Universitat de Barcelona

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

TFG

Informació Convocatòria extraordinària de fi de carrera

PLANIFICACIÓ DEL CURS 2022-2023

En el moment de la matrícula general del curs, l'alumnat es matricula amb un tutor o tutora. Cada tutor o tutora i línia o línies associades té un grup de matrícula amb capacitat limitada.  

Grups de TFG del curs 2022-23 , primer i segon semestre.

DATES DE DIPÒSIT I DEFENSA DEL TREBALL FI DE GRAU

En el cas dels TFG del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració, s'ha de dipositar el treball en PDF al campus virtual i una còpia impresa al tutor o tutora del treball.

 

PRIMER SEMESTRE

La data màxima per dipositar els treballs al campus virtual és el 9 de gener de 2023. L'alumnat que no dipositi el TFG en el termini establert, constarà com a «no presentat», i no tindrà dret a una segona convocatòria. 

La presentació oral dels TFG davant del tutor o tutora es realitzarà entre el 10 i el 20 de gener de 2023 (llevat excepcions indicades pels departaments i autoritzades per la cap d'estudis/coordinació de TFG). 

Programació de la presentació oral dels TFG: el dia i l'hora de defensa els determinarà el tutor o tutora. 

En el cas que la qualificació atorgada pel tutor o tutora sigui de 8 l’alumnat podrà decidir la defensa pública del seu TFG davant tribunal per tal d’obtenir una qualificació superior. 

El termini per la defensa davant del tribunal és del 6 al 10 de febrer del 2023.

El termini per la  reavaluació és del 6 al 10 de febrer del 2023.

Només poden presentar el TFG en el primer semestre: 1)  alumnat matriculat en TFG de primer semestre  del doble itinerari Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració i 2) alumnat que hagi sol·licitat  convocatòria de final de carrera. 

 

SEGON SEMESTRE

La data màxima per dipositar els treballs al campus virtual és el 30 de maig de 2023. L'alumnat que no dipositi el TFG en el termini establert, constarà com a «no presentat», i no tindrà dret a una segona convocatòria. 

La presentació oral dels TFG davant del tutor o tutora es realitzarà del 31 de maig  al 14 de juny de 2023 (llevat excepcions indicades pels departaments i autoritzades per la cap d'estudis/coordinació de TFG). 

Programació de la presentació oral dels TFG: el dia i l'hora de defensa la determinarà el tutor o tutora. 

En el cas que la qualificació atorgada pel tutor o tutora sigui de 8 l’alumnat podrà decidir la defensa pública del seu TFG davant tribunal per tal d’obtenir una qualificació superior. 

El termini per la defensa davant de tribunal és del 26 de juny al 3 de juliol de 2023.

El termini per la  reavaluació és del 26 de juny al 3 de juliol de 2023.

 

Definició i contingut

D’acord amb la normativa general de la Universitat de Barcelona i la pròpia de la Facultat de Dret, el pla d’estudis del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració (CPA) inclou el Treball de Fi de Grau (TFG) entre les matèries obligatòries que cal superar per l’obtenció del títol.

El TFG de CPA té una càrrega lectiva de 12 crèdits, traduïbles en 300 hores de dedicació de l’alumnat; consisteix en la elaboració escrita i posterior presentació oral (i si s'escau defensa pública davant tribunal) d'un treball original d'aprofundiment sobre un tema relacionat amb els continguts propis del grau de CPA.

El tema del Treball de Fi de Grau es concreta entre el tutor o tutora i l'alumne o alumna, en el marc d’una àrea temàtica determinada i en la forma que després s’explica.

L’assignatura s’imparteix a quart curs, i en tot cas la seva matrícula requereix tenir superades o matriculades totes les assignatures necessàries per acabar els estudis.

Matrícula, elaboració, defensa i avaluació

Cada curs el Consell d’estudis de CPA aprova el pla docent del TFG, en el que es concreten els aspectes relatius al procés de la seva elaboració, defensa i avaluació, d’acord amb les següents pautes:

  • Els diversos departaments amb docència a la titulació de CPA proposen els tutors i tutores d’acord amb l’encàrrec docent rebut, que proposen línies específiques sobre les que podran versar els treballs amb una breu descripció del seu contingut orientatiu, per tal de realitzar-se l’oferta de cada curs. 
  • En el moment de la matrícula general del curs, l'alumnat es matricula amb un tutor o tutora, segons la disponibilitat de places de cadascun dels grups que s’ofereixen. Cada tutor o tutora i línia o línies associades té un grup de matrícula amb capacitat limitada.  
  • Una vegada formalitzada la matrícula i al llarg del primer semestre, l'alumnat concreta amb el seu tutor o tutora el contingut detallat del treball en una reunió que pot ésser conjunta o individual. 
  • El treball es realitza individualment i de forma autònoma, atenent les indicacions formals previstes en la normativa acadèmica aprovada per la Facultat de Dret. El professorat-tutor portarà a terme la direcció del treball mitjançant tutories al llarg del semestre, grupals i individuals, a partir del calendari de treball establert. 
  • El TFG es lliurarà dins del termini i en la forma que s’estableix en el pla docent i/o en les indicacions que oportunament es publiquen a través del campus i el web de la Facultat. 
  • El treball es presentarà de manera oral per l’alumnat davant del seu tutor o tutora, que el qualificarà d’acord amb el que estableix la normativa de la Facultat de Dret.  
  • En el cas que la qualificació atorgada pel tutor o tutora sigui de 8 l’alumnat podrà decidir la defensa pública del seu TFG davant tribunal per tal d’obtenir una qualificació superior.


Existeix un campus virtual, gestionat per la coordinació de l’assignatura, en el que es pot consultar tot allò relatiu al desenvolupament de l’assignatura com ara el Pla docent, els temes i professorat tutor que configuren els diversos grups de TFG, calendari, etc.  

Modalitat del TFG de CPA

El TFG a l’ensenyament de CPA consisteix en la realització d’un treball de recerca original. Qualsevol altre modalitat haurà de tenir la conformitat per part de la cap d’estudis/coordinació de TFG

Comparteix-ho: