Recerca

Les temàtiques prioritàries dels grups de recerca del departament se centren en l’anàlisi dels processos d’ensenyament i aprenentatge de les àrees curriculars bàsiques (comunicació lingüística, competència matemàtica i competències en ciència i tecnologia) en els diversos nivells de l’ensenyament, de les produccions lingüístiques orals i escrites en llengües primeres, segones i estrangeres, de l’educació literària (especialment la poesia i la seva relació amb les altres produccions artístiques), dels sistemes de creences del professorat i l’alumnat, i dels processos didàctics que generen les TIC.

En un moment de transformació social, de debat sobre canvis metodològics de gran abast en el sistema educatiu, d’articulació de l’aprenentatge de les competències bàsiques en contextos multilingües i multiculturals, i de desenvolupament de nous entorns, eines i modalitats d’ensenyament propiciats per les tecnologies  digitals, els grups del departament ofereixen els resultats de les seves recerques per a la millora de la formació del professorat i de les pràctiques a les aules.