La Mata Atlàntica en perill

Notícies | 04-05-2020

(English version below)
(Castellano debajo)

Des de la dècada dels anys noranta, els investigadors i col·laboradors del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona hem tingut el privilegi de participar en diversos projectes de recerca i divulgació dels valors naturals de la Mata Atlântica i, en particular, del Parque Estadual Intervales, situat al sud-est del Brasil. Acabem de conèixer que el passat dia 1 de maig de 2020, Damião Cristino de Carvalho Junior, un vigilant que prestava serveis en aquest parc, va ser mort per miners furtius mentre participava en una operació de vigilància. Un dels agents forestals que l’acompanyava també va ser tirotejat, però feliçment està fora de perill.

Les àrees naturals protegides al Brasil es troben en una situació de gran vulnerabilitat. En els últims anys, estan essent objecte de noves invasions per part de caçadors i miners furtius, grups de recol·lectors il·legals de “palmito”, traficants de fusta i ramaders, situació preocupant que afecta també les reserves indígenes del país. Aquest procés s’està accelerant en les darreres setmanes, en que s’estan impulsant determinades iniciatives polítiques en el sentit de facilitar l’explotació dels recursos naturals a les reserves indígenes i àrees naturals protegides. Una d’aquestes iniciatives és un nou decret que s’està articulant a nivell administratiu a Brasília, per tal de flexibilitzar les normes que protegeixen la Mata Atlântica brasilera. Aquest bioma de selves plujoses és un dels ecosistemes amb més diversitat de plantes i animals del món i, al mateix temps, és un dels que es troba més amenaçat de desaparèixer. Al Brasil es tem que amb aquestes iniciatives politico-administratives es pretenguin legalitzar situacions d’irregularitat manifesta a les reserves de Mata Atlântica i obrir les portes a l’entrada de nous grups d’explotadors dels recursos naturals.

Des del departament volem manifestar el nostre condol i rebuig per la mort del Damião, així com expressar el nostre suport envers la preservació de la Mata Atlántica i de tots els altres biomes i territoris indígenes del Brasil.

 

English version

Atlantic Forest is in danger

Since the 1990s, the researchers and collaborators of the Department of Evolutionary Biology, Ecology and Environmental Sciences of the University of Barcelona have had the privilege of participating in various projects involving the study and dissemination of the natural values of the Atlantic Forest (Mata Atlântica) and, in particular, of the Intervales State Park, located in the south-east of Brazil. We have just learned that on May 1, 2020, Damião Cristino de Carvalho Junior, a guard who was serving this park, was killed by furtive miners while participating in a surveillance operation. One of the forestry agents who accompanied him was also shot, but he is happily out of danger.

The protected natural areas in Brazil are in a situation of great vulnerability. In recent years, they have been subject to new invasions by poachers and furtive miners, groups of illegal "palmito" collectors, wood traffickers and cattle breeders, a worrying situation that also affects the country's indigenous reserves. This process has been accelerating in the lasts weeks, when certain political initiatives are being promoted to facilitate the exploitation of natural resources in indigenous reserves and protected natural areas. One of these initiatives is a new order that is being articulated at the administrative level in Brasilia, in order to make the rules protecting the Brazilian Atlantic Forest more flexible. This rainforest  biome is one of the most diverse ecosystems of the world in terms of plants and animals and, at the same time, it is one of the most threatened to disappear. In Brazil, there are fears that these political and administrative initiatives would allow to legalize irregular situations in the Mata Atlântica reserves, as well as to act as a gateway for new groups of exploiters to go in.

We wish to express our condolences and support for the death of the Damião, as well as our support for the preservation of the Atlantic Forest and all other indigenous biomes and territories of Brazil.

 

Versión en castellano

La Mata Atlántica en peligro

Desde la década de los años noventa, los investigadores y colaboradores del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona hemos tenido el privilegio de participar en diversos proyectos de investigación y divulgación de los valores naturales de la Mata Atlântica y, en particular, del Parque Estadual Intervales, situado en el sureste de Brasil. Acabamos de conocer que el pasado día 1 de mayo de 2020, Damião Cristino de Carvalho Junior, un vigilante que prestaba servicios en este parque, fue matado por mineros furtivos mientras participaba en una operación de vigilancia. Uno de los agentes forestales que le acompañaba también fue tiroteado, pero felizmente está fuera de peligro.

Las áreas naturales protegidas en Brasil se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad. En los últimos años, están siendo objeto de nuevas invasiones por parte de cazadores y mineros furtivos, grupos de recolectores ilegales de "palmito", traficantes de madera y ganaderos, situación preocupante que afecta también a las reservas indígenas del país. Este proceso se está acelerando en las últimas semanas, en las que se están impulsando determinadas iniciativas políticas para facilitar la explotación de los recursos naturales en las reservas indígenas y áreas naturales protegidas. Una de estas iniciativas es un nuevo decreto que se está articulando a nivel administrativo en Brasilia, a fin de flexibilizar las normas que protegen la Mata Atlântica brasileña. Este bioma de selvas lluviosas es uno de los ecosistemas con mayor diversidad de plantas y animales del mundo y, al mismo tiempo, es uno de los que se encuentra más amenazado de desaparecer. En Brasil se teme que con estas iniciativas político-administrativas se pretendan legalizar situaciones de irregularidad manifiesta en las reservas de Mata Atlântica y abrir las puertas a la entrada de nuevos grupos de explotadores de los recursos naturales.

Desde el departamento queremos manifestar nuestro pesar y rechazo por la muerte del Damião, así como expresar nuestro apoyo hacia la preservación de la Mata Atlántica y de todos los otros biomas y territorios indígenas de Brasil.