Certificació del SAIQU de la Facultat

La Facultat de Dret ha sol·licitat la certificació del seu Sistema de Garantia Interna de Qualitat. La certificació del SAIQU és un requisit per poder obtenir l’acreditació institucional.  L’objectiu de l’avaluació per a la certificació del SGIQ és comprovar que el sistema està implantat i desplegat en el centre responsable de la impartició de les titulacions sota l’abast del SGIQ, i que és adequat per a l’assegurament de la seva qualitat. A principis de 2021 es va certificar positivament el SAIQU transversal de la Universitat de Barcelona.

El procés de certificació consta d’una primera fase en la que el comitè d’avaluació externa valora la informació requerida i aportada per la Facultat, una segona fase en la que el comitè determina si el centre pot seguir amb el procés a partir d’una visita preliminar. La certificació finalitza amb una visita externa amb audiències als diferents col·lectius (per a més informació).

La visita preliminar per a la certificació del SAIQU-Dret va ser el dia 30 de setembre del 2021.

La visita de certificació del Sistema d'Assegurament de la Qualitat de la Facultat de Dret tindrà lloc el 9, 10 i 13 de desembre de 2021

L’AQU Catalunya posa a disposició el correu certificacio@aqu.cat perquè els diferents grups d’interès tinguin un espai on poder expressar les seves opinions com a mecanisme alternatiu a l’audiència oberta en el procés de certificació del Sistema de Garantia Intern de la Qualitat de la Facultat.