Secció de Fisiologia

Història

La Secció de Fisiologia del departament de Bioquímica i Fisiologia de la Universitat de Barcelona (fins fa poc Departament de Fisiologia) sempre s’ha significat pel seu esforç en la millora de la docència. En aquest sentit ha estat pioner en el desenvolupament d’activitats d’innovació docent. Anys enrere, quan encara no es parlava d’innovació en l’àmbit de la docència, el departament ja tenia com un dels objectius prioritaris la millora de l’aprenentatge dels estudiants a partir de la millora docent.

De forma espontània el treball en l’àmbit docent s’ha anat organitzant en el si d’equips docents, formats pel professorat que participa en la docència d’una assignatura determinada. És de destacar el grau elevat de coordinació entre els diferents professors que ha fet possible que des de sempre, podríem dir, els alumnes dels diferents grups hagin rebut una formació homogènia. Aquesta ha estat la forma de treballar de tots aquests anys.

Amb l’aprovació de la Llei de Reforma Universitària l’any 1983 les universitats varen iniciar un llarg procés de modernització i desenvolupament de la seva autonomia. I va ser a l’inici de la dècada dels 90 quan va arribar el moment de desenvolupar els nous plans d’estudis, ja de forma pròpia des de cada universitat. L’elaboració del pla d’estudis de la llicenciatura de Farmàcia que es va posar en marxa l’any 1992, va portar la modernització global de l’ensenyament i en el nostre cas la integració de disciplines com la Fisiologia Humana i la Fisiopatologia en assignatures úniques. Va ser un moment de canvi en què els professors del departament veiem la necessitat d’innovar en docència i ens vam avançar sense saber-ho als conceptes d’aprenentatge autònom, d’autoavaluació i d’avaluació continuada. Aquest moment va coincidir amb el naixement del Gabinet d’Avaluació i Innovació Universitària (el GAIU) de la UB que va començar a promoure la innovació en la docència.

Més endavant, just iniciat el nou segle, la Universitat de Barcelona va tenir la iniciativa d’estimular la formació de grups d’innovació docent. La iniciativa va ser l’esperó que va portar als professors del departament a organitzar-se i a treballar de forma més continuada i sistemàtica en la millora docent.

En la primera convocatòria, l’any 2000, es va crear el grup d’Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia, del que inicialment en formaven part set professors del Departament de Fisiologia. El grup va néixer fruit de les inquietuds del professorat per avançar en el tàndem ensenyament-aprenentatge.

La possibilitat de disposar d’un marc d’actuació que permetés millorar l’aprenentatge dels estudiants i que fos reconegut per la institució va ser un estímul afegit per formar el grup. L’any 2003 el grup va se reconegut com a Grup d’Innovació Docent Consolidat de la UB. D’aleshores ençà el grup ha anat creixent i actualment l’integren dotze professors i professores del departament, a més de tres col·laboradores. L’objectiu general del grup és promoure l’aprenentatge de coneixements i habilitats de Fisiologia i Fisiopatologia mitjançant alternatives metodològiques a la classe magistral i a les classes pràctiques convencionals que fomentin la participació de l’estudiant. Aquest objectiu, formulat quan el grup va iniciar la seva activitat, continua sent vàlid, tot i que els objectius específics s’han anat modificant fruit de l’evolució del marc educatiu en que es mou la Universitat de Barcelona i el conjunt de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

Aquell mateix any 2000 es va formar el grup de Noves eines didàctiques en Fisiologia, que també va rebre la denominació de “Grup Reconegut d’Innovació Docent de la UB”. Aquest grup es va crear per l’experiència dels seus integrants en el desenvolupament de programes de simulació amb ordinador per ésser aplicats a les pràctiques del departament. El grup va ser actiu durant quatre anys.

El grup Ensenyar a Aprendre Fisiologia va néixer l’any 2004 per la motivació d’un nou grup de professors del Departament de Fisiologia per a la millora de l’aprenentatge d’aquesta matèria i per a la investigació sobre docència en l’ensenyament universitari en general. El nou grup no només no interferia en les activitats del grup existent, sinó que des d’un començament les potenciava i complementava, en el sentit de generar un marc més ampli de professorat del Departament implicat en la innovació docent. L’any 2006 el grup va rebre el reconeixement de Grup d’Innovació Docent Consolidat de la UB. L’objectiu general del grup és desenvolupar i implementar eines didàctiques i metodològiques per arribar a establir noves estratègies docents, en les que es fomenti el pensament crític, la formació continuada i la capacitat d’aprenentatge autònom. També posa un accent especial en fer una valoració exhaustiva dels mètodes emprats en els processos d’ensenyament-aprenentatge. És per això que una part important de l’activitat del grup se centra en l’anàlisi de les metodologies d’ensenyament-aprenentatge actuals, per poder proposar a partir d’aquí noves pràctiques educatives d’acord amb l’EEES. Així doncs el projecte comú de l’equip té la doble vessant d’investigar en docència i d’elaborar noves estratègies docents.

Els dos grups han mantingut ininterrompudament la categoria de grup d’innovació docent consolidat UB, categoria que han renovat en la darrera convocatòria, fins l’any 2019.

  • Projecte (REDICE16-1461): Implementació i avaluació d’un cas clínic transversal sobre el tabaquisme com a eina integradora de coneixements en l’ensenyament de Farmàcia. Investigador responsable: Isidoro Metón Teijeiro. Període: 2016-2017
  • Projecte (2015PID-UB/020): Activitats d’aprenentatge per a la millora en l`’adquisició de competències transversals i específiques en l’àmbit de pràctiques externes. Investigador responsable: Mireia Urpi Sarda. Període: 2015-2016.
  • Projecte (2015PID-UB/150): Compartir idees. Conferències-taller dels i les estudiants de la UB. Investigador responsable: Laura Rubio Serrano. Període: 2015-2016.
  • Projecte (2015PID-UB/040): Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor. Investigador responsable: Francisco J Pérez-Cano. Període: 2015-2016
  • Projecte (GIDCUB-13/002): Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia. Investigador responsable: Concepció Amat Miralles. Període: 2016-2019. 

Comparteix-ho: