Acreditació

Les titulacions universitàries oficials s’han de sotmetre a un procés d’acreditació passats 4 anys des de la verificació, en el cas dels graus, i passats 6 anys en el cas dels màsters.

El procés d’acreditació té per objectiu evidenciar que el títol s’està desenvolupant d’acord amb el projecte inicial verificat, que se’n fa el seguiment periòdic, i s’introdueixen les modificacions o accions de millora que se’n deriven.

L’acreditació es desenvolupa en dues fases diferenciades. Una primera fase en la que la Facultat realitza una avaluació interna de les titulacions, i elabora l’autoinforme. I una segona fase en la que un comitè d’avaluació externa realitza una visita externa al centre i desenvolupa audiències als diferents grups d’interès de la Facultat.

El procés d’acreditació finalitza amb l’Informe d’Avaluació Externa per part del Comitè Extern, i l’Informe d’Acreditació per part de la Comissió d’Acreditació d’AQU.

Acreditació 2019

Titulacions:

 • Màster d’Advocacia
 • Màster d’Anàlisi Política i Assessoria Institucional
 • Màster de Direcció Estratègica de Seguretat i Policia
 • Màster de Dret de l’Empresa i dels Negocis
 • Màster de Gestió Pública Avançada.

 

Processos:

Titulació:

 • Màster d’Estudis Jurídics Avançats

 

Processos:

 

Resultats:

Titulacions:

 • Grau de Dret
 • Grau de Relacions Laborals
 • Grau de Criminologia
 • Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració
 • Grau de Gestió i Administració Pública
 • Màster d’Advocacia
 • Màster d’Anàlisi Política i Assessoria Institucional
 • Màster de Direcció Estratègica de Seguretat i Policia
 • Màster de Dret de l’Empresa i dels Negocis
 • Màster de Gestió Pública Avançada.

 

Processos:

 

Resultats:

 

Comparteix-ho: