Secretaria del Consell de l'Alumnat

La Secretaria

 • Funcions

  La Secretaria és l’òrgan unipersonal que s’encarrega de coordinar i representar el Consell de l’Alumnat i, juntament amb la resta de membres de la Comissió Permanent, d’impulsar-ne el funcionament.

  La Secretaria del Consell de l’Alumnat s’elegeix per majoria entre els membres de la Comissió Permanent, un cop constituïda

  Segons l'art. 35 del text refós del Reglament d'Organització d'Estudiants (ROE), són competències de la Secretaria:

  1. Coordinar el Consell de l’Alumnat.
  2. Coordinar la Comissió Permanent.
  3. Exercir de fedatària del Consell de l’Alumnat.
  4. Coordinar l’Hotel d’Associacions.
  5. Convocar les reunions del Consell de l’Alumnat i de la Comissió Permanent, moderar-les, estendre’n l’acta i presidir-les.
  6. Presentar els informes de la Comissió Permanent al Consell i al vicerectorat que s’encarregui dels assumptes estudiantils.
  7. Constatar les vacants de membres del Consell de l’Alumnat, sol·licitar a qui correspongui la seva cobertura i informar-ne els òrgans pertinents.
  8. Actualitzar el portal de transparència del Consell de l’Alumnat seguint els principis de bon govern.
  9. Representar oficialment el Consell de l’Alumnat davant els poders públics i les entitats públiques i privades, així com delegar per a l’exercici d’aquesta representació.
  10. Totes les que la normativa vigent li atribueixin. 

   

  A més, en virtut de l'Acord 10/2021, de la Comissió Permanent del Consell de l’Alumnat de 21 de setembre de 2021, de delegació de competències, li correspon addicionalment:

  1. Configurar-se com a òrgan d’assessorament i canalitzar les propostes del Consell de l’Alumnat.
  2. Vetllar per la correcta aplicació del Protocol de la UB per a la prevenció, detecció i actuació contra les situacions d’assetjament sexual i altres conductes masclistes.
 • Històric de titulars de la Secretaria

  Sr. Yago Fernández Fernández (maig de 2012 - maig de 2014)

  Sr. Lluís Forcadell Díez (maig de 2014 - maig de 2016)

  Sr. Adrià Díaz Maldonado (maig de 2016 - maig de 2017)

  Sra. Laura Delgado Martínez (maig de 2017 - maig de 2018)

  Sr. Genís Vives Cantero (maig de 2018 - maig de 2021)

  Sra. Laura Cots Roig (maig de 2021 - setembre de 2022)

  Sr. Joan Bausa Soriano, en funcions (setembre de 2022 - febrer de 2023)

  Sra. Gisele Camuñas Campos (febrer de 2023 - actualitat)

La Vicesecretaria

 • Titular

  Vacant

 • Històric de titulars

  Sra. Marina Pomar Obré (maig de 2021 - febrer de 2022)

  Sr. Joan Bausa Soriano (febrer de 2022 - febrer de 2023)