Química Analítica i Medi Ambient

El programa de Doctorat en Química Analítica i Medi Ambient  ofereix una formació en l’àmbit de la Química Analítica, fent especial èmfasi en aspectes relacionats amb el Medi Ambient i en el desenvolupament de mètodes i tècniques analítiques i de gestió de la informació que ajudin a adreçar problemes analítics relacionats amb camps com l’alimentari, el bioanalític o les aplicacions industrials. Des de la diversitat de línies de recerca i activitats formatives inscrites en el programa, l’objectiu principal és preparar doctorands de qualitat que puguin adreçar i resoldre problemes analítics d’interès per a la indústria, l’administració i la societat en general, i que tinguin capacitat per impulsar la recerca, el desenvolupament i la innovació científica i tecnològica, tant en el seu vessant fonamental com aplicat.

El programa actual es va crear durant el curs 2013/2014 i va ser verificat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (09/09/2014) i té com a antecedent directe el programa de doctorat en Química Analítica del Medi Ambient i la Pol·lució, regulat pel RD1393/2007. La qualitat científica i els resultats del programa actual continuen la sòlida trajectòria associada als programes que el precedeixen i que ha estat reconeguda mitjançant mencions de qualitat i excel·lència, on es pot ressaltar la Menció cap a l’Excel·lència MEE2011-0639 (BOE de 20/10/2011).

El programa de Doctorat en Química Analítica i Medi Ambient  compta amb la col·laboració de diversos grups de recerca en l’àmbit de la Química Analítica i el Medi Ambient que pertanyen fonamentalment a la Secció Departamental de Química Analítica del Departament d’Enginyeria Química i Química Analítica de la Universitat de Barcelona i al Departament de Química Ambiental del Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua del CSIC (IDAEA-CSIC) de Barcelona.  Tots aquests grups porten a terme una important tasca de recerca, amb projectes competitius que acullen als doctorands del programa. La recerca dels grups associats a la Secció Departamental de Química Analítica es pot veure a la corresponent pàgina web, així com la dels grups vinculats a l’IDAEA-CSIC.

Podeu trobar més informació al web de la Facultat de Química.

El títol de doctor representa la més alta distinció acadèmica que una persona pot obtenir en la seva formació, facultant a la persona que el posseeix per a la docència i la recerca universitàries.

Segons el RD 1393/2007, els estudis de Doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiant en les tècniques de recerca, incorporant cursos, seminaris i d'altres activitats orientades a la formació investigadora. El Doctorat inclou l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. La superació d'aquests estudis dona dret a l'obtenció del títol de Doctor o Doctora.

L’accés als estudis de doctorat es fa actualment per la via adaptada als criteris de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), que implica cursar un programa de doctorat, requereix un títol de màster oficial o equivalent, i consta d’un període de recerca organitzat, que finalitza amb la lectura i defensa de la tesi corresponent. Durant tot aquest perìode el doctorand passa a formar part d'una de les línies de recerca del programa, sota la direcció d'un professor que és el màxim responsable de les activitats de formació de l'estudiant i de la recerca a dur a terme i d'un tutor que és el responsable de vetllar per la interacció del doctorand amb la Comissió Acadèmica

L’objectiu fonamental del programa de doctorat és formar especialistes en l’àmbit de la Química Analítica que puguin abordar i resoldre problemes relacionats amb el medi ambient i en el desenvolupament de mètodes i tècniques analítiques i de gestió de la informació que ajudin a adreçar problemes analítics relacionats amb camps com l’alimentari, el bioanalític o les aplicacions industrials. En aquest context el nostre programa aspira a oferir als estudiants una formació integral i interdisciplinària que els habiliti per accedir al títol de Doctor i que els faci competents per a la creativitat científica, la innovació metodològica, l’exercici professional i la projecció internacional.

En aquesta pàgina trobareu un llistat de les línies de recerca en què s'integren els investigadors del programa de Doctorat.

L'accés als estudis de doctorat, entesos com a la realització d'una Tesi Doctoral, s'ha de fer a través de la via regulada pels decrets RD 1393/2007 i RD 99/2011, que ja està adequada als criteris de convergència europea.

En el cas de persones amb titulacions oficials espanyoles o expedides per institucions d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació superior (EEES), és necessari estar en possessió d’un títol de grau, o equivalent o homologat, i acomplir algun d’aquests requisits:

 1. Estar en possessió d’un títol oficial de màster universitari o un altre del mateix nivell expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i que facultin al país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat.

 2. Haver superat 60 crèdits inclosos en un o diversos màsters universitaris que configurin el període de formació dels estudis de doctorat al que l’estudiant vol accedir.

 3. Estar en possessió d’un títol de grau, la duració del qual, d’acord amb la normativa de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits.

 4. Estar en possessió de la suficiència investigadora d’acord amb el que es disposa al RD 778/1998 i el RD 185/1985.

En el cas de persones amb titulacions expedides per institucions d’educació superior alienes a l’Espai Europeu d’Educació superior caldrà, prèviament a l’admissió als estudis, estar en possessió d’un títol de grau, o equivalent, i acomplir els següents requisits:

 1. Estar en possessió d’un títol de màster o equivalent expedit d’acord amb un sistema educatiu aliè a l’EEES, sense que calgui homologar-lo, i que faculta en el país en què el títol ha estat expedit per accedir als estudis de doctorat.

 2. Resolució favorable d’autorització d’accés als estudis de doctorat emesa pel rector de la UB, o òrgan en qui delegui, després de comprovar que el títol acredita un nivell de formació equivalent al corresponent títol espanyol de màster universitari.

Períodes d’admissió

La Universitat de Barcelona estableix dos períodes, tardor i primavera, per accedir als Programes de Doctorat, els quals solen coincidir amb els mesos d’octubre i març respectivament, Per a una informació més detallada, mireu el calendari de matrícula.

Sol·licitud d'admissió al Programa de Doctorat contacti amb algun investigador adscrit a les línies de recerca del programa per a què actuï

Atesa la naturalesa dels estudis de doctorat de Química Analítica, és recomanable que qualsevol candidat contacti amb algun investigador adscrit a les línies de recerca del programa per a què actuï com a Director de la seva Tesi, que l’accepti al seu grup i que li proporcioni el finançament imprescindible per realitzar la tasca de recerca. En cas de no trobar-ne cap, cal que es posi en contacte amb el President de la Comissió d’Estudis de Doctorat.

Un cop es disposa del vist-i-plau d’un dels nostres investigadors, cal lliurar el document d'assignació de director de Tesi (enllaç a l'arxiu .doc) degudament omplert i signat al coordinador del programa de doctorat de Química Analítica i Medi Ambient.

Un cop lliurat el document d'assignació de director de Tesi, cal presentar la documentació corresponent al President de la Comissió d’Estudis de Doctorat, si els estudis de Màster s’han dut a terme a Espanya o en qualsevol altre país de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, EEES, o al Degà de la Facultat de Química, si aquets estudis s’han realitzat en qualsevol altre país.

Si la formació del sol·licitant no és l’adient per afrontar amb normalitat una Tesi Doctoral en Química Analítica, la comissió d’Estudis de Doctorat té la potestat de condicionar l’admissió al Programa a la realització d’uns complements de formació. Per a més informació, consulteu la normativa d’accés i admissió als Programes de Doctorat de la Universitat de Barcelona.

Normativa i informació referent a l'accés al doctorat

Normativa acadèmica respecte als requisits d'accés i admissió als estudis de doctorat adaptats a l'EEES

Informació sobre accés i admissió als estudis de doctorat a la Facultat de Química amb titulació espanyola

La documentació a presentar per ser admès al Programa de Doctorat depèn de la situació del sol·licitant.

Per a més informació, dirigiu-vos a la pàgina web de la Secretaria de la Facultat de Química.

Sol·licitud d'admissió del projecte de Tesi Doctoral

La sol·licitud d'admissió del projecte de la Tesi Doctoral es realitza durant el curs acadèmic en el que s’ha fet la primera matrícula.
Per sol·licitar l'admissió del projecte de la Tesi Doctoral s'ha de fer servir el següent document.
Un cop complimentat s'ha de presentar a qualsevol registre de la Universitat.

Presentació d’informes i presentacions orals del treball efectuat.

Cal elaborar anualment un informe sobre el grau d'avançament del projecte de Tesi, que inclogui, entre d'altres, un resum del treball realitzat en el darrer any i els principals resultats. Aquest informe es presentarà al voltants del mes de juliol A més, es presentarà l'informe final del grau d'avançament del projecte de Tesi en el moment de dipositar la Tesi. El model d'informe i la sol·licitud de la seva valoració el podreu trobar aquí. Aquest document s'ha de presentar a la Secretaría de la Secció Departamental de Química Analítica.
Durant el segon any de Tesi Doctoral s’ha de fer una presentació oral del treball efectuat. Periòdicament s'organitzaran sessions per a la presentació oral del treball realitzat pels estudiants.
La comissió de seguiment corresponent redactarà un informe sobre el seguiment del projecte de Tesi.
El calendari per aquest semestre de les comissions de seguiment i de dipòsit es pot descarregar aquí.
Les comissions d'estudis de doctorat i de seguiment actualment constituïdes són les següents:

Comissió acadèmica del programa de doctorat "Química Analítica i Medi Ambient"

President: Dra. Cristina Ariño

Vocal: Dra. Anna de Juan Capdevila

Vocal: Dra. Clara Ràfols Llach

Vocal: Dra. María Victoria Sanz Nebot

Vocal: Dra. Encarnación Moyano Morcillo

Vocal: Dra. Silvia Lacorte Bruguera

Vocal: Dr. José Fermín López Sánchez

Comissions de seguiment

La Tesi Doctoral es podrà presentar en format de compendi de publicacions o en format de monografia.

 

Tesis Doctorals presentades com a compendi de publicacions

 • La Tesi ha d’incloure a més d’una introducció general i un apartat amb els objectius, un resum o sinopsi on es presentin els treballs, se’n justifiqui la temàtica i s’especifiquin els objectius.
 • La Tesi ha d’incloure un resum global i una discussió dels resultats obtinguts, a més de les conclusions finals.
 • Dins del cos de la Tesi s’ha d’incloure una copia completa dels treballs, especificant clarament el nom i la filiació de tots els coautors dels treballs i la referència completa de la publicació.
 • En el cas que algun dels treballs estigui en tràmit de publicació, cal adjuntar un justificant d’admissió i la referència completa de la publicació a què s’han tramès perquè es publiquin.
 • Les Tesis que es presenten com a compendi d’articles hauran de tenir més de la meitat dels treballs inclosos en el document i relacionats amb resultats obtinguts en la recerca acceptats per a la seva publicació. Aquestes publicacions hauran d’estar totes en revistes indexades en el Journal of Citation Reports (JCR).

 

Tesis Doctorals en format monogràfic

 • La Tesi ha d’incloure a més d’una introducció general i un apartat amb els objectius, un resum o sinopsi on es presenti i justifiqui la temàtica i s’especifiquin els objectius del treball.
 • La Tesi ha d’incloure un bloc on s’especifiqui la part experimental i el tractament de les dades i un altre de resultats i discussió.
 • La Tesi també inclourà un apartat amb les conclusions finals.

 

La lectura i defensa de la tesi doctoral constitueix el darrer pas per aconseguir el títol de doctor.

La tesi doctoral consisteix en un treball original de recerca elaborat pel candidat. La Universitat de Barcelona estableix procediments amb la finalitat de garantir la qualitat de les tesis doctorals, tant en la seva elaboració com en el procés d'avaluació.

TERMINIS DE DIPÒSIT DE TESIS DOCTORALS

Per tal que les tesis dipositades es puguin estudiar a la Comissió de Doctorat s'han de presentar amb antelació suficient. Dins de "Novetats", a l'inici d'aquesta mateixa pàgina web, trobareu les dates de les Comissions de seguiment i de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. També hi trobareu les dates les properes Comissions de Doctorat i dels últims dies per fer el dipòsit corresponent.

NORMATIVA SOBRE COMPOSICIÓ I NOMENAMENT DEL TRIBUNAL (Normativa reguladora de la presentació de tesis doctorals)

Composició del tribunal

1. El tribunal està format per tres titulars (un president, un secretari i un vocal) i tres suplents tots amb grau de doctor i amb experiència investigadora acreditada. Aquesta experiència investigadora s’haurà d’acreditar en complir almenys una de les condicions següents:

a) Pertànyer a un grup de recerca consolidat.

b) Ser membre d’un projecte competitiu finançat.

c) Tenir un tram de recerca viu o estar en possessió de cinc trams de recerca.

d) Estar en possessió d’una acreditació de recerca o recerca avançada.

Excepcionalment, la Comissió de Doctorat del centre pot acceptar altres tipus de reconeixement de l’experiència investigadora.

2. Només poden formar part del tribunal dos membres de la mateixa universitat o institució que expedeixi el títol. Amb aquesta finalitat, no computen el professorat jubilat, el professorat en excedència, el professorat en serveis especials ni el professorat emèrit honorífic, però sí el professorat emèrit contractat.

3. En cap cas no poden formar part del tribunal ni el director de la tesi ni el tutor, llevat que es tracti de tesis presentades en el marc d’acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres quan així s’hagi previst en el conveni.

4. En cas que la tesi doctoral estigui redactada en alguna llengua diferent de les llengües oficials de la UB, s’ha de tenir en compte que els membres del tribunal coneguin els idiomes en què estigui redactada la tesi o en què estigui previst fer-ne tota la defensa o una part.

5. En cas que el doctorand estigui en disposició de sol•licitar la menció europea al títol de doctor, cal que es prevegi que almenys un dels membres del tribunal pertanyi a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació d’un estat membre de la Unió Europea distint d’Espanya, tenint en compte la regulació aplicable establerta en les disposicions addicionals d’aquesta normativa.

President i secretari del tribunal

1. La Comissió de Doctorat del centre ha de designar, d’entre els membres del tribunal, un president i un secretari.

2. Ha d’actuar com a secretari del tribunal el doctor més novell d’entre la resta de membres del tribunal que pertanyin a la UB. En cas que no hi hagi cap membre del tribunal de la UB, ha d’actuar de secretari el membre doctor més novell del tribunal.

3. Quan es tracti de tesis defensades en el marc d’un acord bilateral de cotutela amb universitats estrangeres, s’ha de regular segons el que disposi el conveni corresponent amb aquesta finalitat.

NORMATIVA SOBRE L’ACTE DE DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL (Normativa reguladora de la presentació de tesis doctorals)

Convocatòria de l’acte de defensa de la tesi doctoral

1. El president del tribunal, un cop dutes a terme les consultes pertinents amb la resta de membres del tribunal, ha de convocar l’acte públic de defensa de la tesi.

2. Amb una antelació mínima de set dies naturals a la data de la celebració, el secretari del tribunal ha de comunicar per escrit la convocatòria de l’acte públic de defensa de la tesi doctoral a la resta de membres de tribunal, al doctorand, al president de la comissió de doctorat, al director de la tesi, al tutor de la tesi, si n’hi ha, i a la secretaria d’estudiants i docència del centre. La comissió de doctorat del centre ha de difondre l’acte mitjançant la publicació al web.

3. L’acte de defensa de la tesi doctoral s’ha de dur a terme en el termini màxim de tres mesos a comptar des de l’endemà de la notificació al president del tribunal de la designació.

Defensa i avaluació de la Tesi Doctoral

1. La defensa de la tesi doctoral, que s’ha de dur a terme en un acte públic, ha de començar amb l’exposició i la defensa del doctorand del treball d’investigació elaborat davant els membres del tribunal, seguida de la discussió amb els membres del tribunal, que poden formular les qüestions i demanar els aclariments que considerin adients.

2. Els doctors presents a l’acte públic poden formular qüestions en el moment i la forma que assenyali el president del tribunal.

3. Acabada la defensa i la discussió de la tesi, el tribunal ha d’emetre un informe i la qualificació global concedida a la tesi d’acord amb l’escala següent:

e) No apte

f) Aprovat

g) Notable

h) Excel·lent

4. El tribunal pot atorgar la menció de cum laude si la qualificació global concedida és d’excel•lent i s’emet en aquest sentit el vot per unanimitat.

5. Finalitzat l’acte, el president del tribunal ha de comunicar públicament la qualificació obtinguda pel doctorand. El secretari estén l’oportuna acta de qualificació, que han de signar tots els membres del tribunal i trametre a la secretaria d’estudiants i docència del centre, que ha de comunicar la qualificació obtinguda al doctorand.

Article 12. Incidències

1. Per tal que el tribunal pugui actuar vàlidament és necessària la presència dels tres membres, entre els quals hi ha d’haver el president i el secretari.

2. Si degudament convocat l’acte de defensa de la tesi no es pot dur a terme per concurrència d’una causa justificada a judici del president del tribunal, el president pot fer una nova convocatòria de l’acte de defensa, que ha de tenir lloc els propers 15 dies. En aquest cas, la nova convocatòria s’ha de comunicar a les mateixes persones que s’hagués comunicat la primera, amb una antelació mínima de 24 hores.

3. En cas que, un cop convocat l’acte de lectura, algun dels membres del tribunal no pugui assistir a l’acte per causa justificada, el president del tribunal ha de substituir-lo per un suplent. En cas que l’absent sigui el president del tribunal, el president de la comissió de doctorat del centre ha de designar el suplent. En tots els casos, s’han de respectar les limitacions i les condicions quant a la composició dels tribunals establertes en l’article 7 d’aquesta normativa.

4. Si finalment l’acte no es pot dur a terme en el termini establert o si no hi haguessin suplents suficients per assegurar l’actuació dels tres membres (entre titulars i suplents), respectant les limitacions i les condicions relatives a la composició del tribunal de tesi establertes en aquesta normativa, la comissió de doctorat del centre ha de nomenar un nou tribunal d’avaluació de la tesi doctoral, de conformitat amb el procediment establert en aquesta normativa.

5. En cas que el doctorand no assisteixi a l’acte de manteniment i de defensa de la tesi doctoral sense causa justificada s’ha de fer constar en l’acta corresponent i la qualificació és de no apte.

Tesis Doctorals llegides

En el següent document .pdf podreu trobar un llistat de les tesis doctorals llegides des de 2004, tant en el antic departament de Química Analítica com en l'actual Secció Departamental de Química Analítica de la Universitat de Barcelona.

Normativa i informació referent a l'accés al doctorat

Normativa acadèmica respecte als requisits d'accés i admissió als estudis de doctorat adaptats a l'EEES
Informació sobre documents de doctorat a la Secretaria de Doctorat de la Facultat de Química

Els estudiants són encoratjats a contestar una enquesta de satisfacció sobre el programa de doctorat al finalitzar el seu període docent i informar sobre la seva trajectòria professional. Els estudiants poden manifestar la seva opinió sobre el programa adreçant-se al responsable del programa de doctorat de Química Analítica la Dra. Cristina Ariño. Així mateix, l'alumne pot adreçar-se a la presidència de la Comissió de Doctorat de la Facultat.

Per formular reclamacions, els estudiants han d'adreçar-se, en primera instància i per escrit, al responsable del programa de doctorat de Química Analítica. En segona instància l'alumne pot adreçar-se al president de la Comissió de Doctorat de la Facultat . Tot això sense perjudici del dret a adreçar-se a les instàncies superiors de la Universitat de Barcelona o al Síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona el Dr. Lluís Caballol i Angelats.

1. Presentació

El sistema de qualitat de la facultat pren com a referència els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior elaborats per l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l’Educació Superior (ENQA) i adoptats pels ministres d’Educació europeus a Bergen (2005) (www.aqu.cat/doc/doc_44505772_1.pdf), segueix les directrius establertes per les agències de qualitat Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i l’Agència de Qualitat dels Estudis Universitaris de Galícia (AGSUG) en el programa AUDIT (www.aqu.cat/universitats/audit/index.html) i compleix els requisits de la normativa que s’estableix en l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministeri d’Educació i Ciència.

El sistema de qualitat de la facultat integra totes les activitats relacionades amb la garantia de la qualitat dels graus i els màsters universitaris i desplega el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) com a instrument que ha d’utilitzar tant en la fase de disseny dels ensenyaments com en la del seguiment continu d’aquests per assegurar l’assoliment dels objectius associats a la formació. A més, i mitjançant el marc del SAIQU, també desplega un sistema per assegurar la qualitat dels doctorats.

El SAIQU, certificat per AQU Catalunya en el marc del programa AUDIT, respon de manera global per tots els centres de la UB i es basa en tres eixos: planificació i documentació del sistema, organització de la gestió basada en processos i introducció de la rendició de comptes mitjançant l’elaboració de la memòria anual de la qualitat del centre. Aquests eixos reflecteixen el resultat de l’anàlisi sistemàtica per millorar-ne els ensenyaments.

 

2. L’abast del sistema de garantia interna de la qualitat dels estudis de doctorat

El desenvolupament del sistema de garantia de la qualitat dels estudis de doctorat de la UB parteix d’un marc de referència comú, que és el SAIQU del centre i que pren en consideració els criteris següents:

— Política i objectius de qualitat

El centre consolida una cultura de la qualitat basada en una política i ens uns objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament, i també en els responsables del SAIQU del pla d’estudis.

— Disseny de l’oferta formativa

El centre disposa de mecanismes que li permeten mantenir i renovar l’oferta formativa, desenvolupant metodologies per a l’aprovació, per al control, per a l’avaluació i per a la millora periòdica de la qualitat dels ensenyaments. Aquests mecanismes preveuen addicionalment la suspensió eventual del títol i l’atenció als suggeriments i a les reclamacions.

— Desenvolupament de l’ensenyament i d’altres actuacions orientades a l’alumnat

El centre està dotat de procediments que li permeten comprovar que les accions que emprèn, incloent-hi la mobilitat, tenen la finalitat essencial d’afavorir l’aprenentatge de l’estudiant.

— Personal docent i investigador i personal d’administració i serveis

El centre disposa de mecanismes que asseguren que l’accés, la gestió i la formació del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis es duen a terme amb les garanties adequades perquè compleixin les funcions que els són pròpies.

— Serveis i recursos materials

El centre està dotat de mecanismes que li permeten dissenyar, gestionar i millorar els serveis i recursos materials per al desenvolupament adequat de l’aprenentatge de l’alumnat.

— Resultats de la formació

El centre disposa de procediments que li permeten garantir que per a la presa de decisions i la millora de la qualitat dels ensenyaments es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès.

— Informació pública

El centre està dotat de mecanismes que li permeten garantir la publicació periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i als programes.

 

3. Òrgan, unitat o persona responsable del sistema de gestió de qualitat

La UB, de conformitat amb l’article 46 de l’Estatut, té constituïda l’Agència de Polítiques i de Qualitat, aprovada pel Consell de Govern d’octubre de 2009.

L’Agència, com a òrgan consultiu i de supervisió, té, entre altres funcions, la coordinació de la gestió de la qualitat de tota l’oferta formativa (estudis de grau, màsters, doctorats i formació continuada), del seguiment de tots els estudis de doctorat i de l’avaluació d’aquests.

Fins que no s’adaptin els estudis de doctorat al Reial decret 99/2011 de doctorat, per a cada estudi de doctorat s’estableix una comissió, la Comissió dels Estudis de Doctorat, formada per un mínim de tres membres, un dels quals és el coordinador dels estudis de doctorat i exerceix les funcions de president. Aquesta comissió és la responsable de fer-ne el seguiment, de garantir-ne la qualitat —d’acord amb els protocols que estableix l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB—, de fer-ne l’anàlisi dels resultats, d’elaborar les propostes de millora que se’n derivin i d’informar anualment la Comissió dels Estudis de Doctorat del centre.

La Comissió dels Estudis de Doctorat, delegada del Consell de Govern de la Universitat, s’encarrega de l’establiment d’una coordinació adequada entre les comissions dels estudis de doctorat i els diferents òrgans de decisió als quals s’han delegat responsabilitats, tant en el centre o departament com en la Universitat; analitza l’informe elaborat per l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB, i fa el seguiment dels estudis de doctorat de la Universitat per dur a terme les millores necessàries.

La Comissió de Qualitat de la Facultat garanteix la implantació i l’efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.

Aquesta comissió, conjuntament amb els agents que s’hagin definit en el sistema de qualitat, treballa de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i el desplegament del sistema de qualitat amb l’elaboració de la memòria anual i amb el seguiment de la planificació estratègica. Ha de complir els objectius següents:

 - Garantir que es mesurin, s’analitzin i s’utilitzin els resultats de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès per a la presa de decisions i la millora continuada de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat.

 - Supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la qualitat.

 - Garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d’acreditació dut a terme per les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.

 

4. Mecanismes en el programa de doctorat que permetin obtenir informació relativa al desenvolupament d’aquest, dels programes de mobilitat i dels seus resultats

Des de l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB s’elaboren les enquestes de satisfacció que es fan als doctorands al llarg del procés formatiu i de recerca, que són les següents:

    L’enquesta a l’alumnat que està en disposició d’obtenir el diploma dels estudis avançats (DEA).

    L’enquesta als graduats i graduades dels màsters universitaris.

    L’enquesta a l’alumnat que està cursant el període de recerca dels estudis de doctorat.

Tot el procediment de gestió de queixes, reclamacions i suggeriments s’estableix en un protocol d’actuació elaborat per l’Administració de Centre i aprovat per la Junta.

Els elements bàsics del protocol d’actuació són els següents:

Totes les queixes, les reclamacions i els suggeriments els gestiona la Secretaria d’Estudiants i Docència, que canalitza les peticions cap a les persones o els òrgans que han de donar resposta.

La resposta elaborada en el pas anterior s’envia a la Secretaria d’Estudiants i Docència, que s’encarrega de tramitar la resposta a la persona sol·licitant amb còpia a la persona responsable de l’òrgan afectat.

Si el centre no té assignades competències per respondre les queixes o reclamacions rebudes, la Secretaria d’Estudiants i Docència les envia als òrgans competents perquè en tinguin coneixement i les tramitin, i s’avisa la persona sol·licitant que s’ha derivat la petició a l’òrgan corresponent.

Anualment el Deganat i l’Administració de Centre reben una relació dels formularis de queixes, reclamacions o suggeriments presentats, incloent-hi les respostes, i un informe de cada una de les unitats implicades respecte de les actuacions que han portat a la pràctica per corregir les deficiències que s’hagin pogut detectar.

D’altra banda, arran de l’acord entre l’AQU Catalunya i els consells socials de les set universitats públiques catalanes, es duu a terme l’estudi d’inserció laboral dels doctors del sistema universitari català (http://www.aqu.cat/insercio/doctors/2008.html).

Els resultats de les enquestes esmentades s’analitzen com a part de l’avaluació institucional dels estudis de doctorat i es remeten a la Comissió dels Estudis de Doctorat perquè els pugui analitzar per a la millora del programa.

Per avaluar la producció científica dels alumnes doctorats s’han establert diferents mecanismes, com són l’accés a una base de dades institucional en el moment d’inscriure la tesi perquè puguin mantenir actualitzat el seu currículum i la creació dels premis del Consell Social de la Universitat als millors treballs científics derivats d’una tesi doctoral llegida a la UB, amb la finalitat de reconèixer la dedicació a l’estudi i a la recerca de l’alumnat titulat i estimular-ne la producció científica i la transferència de coneixements a la societat.
 

5. Mecanismes per posar en marxa les accions i millores derivades del procés de presa de decisions

Els mecanismes del SAIQU garanteixen que els resultats de les diverses enquestes i dels diversos processos els analitzin els òrgans de govern de la facultat per millorar, si escau, els aspectes assenyalats. La Comissió dels Estudis de Doctorat i la Comissió de Qualitat de la Facultat són els responsables de programar les accions per millorar els diversos processos derivats dels estudis de doctorat.

 

EL SISTEMA DE CONTROL DE GARANTIA EN EL PROGRAMA DE DOCTORAT "QUÍMICA ANALÍTICA I MEDI AMBIENT"

Es constitueix una Comissió de Doctorat del programa de doctorat formada per representants dels professors i investigadors vinculats al programa. Aquesta comissió és l'encarregada de la gestió ordinària, l'organització i el control dels mecanismes interns de funcionament del programa, així com la designació i organització de les Comissions de seguiment dels doctorands.

Les Comissions de seguiment són l'òrgan de naturalesa academico-científica que realitza la funció de garantia de la qualitat del procés d'elaboració de les tesis. Les seves principals funcions són:

La resolució de les admissions dels projectes de tesi.

El seguiment anual dels projectes de tesi i de l'evolució de la formació dels doctorands.

L’assessorament acadèmic o científic a doctorands, directors i tutors de tesi.

Informes sobre els seguiments anuals i sobre els dipòsits de tesi.

La responsabilitat de coordinar el programa de Doctorat pertany a:

    Dra. Cristina Ariño

    Despatx 3.08, Secció Departamental de Química Analítica

    3a planta de l'edifici de la Facultat de Química

    Martí i Franqués 1-11, E-08028 Barcelona (Catalunya, Espanya)

    Tel: 93 402 15 45, Fax: 93 402 12 33

Secretaria de la Secció Departamental de Química Analítica

    Sra. Maria Carmen Muñoz Merino

3a planta de l'edifici de la Facultat de Química

    Martí i Franqués 1-11, E-08028 Barcelona (Catalunya, Espanya)

    Tel: 93 402 12 76, Fax: 93 402 12 33

 Secretaria d'estudiants i de docència (3er cicle)

    Planta baixa de l'edifici de la Facultat de Química

    Martí i Franqués 1-11, E-08028 Barcelona (Catalunya, Espanya)

    Tel: 93 402 12 01

    Correu electrònic: postgrau.quimica@ub.edu; manoli.mora@ub.edu

    Pàgina web

Comparteix-ho: