Junta Electoral Permanent

 • Funcions

  La Junta Electoral Permanent és l’òrgan que tutela tot el procés electoral.

  D’acord amb el Reglament d’eleccions de rector o rectora de la UB, li corresponen, entre d’altres, les competències següents:

  -Resoldre els recursos contra les resolucions de reclamació sobre el cens electoral.

  -Proclamar les candidatures.

  -Nomenar els interventors de les meses electorals.

  -Facilitar els models de paperetes i sobres electorals.

  -Realitzar l’escrutini global.

  -Proclamar el rector o rectora.

  -Interpretar les diferents normatives electorals i supervisar el calendari electoral abans que l’aprovi el Consell de Govern, a més d’altres qüestions organitzatives.

 • Titulars

  Sr. Genís Vives Cantero (Facultat de Dret)

  Sr. David Garcia Borrajo (Facultat de Dret)

 • Suplents

  Sr. Francesc Prat Giralt (Facultat de Biologia), suplent del senyor Genís Vives Cantero

  Sra. Carla Solano Adell (Facultat de Dret), suplent del senyor David Garcia Borrajo

Comparteix-ho: