Contingut, Funcionament i Requisits

Contingut del programa

El programa de Doble Titulació entre el Shepard Broad Law Center de la Nova Southeastern University (NSU) i la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (UB) permet a estudiants d’ambdues institucions obtenir la capacitació per operar com a juristes en els sistemes jurídics nord-americà i europeu-continental.

El programa està dividit en dues fases. Per als estudiants de la UB, aquestes fases consisteixen en:

 • 1ª fase: per participar és necessari haver superat la meitat de crèdits del Grau en Dret. Aquesta fase consta d’un semestre acadèmic a NSU (15 d’ agost – 20 de desembre, aprox.). Total: 17 crèdits.
 • 2ª fase: aquest període tindrà lloc un cop finalitzats els estudis a la UB, i inclou dos semestres acadèmics. En total, els crèdits cursats no superaran els 45. La superació de la segona part del programa permetrà als estudiants que vulguin preparar l'examen del BAR, cursaran un semestre addicional.

NOMBRE DE PLACES: El nombre de places està sotmès a criteris d’equilibri i reciprocitat del número d’estudiants d’ambdues institucions que participen en el programa.

Funcionament

 • Les assignatures a cursar a la NSU estan establertes en el programa i algunes d'elles es podran convalidar per a assignatures a la UB.
 • La matrícula es formalitzarà a la universitat d’origen (a la universitat de destí se’n formalitza una de gratuïta, tret de les possibles taxes administratives).
 • Les despeses d’allotjament, transport, etc. corren a càrrec de l’estudiant.
 • La UB fixa una matrícula de 900 euros, en concepte de despeses de gestió, per als/les estudiants  que participen en el 2n període del programa.
 • Per tal d’obtenir el Doble Títol, els alumnes hauran de superar totes les assignatures matriculades, en els dos períodes en què realitzin els seus estudis a la NSU.

Requisits per participar-hi

 • Haver superat la meitat de crèdits del Grau en Dret.
 • Dominar amb fluïdesa l’idioma anglès, tant parlat com escrit (nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència –MECR-, i entrevista personal).
 • Tenir un bon expedient acadèmic.
 • Participar i superar els dos cursos que NSU organitza a la UB (un de presencial i un altre online) com a Introducció al Dret dels EUA. Seminari d’Introducció al Dret dels EUA.

Criteris per assignar les places disponibles

 • Tenir un expedient acadèmic amb una nota mitja mínima igual o superior a 7. Es podran prendre en consideració expedients que tinguin una mitjana inferior si s’acrediten altres mèrits professionals o acadèmics rellevants pel programa.
 • Resultat de l’entrevista personal. L’objectiu de l’entrevista és conèixer millor les motivacions i aptituds dels candidats. Només es realitzaran entrevistes als candidats que compleixin els requisits per participar al programa.

Per tal d’obtenir el Doble Títol, els alumnes hauran de superar totes les assignatures matriculades, en els dos períodes en què realitzin els seus estudis a la NSU.

Comparteix-ho: