Compulsa de documents acadèmics

Què és?

La compulsa és l’acte de legalitzar la còpia d’un document oficial certificant la seva coincidència amb l’original copiat. Es realitza mitjançant la reproducció d’un document públic o privat original feta per mitjans tècnics i acreditat per la persona que té competència administrativa o judicial per realitzar l’acarament.

Elements necessaris a aportar per l’estudiant realitzar la compulsa:

  • Document original i fotocòpia d’aquest.

 

Per tal de realitzar el tràmit, l’estudiant ha d’adreçar-se a la Secretaria de la Facultat de Dret i el personal d’aquesta comprovarà l’equivalència entre el document original i la còpia d’aquest i realitzarà la compulsa.

Aquest tràmit no comporta cap cost econòmic.

 

Documents a compulsar per la Secretaria de la Facultat de Dret:

Documents que poden ser compulsats a la Secretaria:

  • Qualsevol document expedit per la Universitat de Barcelona.
  • Documents que la Secretaria demani per adjuntar al procediment administratiu.

 

Documents que no poden ser compulsats a la Secretaria:

  • Documents que hagin de ser presentats o tenir efectes en un altre organisme o dependència de les Administracions Públiques, sense perjudici de la documentació que el personal acadèmic, el d’administració i serveis, i l’alumnat de la Universitat hagi de presentar per participar en habilitacions, convocatòries o concursos en altres Universitats o Organismes Públics.

 

Normativa en relació a la compulsa:

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Reglament de compulses i còpies autèntiques de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern en data 31 de març de 2004

Comparteix-ho: