El Departament

facultat dret UB

L’actual Departament de Dret penal i Criminologia i Dret internacional públic i Relacions internacionals és el resultat del procés de fusions dels anteriors departaments de Dret penal i Criminologia, d’una banda,  i Dret internacional públic i Relacions internacionals per un altra. El anterior Departament de Dret penal acabava de afegir Criminologia a la seva denominació just quan es va posar en marxa al curs 2106-17 la funció i reorganziació de Departaments a la Universitat de Barcelona. També feia poc temps que el Departament de Dret internacional públic s’havia separat, amistosament, de l’altra banda en amb la que històricament havia compatir esdevenidor acadèmic, el Dret internacional privat.

Malgrat històriques connexions acadèmiques entre el Dret penal i el Dret internacional públic, funcionem constituïts en dues àrees autònomes, sense perjudici de col·laborar en aquells espais comuns com son els drets humans, la justicia penal internacional o la delinqüència transnacional.

L’àrea de Dret penal, en al que està integrada també, ara per ara a la espera de la seva autonomia, la Criminologia, s’encarrega de la docència i recerca en temes de Dret penal material, Política criminal i Criminologia. En aquesta àrea ens dediquem a la teoria del delicte i de les penes i mides de seguretat (part general), al estudis de dels delites en particular (part especial). Ocupen una parcel·la importa de la nostra dedicació l’estudi del Dret penal econòmic, el dret penitenciari i d’execució de penes, el dret de menors, el dret policial i aspectes relacionats amb el dret d’estrangeria i del dret administratiu sancionador. En la banda de Criminologia, ens centrem en els aspectes político-criminals i d’estudi del sistema penal tan en la vessant de la selecció dels comportament delictius i altres comportaments socialment nocius, així com en les mesures per impedir la comissió de delictes i l’estudi de les sanciones i correccions aplicables i els seus resultats.

A l’Àrea de Dret internacional públic i Relacions Internacionals els nostres àmbits de treball i recerca es focalitzen en els següents: en primer lloc, en la interrelació entre el manteniment de la pau i la seguretat internacionals, així com entre el Dret internacional humanitari i la protecció internacional dels Drets Humans. A més, en segon lloc, també ens ocupem de l’aprofundiment de la integració de la Unió Europea i les seves conseqüències jurídiques sobre el ciutadà. Per últim, també fem recerca en l’àmbit dels reptes normatius de la biotecnologia moderna i els problemes mediambientals del món contemporani.

Els membres de la Secció imparteixen docència a la Facultat de Dret als Graus de Dret, Criminologia, Ciència Política i de l’Administració, Gestió i Administració Púbica,  Relacions Laborals, Seguretat i  ADE. Al mateix temps, els membres del Departament imparteixen docència als Màsters oficials de Criminologia, Política criminal i Sociologia jurídicopenal, de l’Advocacia, d’Internacionalització (Aspectes Econòmics, Empresarials i Jurídicopolítics), d’Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics, i  finalment, al Màster d’Energies renovables i sostenibilitat energètica. Així com als màsters propis de Dret penal i d’Estudis Internacionals .

Els membres permanents de Dret penal i Criminologia en l’actualitat integren el Grup de Recerca Dret Penal i Politica Criminal UB (2017 SGR 1754), coordinat per Prof. Santiago Mir Puig, que ha aconseguit l’ajut de suport a les activitats als grups de recerca. A més, els Professors Queralt i Cardenal són Investigadors principals del Projecte I+D+I  La libertad de expresion desde la teoria del delito (DER2017-85334-P) i la Prof. Corcoy i el Prof. Gómez ho són del Projecte Responsabilidad penal por el hecho y estado democrático. Una investigación sobre la legitimidad de la criminalización de ideas y caracteres (RTI2018-097727-B-I00). Tots dos projectes finançats pel Ministerio de Exconomia y Competitividad

A nivell de recerca, els membres de la Secció de Dret internacional públic i Relacions internacionals, juntament amb el professorat de Dret Internacional Privat de la nostra Facultat, estan integrats al Grup de Recerca. 2017 SGR 1371 DIDUE (http://didue.ub.edu/). A més els professors Mar Campins i Xavier Pons són els investigadors principals del projecte titulat  Diversidad biológica y Derecho Internacional: nuevos problemas y tendencias, interacción de regímenes jurídicos y principales retos normatives (DER2017-85406-P) i el professor Andreu Olesti és l’investigador principal del projecte  Futuro y retos jurídicos de la Unión Económica y Monetaria (PGC2018-094489-B-I00). Ambdós projectes són finançats també per l’esmentat ministeri.

A més, diversos membres permanents del Departament formen part de l’Institut de Recerca TransJus i del l’Observatori del Sistema Penal i Drets Humans.

Comparteix-ho: