Detall

Catorze beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya durant l'any 2021 (termini: 30.12)

Convocatòries | 11-12-2020

Convocatòria

Sol·licitud

 

 

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya obre la convocatòria 2021 per a la concessió de catorze beques de col·laboració

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) convoca beques per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els seus àmbits d’actuació. Aquestes beques de col·laboració tenen com a finalitat l'augment de la formació teoricopràctica i la preparació professional dels estudiants seleccionats mitjançant la realització de tasques pròpies de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, sota la tutoria de la persona que es designi.

 

Beques i modalitats

 • Sis beques en Gestió de la formació
  • Cinc beques es duran a terme al centre de l'EAPC a Barcelona
  • Una beca es durà a terme al Centre de Formació d'Estudis Agrorurals de Reus
 • Una beca en Arxiu i gestió documental
 • Una beca en Anàlisi de dades
 • Una beca en Gestió del coneixement
 • Una beca en Recerca
 • Una beca en Biblioteconomia i documentació
 • Una beca en Assessorament lingüístic i serveis editorials
 • Una beca en Gestió econòmica i internacional
 • Una beca en Gestió administrativa i recursos humans

 

Persones beneficiàries

a) Estar cursant els estudis de grau impartits per les universitats catalanes requerits per a la modalitat de la beca a la qual aspiren i haver superat un mínim de 120 crèdits.

b) Ser graduats o llicenciats en els estudis requerits i haver obtingut la titulació dins de l'any de la publicació de la convocatòria, o l'any anterior.

c) Ser estudiants de màsters i postgraus impartits per les universitats catalanes relacionats amb la modalitat de la beca a la qual aspiren, o bé haver obtingut el títol d'aquests màsters i postgraus dins l'any de publicació de la convocatòria, o l'any anterior.

A més, les persones beneficiàries han d'acreditar el nivell de suficiència en llengua catalana (nivell C1 del MECR), excepte en el cas de la beca de la modalitat d'assessorament lingüístic i serveis editorials, en què han d'acreditar el nivell superior de llengua catalana (nivell C2 del MECR).

Pel que fa als idiomes estrangers, en el cas de la beca de la modalitat de gestió econòmica i internacional les persones beneficiàries també han d'acreditar el nivell de suficiència en llengua anglesa (nivell C1 del MECR).

 

Estudis requerits per a cada modalitat de beca

a) Gestió de la formació: Psicologia, Pedagogia, Ciències Polítiques i de l'Administració o titulacions similars de grau, postgrau o màster d'interès per a l'organització.

b) Arxiu i gestió documental: Informació i Documentació, Arxivística i Gestió de Documents o titulacions similars de grau, postgrau o màster d'interès per a l'organització.

c) Anàlisi de dades: Matemàtiques, Multimèdia, Sistemes Audiovisuals, Sistemes Audiovisuals de Telecomunicació, Informàtica o titulacions similars de grau, postgrau o màster d'interès per a l'organització.

d) Gestió del coneixement: Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació, Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Ciències Empresarials, Ciències Polítiques i de l'Administració, Dret, o titulacions similars de grau, postgrau o màster d'interès per a l'organització.

e) Recerca: Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Dret o titulacions similars de grau, postgrau o màster d'interès per a l'organització.

f) Biblioteconomia i documentació: Informació i Documentació o titulacions similars de grau, postgrau o màster d'interès per a l'organització.

g) Assessorament lingüístic i serveis editorials: Filologia Catalana, Llengua i Literatura Catalanes, o bé Traducció i Interpretació, Lingüística o Llengües Aplicades amb itineraris de llengua catalana, o titulacions similars de grau, postgrau o màster d'interès per a l'organització.

En tots els casos d'aquesta modalitat, el nivell C2 de llengua catalana es podrà acreditar amb la superació de 20 crèdits de llengua catalana dels estudis cursats o en curs.

h) Gestió econòmica i internacional: Economia, Administració d'Empreses (ADE) o titulacions similars de grau, postgrau o màster d'interès per a l'organització.

i) Gestió administrativa i recursos humans: Ciències Polítiques i de l'Administració, Dret, Psicologia, Relacions Laborals o titulacions similars de grau, postgrau o màster d'interès per a l'organització.

 

Quantia

Cada beca té una dotació econòmica de 700 euros mensuals i es farà efectiva a mesos vençuts, a excepció dels mesos incomplerts que es pagaran prorratejadament, i el mes d'agost, que no computa econòmicament.

Aquestes quantitats estan subjectes a les retencions tributàries i de la Seguretat Social que siguin procedents. L'Escola ingressa, mensualment, l'ajut econòmic a les persones beneficiàries en el compte corrent que facilitin a aquest efecte, una vegada descomptats els imports corresponents a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i a la cotització a la Seguretat Social.

Els imports rebuts per les persones físiques beneficiàries en concepte de subvenció constitueixen obtenció de renda del contribuent als efectes de l'IRPF.

 

Durada

El període de col·laboració s'iniciarà a partir del mes d'abril i finalitzarà el 30 de novembre de 2021, per bé que es disposarà del mes d'agost com a mes de descans no computable a efectes econòmics.

La col·laboració consisteix a executar les tasques assignades en les dependències de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, durant cinc hores diàries, en règim de matí, de dilluns a divendres. Podrà ser presencial, a les dependències de l’Escola, o en modalitat de teletreball, d’acord amb les mateixes condicions establertes per al personal de l’Escola.

 

Termini i presentación de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: del 9 al 30 de desembre, ambdós inclosos. 

Les sol·licituds i la documentació annexa s'han de presentar, exclusivament, per mitjans electrònics, a través de tràmits gencat.

Els aspirants només es poden presentar a una de les modalitats de les beques establertes a les bases.