Comissió de Política Linguística i Multilingüisme

Criteri de composició

  • El degà o la degana o de la persona en qui delegui.
  • El secretari o la secretària de la Facultat.
  • L’administrador o l’administradora de centre, qui exerceix les funcions de secretaria de la Comissió.
  • Un membre del personal d’administració i serveis.
  • Fins a un màxim de setze membres designats per la Junta de Facultat a proposta del degà o la degana, entre els quals hi ha d’haver un o una estudiant  de  postgrau.  
  • Exerceix les funcions de secretaria de la Comissió l’administrador o administradora del centre o la persona en qui delegui.
COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA I MULTILINGÜISME

Degà i President de la Comissió: PONS RÀFOLS, XAVIER
Vicedegà de Compromís Social, Comunicació i Igualtat: BARBANCHO TOVILLAS, FERNANDO
Secretària de la Facultat: GUIXÉ NOGUÉS, ELENA
Administrador de Centre i  Secretari de la Comissió: MADRENAS TOMAS, ALBERT

FERNÁNDEZ PONS, JAVIER
FERNÁNDEZ BUIGUES, MIGUEL (PAS)
FULLOLA PERICOT, MONTSERRAT (Técnica de Política Lingüística)
GINEBRA MOLINS, ESPERANÇA
MEDIR TEJADO, LLUÍS
NIEVA FENOLL, JORDI
OLEART PIQUET, ORIOL
PONS PARERA, EVA
TORRUELLA MARTÍNEZ, RAQUEL (Becària de dinamització dels Serveis Lingüístics a Dret)
VALLBÉ FERNÀNDEZ, JOAN JOSEP

MANSO I PUJOL, MARC (Fem-la Pública)

Comparteix-ho: