Comunicació d'abandonament de la doble titulació

Normativa reguladora de les dobles titulacions en ensenyaments oficials de grau i màster universitari de la Universitat de Barcelona

Article 16. Abandonament de la doble titulació
En el cas que l’estudiant vulgui abandonar un dels dos ensenyaments, ha de comunicar-ho al centre coordinador. Aquest abandonament es fa efectiu i té efectes a partir de la matrícula següent en l’ensenyament no abandonat i l’expedient de doble titulació queda tancat. L’abandonament implica la renúncia a cursar l’itinerari específic de doble titulació.


PROCEDIMENT

Els estudiants que vulguin abandonar un dels dos ensenyaments de la doble titulació en què estan matriculats hauran de presentar el document de comunicació mitjançant instància genèrica en el període establert. No s’admetran sol·licituds presentades fora de termini.