Accés amb estudis espanyols iniciats (trasllat d'expedient)

Al Reial Decret 412/2014, de 6 de juny s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau. 

Poden sol·licitar l'admissió estudiants amb estudis iniciats que volen canviar d’estudis i/o d'universitat. 

 

IMPORTANT 

 • Les persones que ja tinguin una titulació universitària oficial espanyola han de sol·licitar plaça a l’ensenyament que vulguin cursar mitjançant la preinscripció universitària. 
 • L’alumnat a qui no se li reconegui un mínim de 30 crèdits haurà de sol·licitar plaça mitjançant preinscripció universitària. 
 • El fet de tenir reconeguts els crèdits necessaris no atorga dret a plaça. 
 •  Per als dobles graus no hi ha oferta de places de trasllat d’expedient. Es pot demanar per preinscripció universitària però no s'han de tenir superats més de 60 crèdits en un dels ensenyaments del doble grau.  
 • Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d’adreçar a: 


Oficina d'Accés a la Universitat 
Via Laietana, 2 
08003 BARCELONA
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591 
http://universitats.gencat.cat/ca/inici/

Prerequisits

S’han d’aconseguir tres requisits previs per l’acceptació de la sol·licitud i entrar a la selecció de les places: 

 1. Tenir reconeguts un mínim de 30 crèdits del pla d’estudis del grau al qual es vol accedir de la Facultat de Dret de la UB. 

 2. La Comissió Acadèmica de la Junta de la Facultat de Dret de la UB va aprovar que com a prerequisit: 

 • O bé: a) que la nota de les PAU (bé sigui de la part general sola, bé sigui de la part general + específica, no caducada) sigui igual o superior a la darrera nota PAU d’accés (nota de tall) disponible per al grau al qual sol·licita d’admissió. 

 • O bé: b) que la nota mitjana de l’expedient dels estudis oficials d’origen, calculada sobre 10 i convertida sobre 14 (vegeu exemples), sigui igual o superior a la darrera nota PAU d’accés (nota de tall) disponible per al grau al qual sol·licita l’admissió.

 

Graus

Nota de tall PAU curs 2021-2022

Nota mitjana d’expedient

Dret 

9,750 

6,964 

Relacions Laborals 

7,760 

5,542 

Criminologia 

9,628 

6,877 

Ciències Polítiques i de l’Administració 

6,964 

Gestió i Administració Pública 

6,794 

5

 

 1. Per tal de concedir el trasllat d’expedient l’estudiant no pot tenir superats més de 180 crèdits ECTS de la titulació. De tal forma que com a mínim, haurà de cursar un curs acadèmic, 60 crèdits, per obtenir el títol de graduat en qualsevol dels graus de la Facultat de Dret.

Oferta de places:  

 • Grau de Dret: 15 places 
 • Grau de Relacions Laborals: 10 places 
 • Grau de Criminologia: 10 places 
 • Grau de Ciències Polítiques i de l'Administració: 5 places 
 • Grau de Gestió i Administració Pública: 15 places 

 

Criteri de selecció d’entre les sol·licituds que reuneixen els prerequisits: 

Les places disponibles s’adjudiquen seguint l’ordre de la qualificació de la mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis oficials d’origen. 

 

Termini de presentació de sol·licituds: 

Del 15 de març al 29 d'abril de 2022 (per al curs 2022-2023) 

 

Presentació de les sol·licituds: 

Cal emplenar la instància genèrica de la UB en línia i adjuntanr-hi la documentació.

En el cas d'estudis iniciats a la UB: 

 • Expedient acadèmic gratuït amb la mitjana d’expedient acadèmic. 

 

 En el cas d'estudis iniciats en altres universitats: 

 • DNI, Passaport o NIE 
 • Certificació acadèmica personal en la qual figurin la formació assolida, l'any acadèmic, les qualificacions i la mitjana de l’expedient. 
 • Pla docent de les assignatures aprovades en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.
 • Acreditació de les qualificacions obtingudes a la selectivitat (PAU).

Es publicarà el 31 de maig de 2022 a partir de les 16 h. en aquesta pàgina web. 

L’alumnat que hagi obtingut plaça per la via de trasllat d’expedient haurà de realitzar el reconeixement de crèdits un cop tingui totes les qualificacions de la universitat d’origen del segon semestre incorporades en el seu expedient i realitzarà la matrícula a la UB en el mes de setembre 2022 mitjançant l'aplicatiu d'automatrícula. 

La secretaria enviarà un correu electrònic amb el dia i hora assignats i explicant el procediment a seguir i la documentació a aportar.  

Cost del trasllat d’expedient si s'ha obtingut plaça a un grau de la Facultat de Dret (taxes segon decret de la Generalitat pel curs 2021-2022):

Concepte i on es paga

Preu de la taxa

Trasllat d’expedient en cas de canvi d’universitat

Es paga en la universitat d’origen
Si es canvia d'estudis dintre de la UB no cal traslladar l’expedient i no es paga aquesta taxa

54,54€ 

Sol·licitud per l’estudi del reconeixement de crèdits

S’abona a la UB en la mateixa sol·licitud en línia.

54,54€ 

Matrícula de les assignatures reconegudes

Han de constar a l’expedient acadèmic i s’ha abonar a la UB a la automatrícula.

3,53€ per crèdit