les pràctiques acadèmiques externes, aprovades pel Consell de Govern.

No. A partir de dilluns, 1 de juny, per resolució del rector es reprèn el còmput dels terminis administratius o, si escau, es reinicien. Els òrgans competents hauran de publicar els terminis que resultin d’aquesta resolució en cada procediment i adaptar, si escau, les convocatòries a les exigències derivades de les limitacions de mobilitat.

Sí. Davant la insistència dels representants d'estudiants en aquesta qüestió, la Comissió Acadèmica del Consell de Govern del passat 4 de maig de 2020 va acordar l’ajornament de l’article 3 de la normativa, que regula el límit de permanència en un ensenyament de grau.

En el marc del programa bkUB, actualment està oberta i prorrogada la convocatòria d’ajuts per als estudiants amb situacions sobrevingudes. La presentació és telemàtica, i la sol·licitud impresa, juntament amb la documentació que s’hagi d’adjuntar, s’haurà de presentar mitjançant instància genèrica a través de la seu electrònica de la UB, adreçada a Beques i Ajuts a l’Estudiant i indicant programa bkUB, tal com indica la resolució de la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística de data 7 de maig i publicada a la seu electrònica de la UB.

Pel que fa a les convocatòries de beques de col·laboració, i atenent a la resolució del rector publicada a la seu electrònica el passat 8 de maig, es continua amb la tramitació de les beques que es puguin desenvolupar d’una manera no presencial. Les altres continuen suspeses.

En el cas d’altres convocatòries de beques, com les estades breus APIF i les Montcelimar, d’acord amb la resolució del rector, s’atura el procediment i se’n reajustaran els terminis quan es retorni a la normalitat. El mateix tractament es donarà a les al·legacions FI-SDUR.

En la beca general, tot el procediment és telemàtic. S’informarà oportunament dels processos de resolució d’al·legacions d’acord amb les instruccions de l’AGAUR. Pel que fa a la beca Equitat, la major part ja estan resoltes i s’està en procés de resolució de les beques pendents. Qualsevol nova comunicació es gestionarà també d’acord amb les instruccions de l’AGAUR. Per a qualsevol dubte, consulteu la secretaria del vostre centre.

Comparteix-ho: