Universitat de Barcelona

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Objectius i competències

Objectius

El grau de Ciències Polítiques i de l'Administració té com a objectiu l'anàlisi del poder, el sistema polític, l'Estat i l'Administració.

Pretén formar tant ciutadans com professionals en el ventall d'activitats relacionades amb el món polític (anàlisi, assessorament i suport a l'activitat i a la decisió política) de manera que tinguin sortida al mercat laboral.

A més de la formació clàssica centrada en el pensament polític i la teoria política, proporciona un coneixement empíric i pràctic de la política.
 

Competències

Competències transversals
 

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l’àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat, i capacitat de cercar, usar i integrar la informació).


Competències específiques
 

 • Capacitat per entendre el context històric, social, econòmic i jurídic en el qual es produeix l'acció política.
 • Capacitat per entendre els conceptes de poder i d'estat com a fenòmens específics de la política en relació amb altres aspectes del funcionament social, i capacitat per comprendre les diferències i relacions entre política i administració.
 • Capacitat per distingir el nivell normatiu i el nivell empíric en la reflexió politològica, i saber-los utilitzar de manera adequada en el problema plantejat.
 • Capacitat per comprendre les principals teories i ideologies polítiques, els seus pensadors i la influència social.
 • Coneixement de l'estructura i funcionament dels sistemes polítics i les seves institucions en el vessant comparat i en el cas espanyol.
 • Coneixement de la Constitució espanyola i de l'organització política i administrativa, així com dels procediments administratius de l'Estat central i de les autonomies.
 • Coneixement de les explicacions teòriques i empíriques sobre el comportament polític dels ciutadans i dels grups organitzats (partits d'interès, etc.), i de les diferents escoles i mètodes implicats en la recerca politològica.
 • Coneixement de la metodologia d’anàlisi de les polítiques públiques i de les fases del procés d'elaboració d'aquestes polítiques.
 • Capacitat per comprendre els mecanismes que estructuren la política internacional, així com el dret i les organitzacions supraestatals.
 • Capacitat per disposar de recursos metodològics (documentals, estadístics, informàtics, etc.) que possibilitin l'anàlisi i la reflexió politològics, i capacitat per fer treballs de recerca, informes i avaluacions d'índole aplicada.
 • Capacitat per utilitzar mètodes quantitatius i qualitatius i per tenir una perspectiva pluridisciplinària, segons convingui en el problema plantejat (recerca, estudi, presa de decisions polítiques o de gestió, etc.).
 • Coneixement dels sistemes d'organització, planificació i gestió dels recursos humans a les administracions públiques.
 • Coneixement de l'estructura i funcionament de les finances públiques.
 • Coneixement dels fonaments de la dinàmica econòmica mundial i de l'espanyola i capacitat per relacionar-los amb els conflictes polítics.
Comparteix-ho: