Detall

Model de docència curs 2020-2021

Notícia | 17-09-2020

 

 

 

Avisos anteriors:

-----------------------

 

INICI DE CURS DELS GRAUS I PROGRAMACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA (MIXTA)

 

  • Estudiants de primer curs de tots els graus

 

El 28 de setembre es duran a terme presencialment les sessions de benvinguda i presentació del curs als nous estudiants de primer de tots els graus. Els propers dies es publicarà a la pàgina web de la Facultat la distribució d’aules i de grups/subgrups.  

A partir de dimarts 29 de setembre, la docència es durà a terme amb la presencialitat reduïda segons les directrius del Model de docència mixta (aprovat per la Comissió Acadèmica el 19 de juny de 2020) i les indicacions, que, en el seu cas, poden donar les Caps d’estudi.

Per tal de regular els fluxos d’estudiants dels graus, s’ha utilitat el criteri del número en el que acaba el DNI: parell -0, 2, 4, 6 i 8- o senar -1, 3, 5, 7 i 9- (vegeu el quadre).

 

  • Estudiants de segon a quart curs de tots els graus

 

La docència de segon a quart curs de tots els graus s’iniciarà el 29 de setembre.

Per tal d’evitar aglomeracions i racionalitzar els fluxos d’estudiants, la primera setmana de classes (del 29 de setembre al 2 d’octubre) serà virtual.

El professorat haurà de fer la presentació de l’assignatura i de la metodologia docent a tots els/les estudiants matriculats a través dels respectius Campus Virtuals.

A partir de la setmana del 5 d’octubre, es podrà programar la presencialitat reduïda segons les directrius del Model de docència mixta (aprovat per la Comissió Acadèmica el 19 de juny de 2020) i les indicacions, que, en el seu cas, poden donar les Caps d’estudi.

Per tal de regular els fluxos d’estudiants dels graus, s’ha utilitat el criteri del número en el que acaba el DNI: parell -0, 2, 4, 6 i 8- o senar -1, 3, 5, 7 i 9- (vegeu el quadre).

 

Quadre amb la distribució setmanal de la presencialitat reduïda dels estudiants durant el període de docència del 1r semestre

Setmana

Setmana

28 de setembre a 2 d’octubre

Alumnes amb DNI acabat en núm. senar

5 al 9 d’octubre

Alumnes amb DNI acabat en núm. parell

12 al 16 d’octubre

Alumnes amb DNI acabat en núm. senar

19 al 23 d’octubre

Alumnes amb DNI acabat en núm. parell

26 al 30 d’octubre

Alumnes amb DNI acabat en núm. senar

2 al 6 de novembre

Alumnes amb DNI acabat en núm. parell

9 al 13 de novembre

Alumnes amb DNI acabat en núm. senar

16 al 20 de novembre

Alumnes amb DNI acabat en núm. parell

23 al 27 de novembre

Alumnes amb DNI acabat en núm. senar

30 de novembre al 4 de desembre

10ª

Alumnes amb DNI acabat en núm. parell

7 a l’11 de desembre

11ª

Alumnes amb DNI acabat en núm. senar

14 al 18 de desembre

12ª

Alumnes amb DNI acabat en núm. parell

21 al 23 de desembre

13ª

Alumnes amb DNI acabat en núm. senar

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

La  docència  de  la  Universitat  de  Barcelona  és  una  docència  presencial.  Aquesta  és,  també, l’única modalitat de docència que apareix a les memòries de les titulacions de graus i màsters oficials que ofereix la Facultat de Dret.

La incertesa de com evolucionarà la situació sanitària en els propers mesos aconsella que per al curs 2020-2021 s’hagi d’adoptar una modalitat de docència anomenada mixta o híbrida.

Aquest és un model que combina, de manera general, una  docència majoritàriament virtual amb  una presencialitat reduïda, en funció de les circumstàncies i de les recomanacions que vagin adoptant les autoritats competents (podeu consultar el document complet del Model docent 2020-2021 per a la Facultat de Dret).

 

ENSENYAMENTS DE GRAU

La major part de la docència es farà a través dels Campus Virtuals. El professorat haurà d’organitzar la docència a través del Campus Virtual.

Ara bé, aquesta docència virtual podrà ser duta a terme pel professorat amb presencialitat on line (sincrònica) o utilitzar qualsevol altre tipus o metodologia de docència a distància (asincrònica). La docència virtual no implica necessàriament i de forma automàtica la docència amb presencialitat on line. En aquest sentit, cal tenir en compte que el professorat, sempre que es garanteixi l’aprenentatge de l'alumnat, ha d’escollir la metodologia docent que estimi més adequada, d’acord amb els seus drets d'imatge, propietat intel·lectual i de llibertat de càtedra. 

El professorat ha d’estar disponible per al seu alumnat els dies i hores programats per les seves classes, ja sigui mitjançant el Campus Virtual o presencialment a l'aula assignada. Així mateix, ha de garantir un horari d'atenció a l'alumnat, al marge del seu horari de classes. Aquesta atenció a l'alumnat es pot fer de manera presencial o virtual, d'acord amb el que permetin les circumstàncies.

La docència presencial a les aules quedarà reduïda, com a mínim, a aproximadament una mica més del 30% de les hores presencials que té assignades el professorat per impartir l'assignatura, depenent dels crèdits de l'assignatura.

  • En assignatures de 3 crèdits: de les 30 hores de presencialitat assignades, el professorat ha de programar, com a mínim, 10 hores de presencialitat a l'aula durant el quadrimestre.
  • En  assignatures de 6 crèdits: de les 60 hores de presencialitat assignades, el professorat ha de programar, com a mínim, 20 hores de presencialitat a l'aula durant el quadrimestre.
  • En assignatures de 9 crèdits: de les 90 hores de presencialitat assignades, el professorat ha de programar, com a mínim, 30 hores de presencialitat a l'aula durant el quadrimestre.

En les assignatures del primer curs, la presencialitat a l'aula assignada ha de ser, com a mínim, del 50%. Atès que totes les assignatures són de 6 crèdits, de les 60 hores de presencialitat assignades, el professorat ha de programar, com a mínim, 30 hores de presencialitat a l'aula durant el quadrimestre.

En funció dels criteris d’aforament i de presència física a les aules que es determinin, correspon al professorat fer l’oportuna divisió de cada grup en els subgrups que siguin necessaris per dur a terme docència presencial a l’aula. Aquesta disminució de la presencialitat a les aules comportarà necessàriament canvis a la metodologia docent: la presencialitat reduïda ha de ser un complement de la docència virtual que es fa a través del Campus Virtual. A criteri del professorat aquesta docència presencial podrà aprofitar-se per fer explicacions teòriques puntuals sobre temes o conceptes complexes, per fer activitats d’aprenentatge sobre temari ja preparat amb antelació, per realitzar casos pràctics o simulacions, etc.

Ara bé, si el professorat decideix complir totes les hores de docència presencial assignades a l’assignatura a les aules, atès que el nombre d’estudiants per grup no fa possible fer les classes a tot el grup sencer, caldrà garantir, en tot cas per part d’aquest professorat, que la docència que rep un subgrup de manera presencial la rebin també en modalitat virtual els altres subgrups que no assisteixen presencialment a l'aula a través de les webcams instal·lades a les aules.

L’avaluació s’haurà de programar de forma no presencial. Això afecta tant l’avaluació de fi de quadrimestre com, en especial, a les activitats avaluables en règim d’avaluació continuada que es facin durant el curs, que es duran a terme de forma virtual. En tot cas, davant l’eventualitat que els mesos de gener i febrer es pugui fer una avaluació (prova de síntesi i examen final d’avaluació única i de final de carrera, en el seu cas) i una reavaluació de manera presencial, caldrà preveure també aquesta possibilitat en els plans docents, juntament amb la modalitat no presencial.

 

ENSENYAMENTS DE MÀSTER

El  nombre  d’estudiants  de  les  assignatures  dels  diferents màsters  oficials,  així  com  la disponibilitat i combinació d’aules que s'utilitzen, han de poder permetre que la docència dels ensenyaments de màster es faci, preferentment, de  manera  presencial.

Totes les anteriors indicacions defineixen, a grans trets, el model de docència mixta per al primer semestre del curs 2020/2021 aprovat per la Comissió Acadèmica de la Facultat de 19 de juny de 2020.

 

ENSENYAMENTS PROPIS DE POSTGRAUS

Quan així sigui possible, els ensenyaments de postgraus que ofereix la Facultat de Dret seguiran les mateixes indicacions que els màsters oficials i la docència es farà, preferentment, de  manera  presencial.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

A través de la pàgina web de la Facultat i abans de que comencin les classes, s’anirà concretant l’organització docent que s’haurà de programar per dur a terme aquesta presencialitat reduïda a la que obliga la situació de pandèmia que estem vivint, amb totes les incerteses que provoca per una programació de les activitats acadèmiques.