Normativa

Reglament departamental

PDF del Reglament del Departament d’Infermeria Fonamental I Medicoquirúrgica
Aprovat pel Consell de Departament el 7 de juliol de 2016 i per la Junta d’Escola el 14 de juliol de 2016

Article 1

 

1. El Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica és l’òrgan encarregat de coordinar la docència i la recerca d’una o diverses àrees de coneixement en un ensenyament o més i/o en un o més centres, d’acord amb la programació docent de la Universitat; de donar suport a les activitats i iniciatives docents i de recerca del professorat, i de les altres funcions que determinin l’Estatut de la Universitat de Barcelona o les normes que el desenvolupin.

2. El Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica agrupa els membres del personal docent i del personal investigador, les especialitats dels quals es corresponguin amb l’àrea de coneixement.

3. La realització de les tasques docents que li són encomanades la garanteix el Departament en el seu conjunt.

4. És un objectiu del Departament fomentar les relacions amb altres departaments universitaris i amb institucions d’interès.

 

Article 2

 

Són membres del Departament:

a) el professorat funcionari i contractat,

b) el personal investigador,

c) el col·lectiu d’ajudants i d’investigadors en formació,

d) el personal d’administració i serveis.

Article 3
Són competències del Departament:
a) intervenir en el govern de la Universitat, d’acord amb el que preveu l’Estatut de la Universitat de Barcelona,
b) organitzar i impartir la docència assignada en el marc de la programació dels ensenyaments realitzada pel Consell d’Estudis,
c) participar amb els centres en la proposta de programes de doctorat o, si escau, amb l’Escola de Doctorat de la Universitat Barcelona, en les propostes de cursos de postgrau, d’especialització, d’extensió universitària i de formació continuada,
d) coordinar les activitats de recerca dels seus membres en el que fa referència a la distribució d’espais, a la incorporació de personal investigador i a l’adquisició i el manteniment de les infraestructures de recerca d’ús comú,
e) concertar i executar treballs científics, tècnics i artístics amb persones físiques o entitats públiques o privades, encarregats als seus membres o als seus grups de recerca, en el marc de la legislació vigent i d’acord amb la normativa que estableixi el Consell de Govern,
f) fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres,
g) administrar les partides pressupostàries que li siguin atribuïdes,
h) vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient en l’àmbit d’actuació del Departament de manera coordinada amb el responsable del centre, per tal de garantir unes condicions segures per a l’exercici de l’activitat que li és pròpia i
i) totes les altres que la normativa vigent, l’Estatut de la Universitat de Barcelona i els seus reglaments li atribueixen.

Article 4

El Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica té un Consell de Departament, una directora o director i una secretària o secretari.
Secció 1a. El Consell de Departament

 

Article 5

1. El Consell de Departament, presidit per la seva directora o director, és l’òrgan de govern col·legiat i en són membres:
a) el personal acadèmic doctor, que correspon al 60 %,
b) una representació del professorat titular no doctor, que correspon al 10 %,
c) una representació de l’altre professorat, del col·lectiu d’ajudants i d’investigadors en formació, que correspon al 15 %,
d) una representació de l’alumnat de l’ensenyament d’Infermeria, que correspon al 10 %,
e) una representació del personal d’administració i serveis del Departament, que correspon a un 5 %.

2. El Consell de Departament pot modificar, mitjançant acord i segons la legislació que estigui vigent, aquesta distribució percentual amb l’objectiu de fomentar la representació més equitativa dels diferents col·lectius.

3. Els membres del Consell del Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica designats segons els apartats b, c, d i e, no poden superar la suma del nombre de personal acadèmic doctor.
4. L’elecció dels representants de l’altre professorat i del personal d’administració i serveis al Consell de Departament es fa d’acord amb la normativa aprovada per la Universitat de Barcelona.
5. Les eleccions dels representants dels estudiants al Consell de Departament, el termini i la renovació de la seva representació es regeixen per la normativa electoral d’aquest col·lectiu.

Article 6

1. El Consell de Departament té les funcions següents:
a) elaborar el reglament del Departament, que ha d’incloure les normes de funcionament del Consell, el qual ha de ser aprovat pel Consell de Govern, amb un informe previ de la junta de facultat pel consell de direcció de l’Èscola,
b) elegir la directora o director de departament,
c) elaborar el pla anual d’activitats docents,
d) elaborar els plans docents de les assignatures,
e) proposar i organitzar programes de doctorat,
f) planificar les despeses del Departament i fer-ne el seguiment,
g) sol·licitar les modificacions de la relació de llocs de treball de personal acadèmic,
h) proposar els membres de les comissions d’accés i contractació de personal acadèmic d’acord amb el que estableix l’Estatut de la Universitat de Barcelona,
i) conèixer els plans individuals de docència i recerca dels seus membres,
j) elaborar cada quatre anys la memòria i un programa d’activitats del Departament, que s’han d’actualitzar anualment i s’han de trametre al Consell de Govern de la Universitat de Barcelona i
k) totes les altres que la normativa vigent, l’Estatut de la Universitat de Barcelona i els seus reglaments li atribueixin.
Secció 2a. Funcionament del Consell de Departament

 

Article 7

1. El Consell de Departament està presidit per la directora o director.
2. La secretària o secretari del Departament actua com a secretària o secretari del Consell i pot ser substituït en cas d’absència o vacant per qui designi la directora o director.
3. El Consell de Departament és convocat per la secretària o secretari per ordre de la directora o director.
4. Les sessions del Consell de Departament poden ser de caràcter ordinari i extraordinari.
5. Cada curs acadèmic s’han de celebrar com a mínim dues sessions ordinàries i les extraordinàries que siguin necessàries per al bon funcionament del Departament.

 

Article 8

1. La convocatòria de les sessions ordinàries correspon a la directora o director del Departament, que les convoca amb un mínim de cinc dies naturals.
2. La convocatòria de la sessió extraordinària l’ha de fer la directora o director per iniciativa pròpia, o a petició d’una cinquena part dels seus membres, amb una proposta de l’ordre del dia. L’òrgan s’ha de reunir dintre dels cinc dies naturals a partir de la data de la petició.
3. En la convocatòria s’ha d’incloure l’ordre del dia dels assumptes que s’hagin de tractar, la documentació necessària per al desenvolupament de la sessió i l’hora en primera convocatòria i, un quart d’hora després, en segona.
4. Per poder incloure un altre punt a l’ordre del dia, no inclòs a la convocatòria, cal la presència de tots els membres del Consell i el vot de la majoria absoluta.
5. La directora o director del Departament pot convocar a les reunions les persones que consideri oportú, d’acord amb els temes que s’hagin de tractar.
6. La convocatòria signada per la secretària o secretari s’ha de cursar per qualsevol mitjà admès en dret i ha d’assenyalar el dia, el lloc i l’hora de la reunió. Si la convocatòria es fa per correu electrònic, s’ha de dirigir a cada membre per mitjà de les adreces electròniques institucionals proporcionades per la Universitat.

 

Article 9
7. Per a la vàlida constitució del Consell de Departament, en primera convocatòria, als efectes de presa d’acords, es requereix la presència de la directora o director (president o presidenta), secretària o secretari acadèmic (secretària o secretari), o persones que els substitueixin, i de la meitat, almenys, dels seus membres.
8. El Consell queda vàlidament constituït en segona convocatòria si hi són presents, almenys, la quarta part del nombre de membres de l’òrgan, entre ells, la directora o director del Departament.

Article 10

1. L’assistència al Consell de Departament té caràcter personal. El vot no és delegable.
2. Els acords del Consell de Departament són adoptats per assentiment o per majoria de vots dels membres assistents. En cas d’empat, dirimeix el resultat de les votacions el vot de la directora o director.
3. Les votacions poden ser a mà alçada o secretes.
4. El sistema de votació és ordinàriament a mà alçada.
5. La votació és secreta en tots els assumptes referits a persones, a sol·licitud d’un dels membres del Consell i quan així ho decideixi la directora o director.

 

Article 11
1. Els membres del Consell de Departament tenen el deure d’assistir a les sessions convocades, si no hi ha una causa justificada que ho impedeixi.
2. Quan algun dels membres electes del Consell de Departament deixi d’assistir a dues sessions sense justificar en un mateix any acadèmic, o a quatre sessions justificadament, es comunica al col·lectiu que representa, perquè prengui les mesures que consideri oportunes.
3. Les notificacions i els drets i deures dels membres del Consell de Departament s’han d’adequar al règim de garanties previstes a l’Estatut de la Universitat de Barcelona i als seus reglaments.

 

Article 12
1. Són òrgans col·legiats amb funcions delegades del Consell de Departament:

a) La Comissió Acadèmica
b) La Comissió de Professorat
c) La Comissió Econòmica

2. Cada Comissió consta de cinc membres: la directora o director i la secretària o secretari del Departament, i tres membres més que són escollits d’entre els membres del Consell de Departament.
3. El procediment per a la seva elecció és el que preveu el Reglament d’eleccions del personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat de Barcelona. Són renovables cada quatre anys.
4. Les Comissions enumerades en l’apartat anterior són presidides per la directora o director o la persona delegada per la direcció.
5. El Consell de Departament o la directora o director poden crear altres comissions delegades permanents així com comissions de caràcter temporal o per matèries específiques. També es poden crear comissions per impulsar la realització d’activitats complementàries i dinamitzadores de la vida universitària i particularment en l’àmbit cultural o esportiu.
6. No són delegables les competències regulades als apartats b, c, h, i, de l’article 6.
7. Són funcions de la Comissió Acadèmica:

a) elaborar els plans docents de les assignatures,
b) elaborar el Reglament del Departament,
c) elaborar cada quatre anys la memòria i un programa d’activitats del Departament, que s’han d’actualitzar anualment i trametre al Consell de Govern de la Universitat de Barcelona.

8. Són funcions de la Comissió de Professorat: sol·licitar les modificacions de la relació de llocs de treball del personal acadèmic.

9. Són funcions de la Comissió Econòmica: planificar les despeses del Departament i fer-ne el seguiment.

 

Secció 3a. La directora o director i la secretària o secretari

 

Article 13
1. La directora o el director del Departament n’exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària i el representa.
2. La directora o director del Departament és elegit pel Consell de Departament d’entre el professorat doctor amb vinculació permanent amb la Universitat.
3. El procediment per a la seva elecció és el que preveu el Reglament d’eleccions del personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Claustre de la UB.
4. El mandat de la directora o director té una durada de quatre anys i és renovable per a un únic mandat, sense que es pugui tornar a ocupar el mateix càrrec fins que hagi transcorregut un període de temps igual o superior al d’un mandat.

 

Article 14
Són funcions de la directora o director del Departament:
a) presidir les reunions del Consell de Departament,
b) dirigir i coordinar l’activitat del Departament,
c) representar el Departament davant qualsevol altra instància, universitària o no,
d) administrar les partides pressupostàries assignades al Departament,
e) responsabilitzar-se del compliment de la docència assignada al Departament,
f) ser membre de la Junta de Facultat, amb veu i sense vot, sempre que no sigui electe,
g) ser membre del Consell del Campus de Bellvitge,
h) ser membre de la Junta de la Comissió de Professorat delegada de la Junta de Facultat,
i) ser membre del Consell de Direcció de l’Escola d’Infermeria,
j) i totes les altres que la normativa vigent, l’Estatut de la Universitat de Barcelona i els seus reglaments li atribueixin.

 

Article 15
1. La secretària o secretari del Departament és designat per la directora o director entre el personal acadèmic del Departament.

 

Article 16
Són funcions de la secretària o secretari:
a) col·laborar en la coordinació del Departament,
b) elaborar la memòria del Departament,
c) aixecar i custodiar les actes de les sessions del Consell i de les comissions de les quals és membre i és el fedatari dels seus acords.

Article 17.

  1. Qualsevol modificació d’aquest reglament es fa a iniciativa de la Directora o del Director o de la quarta part dels membres del departament i requereix l’aprovació del Consell de Departament, per majoria absoluta, i la ratificació del Consell de Govern de la Universitat
  2. La proposta de reforma s’ha d’acompanyar d’una memòria raonada i d’un text articulat, destinat a reemplaçar el que es tracta de modificar
  3. En el procediment de modificació s’acordarà tràmit d’informació pública a fi de que qualsevol membre del Departament pugui formular les propostes que consideri oportunes
  4. La reforma del Reglament només es pot produir transcorregut un any a partir de la seva aprovació

 

Aprovat pel Consell de Departament: 7 de juliol de 2016 i per la Junta d’Escola el 14 de juliol de 2016.

Comparteix-ho: