Tesis doctorals

  • Admissió del projecte de tesi

    L'admissió del pla de recerca se sol.licitarà abans del 15 de juny. A més de la documentació indicada per la normativa general de la UB, l'estudiant haurà de presentar a la Comissió de Acadèmica una memòria amb el títol, objectius, metodologia, bibliografia inicial i pla de treball previst (amb menció expressa de si es pensa fer a temps complert o a temps parcial), signada pel doctorand o doctoranda i pel director o directora de tesi. Aquesta memòria es pot presentar en anglès, en castellà o en català.

  • Seguiment del projecte de tesi

    La documentació necessària per fer el seguiment del pla de recerca s'haurà de lliurar a la Comissió Acadèmica abans del 15 de juny de cada any. A més de la documentació indicada per la normativa general de la UB, l'estudiant haurà de presentar a la Comissió de Acadèmica una memòria, que inclourà les activitats realitzades per l'estudiant en el desenvolupament de la seva tesis, els resultats obtinguts fins al moment i el pla de desenvolupament futur. Aquesta memòria anirà signada pel doctorand o doctoranda i pel director o directora de tesi, i es pot presentar en anglès, en català o en castellà. L'estudiant podrà adjuntar els treballs, ponències, etc., relacionats amb la tesi doctoral que hagi realitzat durant el període.
  • El programa de Doctorado en Historia Económica existe como tal desde la década de los noventa. Desde 2004 hasta diciembre de 2020 se han defendido 48 tesis.

Comparteix-ho: