Laboratori d’Electroquímica de Materials i del Medi Ambient

Presentació

El Laboratori d’Electroquímica de Materials i del Medi Ambient (LEMMA) està ubicat al Departament de Química Física de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona (c/Martí i Franquès 1-11, 08028 Barcelona).


Des de fa más de 20 anys, el LEMMA es dedica a l’estudi de recerca bàsica i al desenvolupament de projectes de R+D i R+D+i en diferents camps de l’electroquímica articulats dins dels materials i de la seva aplicació medi ambiental.


Les principals línies de treball realitzades en aquests anys han estat:

 • Electrosíntesi i electrodegradació de compostos inorgànics i orgànics
 • Anàlisi electroquímica de dissolucions aquoses, hidro-orgàniques i orgàniques
 • Electrodeposició i electrorecuperació de metalls
 • Estudi i seguiment de la corrosió metàl.lica
 • Síntesi i caracterització d´electropolímers conductors
 • Tractament electroquímic d´aigües reciclables i residuals
 • Piles de gas, piles de combustible i piles de semicombustible

A l’actualitat s’estan duent a terme les següents línies de recerca:
 • Degradació de contaminants orgànics mitjançant processos electroquímics avançats d’oxidació
 • Piles de combustible i de semicombustible
 • Caracterització redox de radicals orgànics magnètics en medi no aquós
 • Electrosíntesi de material orgànics i inorgànics

El LEMMA també duu a terme serveis, projectes i assessorament per a centres tecnològics i empreses per a una innovació continuada dins del camp de l’electroquímica.

El personal del LEMMA està format per 6 professors, i a més inclou a diversos becaris que estan duent a terme la seva tesi doctoral i activitats post-doctorals.

El professorat estable és el següent:

El LEMMA ofereix als centres tecnològics i empreses la seva experiència i experiència en electroquímica per a desenvolupar projectes a nivell de laboratori que es poden escalar a planta pilot i a nivell industrial.

Es duen a terme:

 • Projectes de R + D i R+D+i sobre tecnologia electroquímica.
 • Serveis d´anàlisi i síntesi electroquímica i d´estudi de la corrosió metàl.lica.
 • Assessorament a empreses i centres tecnològics i de recerca sobre l’ús dels mètodes i dispositius electroquímics (per exemple, CETaqua –Centro Tecnológico del Agua-; IK4-CIDETEC).
 • Disseny, manufactura i implementació de reactors electroquímics per al tractament d’aigües residuals a la indústria a través de la spin-off Mbi Consulting Worldwide dirigida pel Dr. Birame Boye ( http://www.mbi-consultin.combirameboye@gmail.com).

Per dur a terme aquestes tasques, el LEMMA disposa del següent equipament específic:
 • Potenciòstats-galvanòstats AUTOLAB amb software d'anàlisi electroquímica.
 • Solartron 1255 per a impedància faradaica.
 • Potenciòstats Amel i PAR i fonts d'alimentació per a electròlisis.
 • Cel.les, elèctrodes convencionals i de difusió de gas, i banys termostàtics per a assajos de laboratori.
 • Plantes pilot de 2 a 10 litres per a assajos d'electrosíntesi, electrodiàlisi i descontaminació d'aigües residuals. Les plantes estan equipades amb reactors electroquímics amb disseny propi o comercial, així com amb reactors solars.
 • Equips d’anàlisi i control, primordialment espectrofotòmetres UV-Vis, cromatògrafs d’HPLC i HPLC-MS, analitzadors TOC-TN, DQO y DBO, turbidímetre, liofilitzador i centrífuga, entre d’altres.

Articles publicats pel LEMMA durant l'any 2015:

 • Moreira, F.C.; Boaventura, R.A.R.; Brillas, E.; Vilar, V.J.P.

Degradation of trimethoprim antibiotic by UVA photoelectro-Fenton process mediated by Fe(III)b xylate complexes

Applied Catalysis B-Environmental, 2015, vol. 162, p. 34-44.
 
 
 • Garcia-Segura, S.; Keller, J.; Brillas, E.; Radjenovic, J.

Removal of organic contaminants from secondary effluent by anodic oxidation with a boron-doped diamond anode as tertiary treatment

Journal of Hazardous Materials, 2015, vol. 283, p. 551-557.

 
 • Salazar, C., Sirés, I., Salazar, R., Mansilla, H.D., Zaror, C.A.

Treatment of cellulose bleaching effluents and their filtration permeates by anodic oxidation with H2O2 production

Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2015, vol. 90, p. 2017-2026.

 
 • Thiam, A.; Sirés, I.; Garrido, J.A.; Rodríguez, R.M.; Brillas, E.

Effect of anions on electrochemical degradation of azo dye Carmoisine (Acid Red 14) using a BDD anode and air-diffusion cathode

Separation and Purification Technology, 2015, vol. 140, p. 43-52.


 
 • Brillas, E.; Martinez-Huitle, C.A.

Decontamination ofwastewaters containing synthetic organic dyes by electrochemical methods. An updated review

Applied Catalysis B-Environmental, 2015, vol. 166-167, p. 603-643.

 
 
 • Solano, A.M.S.; Garcia-Segura, S.; Martinez-Huitle, C.A.; Brillas, E.
Degradation of acidic aqueous solutions of the diazo dye Congo Red by photo-assisted electrochemical processes based on Fenton's reaction chemistry
2015, vol. 168, p. 559-571.

 
 • Ammar, S.; Oturan, M.A.; Labiadh, L.; Guersalli, A.; Abdelhedi, R.; Oturan, N.; Brillas, E.
Degradation of tyrosol by a novel electro-Fenton process using pyrite as heterogeneous source of iron catalyst
Water Research, 2015, vol. 74, p. 77-87.

 
 • Thiam, A.; Sirés, I.; Garrido, J.A.; Rodríguez, R.M.; Brillas, E.
Decolorization and mineralization of Allura Red AC aqueous solutions by electrochemical advanced oxidation processes
Journal of Hazardous Materials, 2015, vol. 290, p. 34-42.

 
 • Moreira, F.C.; Boaventura, R.A.R.; Brillas, E.; Vilar, V.J.P.
Remediation of a winery wastewater combining aerobic biological oxidation and electrochemical advanced oxidation processes
Water Research, 2015, vol. 75, p. 95-108.

 
 • Pérez, T.; Garcia-Segura, S.; El-Ghenymy, A.; Nava, J.L.; Brillas, E.
Solar photoelectro-Fenton degradation of the antibiotic metronidazole using a flow plant with a Pt/air-diffusion cell and a CPC photoreactor
Electrochimica Acta, 2015, vol. 165, p. 173-181.
 
 
 
 • Olvera-Vargas, H.; Oturan, N.; Oturan, M.A.; Brillas, E.
Electro-Fenton and solar photoelectro-Fenton treatments of the pharmaceutical ranitidine in pre-pilot flow plant scale
Separation and Purification Technology, 2015, vol. 146, p. 127-135.

 
 
 • Antonin, V.S.; Garcia-Segura, S.; Santos, M.C.; Brillas, E.
Degradation of Evans Blue diazo dye by electrochemical processes based on Fenton's reaction chemistry
Journal of Electroanalytical Chemistry, 2015, vol. 747, p. 1-11.

 
 
 • Thiam, A.; Sirés, I.; Centellas, F.; Cabot, P.L.; Brillas, E.
Decolorization and mineralization of Allura Red AC azo dye by solar photoelectro-Fenton: Identification of intermediates
Chemosphere, 2015, vol. 136, p. 1-8.

 
 
 • Brillas, E.; Sirés, I.
Electrochemical removal of pharmaceuticals from water streams: Reactivity elucidation by mass spectrometry
Trends in Analytical Chemistry, 2015, vol. 70, p. 112-121.

 
 
 • Caballero-Manrique, G.; Brillas, E.; Centellas, F.; Garrido, J.A.; Rodríguez, R.M.; Cabot, P.L.
Electrochemical oxidation of the carbon support to synthesize Pt(Cu) and Pt-Ru(Cu) core-shell electrocatalysts for low-temperature fuel cells
Catalysts, 2015, vol. 5, p. 815-837.

 
 
 • Thiam, A.; Brillas, E.; Centellas, F.; Cabot, P.L.; Sirés, I.
Electrochemical reactivity of Ponceau 4R (food additive E124) in different electrolytes and batch cells
Electrochimica Acta, 2015, vol. 173, p. 523-533.

 
 
 • Thiam, A.; Sirés, I.; Brillas, E.
Treatment of a mixture of food color additives (E122, E124 and E129) in different water matrices by UVA and solar photoelectro-Fenton
Water Research, 2015, vol. 81, p. 178-187.

 
 
 • Antonin, V.S.; Santos, M.C.; Garcia-Segura, S.; Brillas, E.
Electrochemical incineration of the antibiotic ciprofloxacin in sulfate medium and synthetic urine matrix
Water Research, 2015, vol. 83, p. 31-41.

 
 
 • Moreira, F.C.; Soler, J.; Fonseca, A.; Saravia, I.; Boaventura, R.A.R.; Brillas, E.; Vilar, V.J.P.
Incorporation of electrochemical advanced oxidation processes in a multistage treatment system for sanitary landfill leachate
Water Research, 2015, vol. 81, p. 375-387.

 
 
 • Barhoumi, N.; Labiadh, L.; Oturan, M.A.; Oturan, N.; Gadri, A.; Ammar, S.; Brillas, E.
Electrochemical mineralization of the antibiotic levofloxacin by electro-Fenton-pyrite process
Chemosphere, 2015, vol. 141, p. 250-257.
 
 
 • El-Ghenymy, A.; Centellas, F.; Rodríguez, R.M.; Cabot, P.L.; Garrido, J.A.; Sirés, I.; Brillas, E.
Comparative use of anodic oxidation, electro-Fenton and photoelectro-Fenton with Pt or boron-doped diamond anode to decolorize and mineralize Malachite Green oxalate dye
Electrochimica Acta, 2015, vol. 182, p. 247-256.

 
 • Coria, G., Pérez, T., Sirés, I., Nava, J.L.

Mass transport studies during dissolved oxygen reduction to hydrogen peroxide in a filter-press electrolyzer using graphite felt, reticulated vitreous carbon and boron-doped diamond as cathodes

Journal of Electroanalytical Chemistry, 2015, vol. 757, p. 225-229.
 
 
 • Martínez-Huitle, C.A., Rodrigo, M.A., Sirés, I., Scialdone, O.

Single and coupled electrochemical processes and reactors for the abatement of organic water pollutants: A critical review

Chemical Reviews, 2015, vol. 115, p. 13362-13407.

 

Comparteix-ho: