Universitat de Barcelona

Grau de Ciències Polítiques i de l'Administració

TFG

Informació Convocatòria extraordinària de fi de carrera

PLANIFICACIÓ DEL CURS 2020-2021

DATES DE DIPÒSIT I DEFENSA DEL TREBALL FI DE GRAU

En el cas dels TFG del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració, s'ha de dipositar el treball en PDF al campus virtual i una còpia impresa al tutor o tutora del treball.

 

PRIMER SEMESTRE

La data màxima per dipositar els treballs al campus virtual és el 8 de gener de 2021. L'alumnat que no dipositi el TFG en el termini establert, constarà com a «no presentat», i no tindrà dret a una segona convocatòria.

L'exposició oral dels TFG davant del tutor o tutora es realitzarà entre l'11 i el 20 de gener de 2021 (llevat excepcions indicades pels departaments i autoritzades per la cap d'estudis).

Programació de la presentació oral dels TFG: dia i l'hora de defensa la determinarà el tutor o tutora.

En el cas que la qualificació atorgada pel tutor o tutora sigui de 8 l’alumnat podrà decidir defensar el seu TFG davant un tribunal per tal d’obtenir una qualificació superior.

El termini per la defensa davant dels tribunals és de l'1 al 5 de febrer del 2021

El termini per la  reavaluació és del 3 al 7 de febrer del 2020

Només poden presentar el TFG en el primer semestre: 1)  alumnat matriculat del doble itinerari Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració i 2) alumnat que hagi sol.licitat  convocatòria de final de carrera.

 

SEGON SEMESTRE

La data màxima per dipositar els treballs al campus virtual és el 7 de juny de 2021. L'alumnat que no dipositi el TFG en el termini establert, constarà com a «no presentat», i no tindrà dret a una segona convocatòria.

L'exposició oral dels TFG davant del tutor o tutora es realitzarà del 8 al 23 de juny de 2021 (llevat excepcions indicades pels departaments i autoritzades per la cap d'estudis).

Programació de la presentació oral dels TFG: dia i l'hora de defensa la determinarà el tutor o tutora.

En el cas que la qualificació atorgada pel tutor o tutora sigui de 8 l’alumnat podrà decidir defensar el seu TFG davant un tribunal per tal d’obtenir una qualificació superior.

El terminis per la defensa davant dels tribunals és del 12 al 16 de juliol del 2021

El termini per la  reavaluació és del 12 al 16 de juliol del 2021

 

Definició i contingut

D’acord amb la normativa general de la Universitat de Barcelona i la pròpia de la Facultat de Dret, el pla d’estudis del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració (CPA) inclou el Treball de Fi de Grau (TFG) entre les matèries obligatòries que cal superar per l’obtenció del títol.

El TFG de CPA té una càrrega lectiva de 12 crèdits, traduïbles en 300 hores de dedicació de l’alumnat; consisteix en la elaboració escrita i posterior presentació oral (i si s'escau defensa pública davant tribunal) d'un treball original d'aprofundiment sobre un tema relacionat amb els continguts propis del grau de CPA.

El tema del Treball de Fi de Grau es concreta entre el tutor o tutora i l'alumne o alumna, en el marc d’una àrea temàtica determinada i en la forma que després s’explica.

L’assignatura s’imparteix a quart curs, i en tot cas la seva matrícula requereix tenir superades o matriculades totes les assignatures necessàries per acabar els estudis.

Elaboració, defensa i avaluació

Cada curs el Consell d’estudis de CPA aprova el pla docent del TFG, en el que es concreten els aspectes relatius al procés de la seva elaboració, defensa i avaluació, d’acord amb les següents pautes:

  • Els diversos departaments amb docència a la titulació de CPA proposen els tutors i tutores d’acord amb l’encàrrec docent rebut, que proposen dues línies d’investigació específiques sobre les que podran versar els treballs amb una breu descripció del seu contingut orientatiu, per tal de realitzar-se l’oferta de cada curs.
  • L'alumnat, mitjançant el campus virtual corresponent formulen la seva preferència de tutor o tutora i una línia de recerca. Atès que el volum de TFG per tutor o tutora té un límit, s’atenen les peticions d’acord amb la nota mitja ponderada que consta en el seu expedient.
  • Hi ha la possibilitat, si així ho accepta el professorat proposat, i sempre amb l'autorització de la coordinació de TFG/cap d'estudis, de ser tutoritzat o tutoritzada per un tutor o tutora i temàtica no inclosos a l’oferta.
  • Una vegada realitzades les assignacions de tutors i tutores de TFG l'alumnat concreta amb el seu tutor o tutora el contingut detallat del treball en una reunió presencial que pot ésser conjunta o individual.
  • El treball es realitza individualment i de forma autònoma, atenent les indicacions formals previstes en la normativa acadèmica aprovada per la Facultat de Dret. El professorat-tutor portarà a terme la direcció del treball mitjançant tutories al llarg del semestre, grupals i individuals, a partir del calendari de treball establert.
  • El TFG es lliurarà dins del termini i en la forma que s’estableix en el pla docent i/o en les indicacions que oportunament es publiquen a través del campus.
  • El treball s'exposarà de manera oral per l’alumnat davant del seu tutor o tutora, que el qualificarà d’acord amb el que estableix la normativa de la Facultat de Dret. Veure l’apartat d’avaluació per a més informació sobre les dates.

Existeix un campus virtual, gestionat pel professor/a coordinador/a de l’assignatura, en el que es pot consultar tot allò relatiu al desenvolupament de l’assignatura com ara el Pla docent, els temes i professorat tutor que configuren els diversos grups de TFG, calendari, etc. 

Modalitat del TFG de CPA

El TFG a l’ensenyament de CPA consisteix en la realització d’un treball de recerca original. Qualsevol altre modalitat haurà de tenir la conformitat per part de la cap d’estudis/coordinació de TFG

Comparteix-ho: