Línies de recerca

 • Fisicoquímica

  Biomembranes: aspectes fisicoquímics

  Les biomembranes són sistemes heterogenis bidimensionals la funció i activitat està relacionada amb les condicions fisiològiques i patològiques. Constitueixen la barrera natural que separa el compartiment aquós cel•lular del seu entorn i en conseqüència la paret amb què es troben tant les molècules com els virus i bacteris en pretendre entrar a la cèllula. En aquest sentit, els objectius proposats són:

  1. Aprofundir en l'estudi de la interacció lípid - pèptid en models de membrana.
  2. Aprofundir en la nanoestructura de les biomembranes Es tracta de comprendre l'estructura de les nanomàquines (proteïnes de membrana) que participen en la transducció d'energia.
  3. Estudiar la formació de dispersions col•loïdals (dissolucions de macromolècules, liposomes) i aprofundir en l'estudi de les propietats dinàmiques, estructurals i elèctriques de les mateixes.

  Desenvolupament i control de sistemes d'alliberament de fàrmacs

  Estudiar els aspectes relacionats amb la investigació, desenvolupament i control de nous sistemes d'alliberament de fàrmacs així com l'optimització de formes de dosatge convencionals.

  Dinàmica i funció de proteïnes

  L'objectiu fonamental d'aquesta línia és estudiar la dinàmica i la funció de proteïnes mitjançant tècniques de biologia computacional per tal d'entendre els diferents mecanismes d'interacció lligand - receptor així com els mecanismes de migració de lligands en proteïnes.

  Disseny i modelització de fàrmacs

  El disseny racional de fàrmacs s'ha mostrat com una de les vies més eficients per a la síntesis de noves molècules amb potencial activitat terapèutica. En aquesta línia,  al departament de Fisicoquímica des de l'any 1990, es treballa en la identificació i disseny de compostos amb potencial activitat terapèutica, la determinació de les interaccions lligand-receptor així com la identificació de relacions estructura-activitat en compostos amb potencial acció com a fàrmacs.

Comparteix-ho: